Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2646(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0306/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0306/2018

Viták :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0316

Elfogadott szövegek
PDF 136kWORD 49k
2018. július 5., Csütörtök - Strasbourg
Az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének kedvezőtlen hatása az uniós polgárokra
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Az Európai Parlament 2018. július 5-i állásfoglalása az USA adójogszabályok külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló törvényének (FATCA) uniós polgárokra és különösen az „amerikainak tekinthető” személyekre gyakorolt kedvezőtlen hatásáról (2018/2646(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 21. cikkére;

–  tekintettel az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmény 8. és 14. cikkére;

–  tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv visszavonásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletre(1) (általános adatforgalmi rendelet);

–  tekintettel a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról, szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2);

–  tekintettel a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 9-i 2014/107/EU tanácsi irányelvre(3);

–  tekintettel az adóátláthatóságról szóló 2016. október 11-i tanácsi következtetésekre;

–  tekintettel az adózási átláthatóság, valamint az adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem fokozása érdekében hozott további intézkedésekről szóló, 2016. július 5-i bizottsági közleményre (COM(2016)0451);

–  tekintettel az Európai Parlament által 2017. december 13-án a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlásra a pénzmosással, az adókikerüléssel és az adókijátszással kapcsolatos vizsgálatot követően(4);

–  tekintettel a feltételes adómegállapításokról és a jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i állásfoglalására(5);

–  tekintettel az OECD Tanácsa által 2014. július 15-én elfogadott közös beszámolási standardokra (CRS);

–  tekintettel az egyesült államokbeli FATCA uniós polgárokra és különösen az „amerikainak tekinthető” személyekre gyakorolt káros hatásáról szóló, a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett kérdésekre (O-000052/2018 – B8-0033/2018 és O-000053/2018 – B8-0032/2018);

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel európai polgárok egy csoportja petícióval fordult a Petíciós Bizottsághoz a FATCA és az azt végrehajtó kormányközi megállapodások káros hatásai, valamint az állampolgárságon alapuló adóztatás területen kívüli hatásai kapcsán;

B.  mivel a FATCA, illetve a tagállamok és az Egyesült Államok közötti kapcsolódó kormányközi megállapodások hatályba lépése óta az uniós pénzintézeteknek, az egyesült államokbeli leányvállalataikat tönkretevő bírságok – többek között 30%-os forrásadó – fenyegetése mellett nemzeti kormányukon keresztül részletes információkat kell közölniük az Egyesült Államok adóhatóságával (US IRS) a feltehetően „egyesült államokbeli személyek” bankszámláiról; mivel ez sértheti az uniós adatvédelmi szabályokat és az alapjogokat;

C.  mivel a FATCA célja az egyesült államokbeli személyek adóelkerülésének megakadályozása, és mivel előírja külföldi pénzintézetek számára, hogy „egyesült államokbeli személyek” után kutassanak számos indikátor, többek között egyesült államokbeli születési hely, ottani telefonszám, vagy a számla felett egyesült államokbeli címmel rendelkező meghatalmazott megnevezése alapján, amivel szemben az adott személynek kell bizonyítania, hogy ő nem „egyesült államokbeli személy”;

D.  mivel ezek a FATCA által előírt indikátorok olyan személyek önkényes zaklatásához és büntetéséhez vezethetnek, akiknek valójában semmilyen kapcsolatuk nincs az Egyesült Államokkal; mivel a FATCA a gyakorlatban személyek széles körét érinti, például az európai-amerikai kettős állampolgárokat és nem egyesült államokbeli családtagjaikat, és különösen az úgynevezett „amerikainak tekintett” személyeket, akik születésüknél fogva örökölték amerikai állampolgárságukat, de nem tartanak fenn kapcsolatot az Egyesült Államokkal, soha nem éltek, dolgoztak, vagy tanultak ott és nincs ottani társadalombiztosítási számuk;

E.  mivel a Bizottság elismeri, hogy a FATCA és az ahhoz kapcsolódó kormányközi megállapodások azzal a nem szándékos hatással járnak, hogy akadályozzák az uniós pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést olyan személyek esetében, akik amerikai állampolgárok vagy akikkel kapcsolatosan arra utaló jelek merülnek fel, hogy a FATCA hatálya alá tartozhatnak („egyesült államokbeli személyek”);

F.  mivel a FATCA nap mint nap súlyosan érinti több ezer jogkövető uniós polgár és családtagjaik életét és megélhetését, mivel az „egyesült államokbeli személyek” meghatározásába tartozó személyek megtakarítási számláit befagyasztják és megtagadják tőlük a hozzáférést minden banki szolgáltatáshoz, beleértve az életbiztosításokat, a nyugdíjakat és a jelzáloghiteleket is, mivel a pénzintézetek vonakodnak eleget tenni a FATCA szerinti költséges jelentéstételnek; emellett uniós családtagjaik adatait is megosztják az Egyesült Államokkal, és korlátozzák az uniós banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket (pl. közös számlák/jelzáloghitelek);

G.  mivel azoknak az „amerikainak tekintett” személyeknek, akik nem kívánnak a FATCA hatálya alá tartozni, hivatalosan le kell mondaniuk amerikai állampolgárságukról, ami rendkívül körülményes eljárás, hiszen szükség van hozzá egy amerikai társadalombiztosítási számra vagy amerikai nemzetközi adóazonosító számra, amivel a legtöbb ilyen személy nem rendelkezik;

H.  mivel az olyan amerikai internetes platformoknak, mint az AirBnB, a Tripadvisor és az Amazon adóügyi információkat kell gyűjteniük minden, az ilyen online szolgáltatásokat igénybe vevő uniós állampolgárról, és azokat át kell adniuk az amerikai szövetségi adóhivatalnak, az Internal Revenue Service-nek (IRS); mivel e gyakorlat célja az, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a felhasználó egyesült államokbeli állampolgár-e, és így el lehessen dönteni, hogy az e platformokon keletkezett nyereség a FATCA keretében adóbevallás hatálya alá tartozik-e az Egyesült Államokban; mivel ez a gyakorlat egyértelműen nincs összhangban az uniós adatvédelmi szabályokkal;

I.  mivel a 2014/92/EU irányelv (fizetési számlákról szóló irányelv) annak biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy a hitelintézetek ne különböztessék meg ügyfeleiket állampolgárságuk vagy lakóhelyük alapján;

J.  mivel a fizetési számlákról szóló irányelv átültetésének határideje a tagállamok számára 2016. szeptember 18. volt;

K.  mivel a Parlament 2016. július 6-i, feltételes adómegállapítással és más, hasonló jellegű vagy hatású intézkedésekkel kapcsolatos állásfoglalásában elismerte, hogy a FATCA-megállapodás keretében nem igazán érvényesül a kölcsönösség az Egyesült Államok és az EU között;

L.  mivel a FATCA és az OECD adóügyi információk automatikus megosztásáról szóló közös beszámolási standardjai (CRS) fontos eszközök a korrupció, valamint a határokon átnyúló adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelemben;

M.  mivel a Francia Nemzetgyűlés az egyes egyesült államokbeli jogszabályok területen kívüli hatásait vizsgáló kétoldalú tényfeltáró küldöttségét követően 2016 októberében közzétett egy jelentést, amelyben javasolta, hogy a francia kormány folytasson tárgyalást az Egyesült Államokkal kötött adóügyi megállapodásának módosításáról, vagy kérje fel az Egyesült Államok törvényhozóit, hogy módosítsák az amerikai törvényeket annak érdekében, hogy az „amerikainak tekinthető” franciák díj-, listázás- és büntetésmentesen kikerülhessenek az amerikai rendszerből és megszűnhessen nem kívánatos amerikai állampolgárságuk; mivel nemrégiben felállítottak egy bizottságot az „amerikainak tekinthető” franciák Egyesült Államok általi területen kívüli adóztatásának vizsgálatára, és 2017 novemberében mind a Szenátus, mind a Nemzetgyűlés állásfoglalást adott ki e kérdésről; mivel a Francia Szenátus 2018. május 15-én egyhangú szavazással elfogadott egy állásfoglalást, melyben felszólítja a francia kormányt, hogy tegyen azonnali lépéseket annak biztosítására, hogy tiszteletben tartják az „amerikainak tekinthető” francia személyek bankszámlával kapcsolatos jogait, hogy a francia bankok által a FATCA miatt elfogadott megkülönböztető gyakorlatokat megszüntetik, és hogy haladéktalanul tájékoztató kampányt indítanak az Egyesült Államokban élő francia állampolgárok számára az amerikai állampolgárságról és adójogszabályokról; mivel az állásfoglalás kéri továbbá, hogy tegyenek komoly diplomáciai erőfeszítéseket annak érdekében, hogy olyan megoldást találjanak az „amerikainak tekinthető” franciák számára, amely lehetővé teszi, hogy díjfizetés, nyilvántartásba vétel és büntetés nélkül lemondjanak nem kívánt amerikai állampolgárságukról, és hogy az Egyesült Államok tartsa be a viszonosságra tett ígéretét, amelynek alapján Franciaország aláírta a kormányközi megállapodást;

N.  mivel a világon kizárólag az Egyesült Államok és Eritrea alkalmaz állampolgárságon alapuló adóztatást, és Eritreát az ENSZ el is ítélte a „diaszpóraadó” kikényszerítésére irányuló erőfeszítései miatt;

O.  mivel az Egyesült Államok 2017 decemberében jelentős adóügyi reformot hajtott végre, amely azonban nem törölte el a magánszemélyek állampolgárságon alapuló adóztatásának elvét, viszont bevezette az egyesült államokbeli multinacionális vállalkozások területi alapú adóztatását;

1.  felhívja a tagállamokat és a Bizottságot valamennyi állampolgár alapjogai tiszteletben tartásának biztosítására, különös tekintettel az „amerikainak tekinthető” személyekre, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az emberi jogok európai egyezményében rögzített magánélethez és a családi élethez való jogra, valamint a megkülönböztetésmentesség elvére;

2.  felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a fizetési számlákról szóló irányelv teljes körű és helyes átültetését, különös tekintettel 15. és 16. cikkére, és garantálják, hogy az uniós állampolgárok alapesetben állampolgárságuktól függetlenül hozzáférjenek fizetési számláikhoz;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a fizetési számlákról szóló irányelvet átültető nemzeti intézkedések elemzését, és értékelésében foglalkozzon az „amerikainak tekinthető” személyek, a kettős állampolgárok és az EU-ban lakhellyel rendelkező amerikai állampolgárok helyzetével, kellő figyelmet fordítva az EU-ban jogszerű lakóhellyel rendelkező, de a FATCA értelmezése szerint a pénzintézetek által „egyesült államokbeli személynek” tekintett adófizetőkkel szembeni megkülönböztetésre;

4.  sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul indítson jogsértési eljárást, amennyiben megállapítást nyer a fizetési számlákról szóló irányelv nem megfelelő végrehajtása, és tegyen jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az említett irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítására tett intézkedésekről;

5.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megfelelő módon védeni kell a FATCA keretében az Egyesült Államoknak továbbított személyes adatokat, teljes mértékben eleget téve a nemzeti és európai adatvédelmi jogszabályoknak; felhívja a tagállamokat kormányközi megállapodásaik felülvizsgálatára és adott esetben módosítására, hogy azok összhangba kerüljenek a GDPR előírásaival és elveivel; sürgeti a Bizottságot és az Európai Adatvédelmi Testületet, hogy haladéktanul vizsgálja ki az uniós adatvédelmi szabályok azon tagállamok általi megsértését, amelyek jogszabályai engedélyezik személyes adatok átadását az Egyesült Államok adóhatóságának (US IRS) a FATCA keretén belül, és indítson jogsértési eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják be megfelelően az uniós adatvédelmi szabályokat;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a FATCA teljes körű hatásvizsgálatát, valamint az Egyesült Államok által alkalmazott, állampolgárságon alapuló adóztatás uniós polgárokra, uniós pénzintézetekre és az uniós gazdaságra gyakorolt területen kívüli hatásának vizsgálatát, figyelembe véve Franciaország és más tagállamok aktuális erőfeszítéseit, és fejtse ki, hogy van-e jelentős eltérés a különböző uniós tagállamok állampolgárai, illetve a különböző uniós tagállamokban élő személyek megítélése szempontjából, különösen az uniós adatvédelmi szabályok és az alapjogok érvényesülése tekintetében a FATCA és a „rámutató jelek” vonatkozásában; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje átfogó módon a FATCA viszonosságát vagy annak hiányát az EU-ban, valamint azt, hogy az Egyesült Államok eleget tesz-e a tagállamokkal kötött különféle kormányközi megállapodásaiban vállalt kötelezettségeinek;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy végezzen értékelést, és szükség esetén tegyen lépéseket az Alapjogi Chartában és az emberi jogok európai egyezményében foglalt alapvető uniós jogok és értékek, többek között a magánélethez való jog és a megkülönböztetésmentesség elve, továbbá az uniós adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásának biztosítására a FATCA és az adóügyi információk Egyesült Államokkal való automatikus megosztása keretében;

8.  sajnálja, hogy a tagállamok által aláírt kormányközi megállapodások nem a kölcsönösség elvén alapulnak, különösen a megosztott információk vonatkozásában, hiszen a tagállamok több információt adnak át, mint az Egyesült Államok; felhívja az összes tagállamot, hogy kollektív módon függesszék fel kormányközi megállapodásaik végrehajtását (vagy az információk megosztását, az Egyesült Államokban lakhellyel rendelkező amerikai állampolgárok EU-ban vezetett számláira vonatkozók kivételével) ameddig az Egyesült Államok el nem fogad egy multilaterális megközelítést az automatikus adatcserere vonatkozásában, vagy a FATCA hatályon kívül helyezésével és a közös beszámolási standardokhoz (CRS) való csatlakozással, vagy a FATCA uniós szintű alapon történő újratárgyalásával, és az Atlanti-óceán mindkét partjára vonatkozóan egyforma, kölcsönös adatmegosztási kötelezettségek meghatározásával;

9.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy nyújtson be egy közös uniós megközelítést a FATCA vonatkozásában, amely megfelelően védi az európai polgárok jogait (különösen az „amerikainak tekinthető” személyekét), és javítja a kölcsönösséget az Egyesült Államokkal folytatott automatikus adatcsere terén;

10.  felhívja a Tanácsot, hogy hatalmazza fel a Bizottságot tárgyalások megkezdésére az Egyesült Államokkal a FATCA-megállapodásról annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az adatcsere teljes körű kölcsönösségét, ragaszkodva az uniós jogszabályok és a fizetési számlákról szóló irányelve alapelveihez, és hogy lehetővé váljon az „amerikainak tekinthető” uniós polgárok számára, hogy díj-, listázás- és büntetésmentesen megszűnhessen nem kívánatos amerikai állampolgárságuk;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
(2) HL L 257., 2014.8.28., 214. o.
(3) HL L 359., 2014.12.16., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0491.
(5) HL C 101., 2018.3.16., 79. o.

Utolsó frissítés: 2019. november 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat