Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2646(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0306/2018

Texte depuse :

B8-0306/2018

Dezbateri :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0316

Texte adoptate
PDF 129kWORD 53k
Joi, 5 iulie 2018 - Strasbourg
Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la efectele negative ale Legii SUA referitoare la conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (2018/2646(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 7, 8 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 8 și 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)(1),

–  având în vedere Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază(2),

–  având în vedere Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 octombrie 2016 privind transparența fiscală,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2016 privind măsuri suplimentare de sporire a transparenței și de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale (COM(2016)0451),

–  având în vedere recomandarea sa din 13 decembrie 2017 către Consiliu și Comisie în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare(5),

–  având în vedere Standardul comun de raportare al OCDE, aprobat de Consiliul OCDE la 15 iulie 2014,

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei și Consiliului cu privire la efectele negative ale FATCA asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (O-000052/2018 – B8-0033/2018 și O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia sa pentru petiții a fost sesizată printr-o petiție colectivă adresată de mai mulți cetățeni europeni care își exprimă preocupările cu privire la efectele negative ale FATCA, ale acordurilor interguvernamentale de punere în aplicare a FATCA și ale impozitării în funcție de cetățenie la nivel extrateritorial;

B.  întrucât de la intrarea în vigoare a FATCA și a acordurilor interguvernamentale de punere în aplicare a sa încheiate între statele membre și SUA, instituțiile financiare din UE sunt obligate, sub amenințarea unor sancțiuni extrem de severe care cuprind retragerea licenței bancare în SUA, inclusiv un impozit la sursă de 30 %, să comunice Fiscului american, prin guvernele lor naționale, informații detaliate cu privire la conturile deținute de eventualele „persoane din SUA”; întrucât acest lucru ar putea constitui o încălcare a legislației europene privind protecția datelor și drepturile fundamentale;

C.  întrucât obiectivul FATCA este acela de a preveni evaziunea fiscală practicată de „persoanele din SUA” și întrucât legea impune instituțiilor financiare străine să caute „persoanele din SUA”, analizând o serie de indicatori, cum ar fi locul nașterii în Statele Unite, un număr de telefon din SUA și indicii cu privire la o procură acordată unei persoane cu adresă în SUA asupra contului respectiv, caz în care această persoană trebuie să dovedească că nu este „persoană din SUA”;

D.  întrucât această utilizare a indicatorilor, prevăzută de FATCA, poate avea ca rezultat expunerea și pedepsirea arbitrară a unor persoane care s-ar putea, în realitate, să nu aibă legături substanțiale cu SUA; întrucât, în practică, FATCA include un grup mare de persoane, cum ar fi cele cu dublă cetățenie europeană/americană și membrii familiilor acestora din afara SUA și, în special, așa-numiții „americani accidentali”, care au dobândit cetățenia americană prin naștere accidentală, dar care nu mențin nicio legătură cu SUA, nu au trăit, lucrat sau studiat vreodată în SUA și nu dețin numere de securitate socială americană;

E.  întrucât Comisia recunoaște că FATCA și acordurile interguvernamentale aferente par să aibă efectul neintenționat de a îngrădi accesul la servicii financiare în UE pentru cetățenii americani sau pentru orice persoane în legătură cu care există indicii că ar intra sub incidența FATCA („persoanele din SUA”).

F.  întrucât viețile și mijloacele de trai a mii de cetățeni europeni care respectă legea și ale familiilor acestora sunt afectate zilnic în mod grav de FATCA, dat fiind că cei care intră sub incidența definiției „persoanei din SUA” își văd conturile de economii blocate sau le este refuzat accesul la toate serviciile bancare inclusiv la asigurările de viață, pensii și ipoteci din cauza reticenței instituțiilor financiare de a elabora rapoartele costisitoare prevăzute de FATCA; întrucât, în plus, datele cu caracter personal ale membrilor cu cetățenie europeană ai familiilor lor sunt transmise SUA, iar accesul la servicii bancare europene le este îngrădit (de exemplu în cazul conturilor și ipotecilor comune);

G.  întrucât „americanii accidentali” care nu doresc să fie afectați de FATCA sunt obligați să renunțe oficial la cetățenia americană, ceea ce reprezintă un proces foarte anevoios în care este obligatorie deținerea unui număr de securitate socială sau de identificare fiscală internațională din SUA, majoritatea americanilor accidentali neavând un astfel de număr;

H.  întrucât platformele de internet americane precum AirBnB, Tripadvisor și Amazon au obligația de a colecta informații de la toți cetățenii UE care utilizează aceste servicii online, precum și de a le transmite autorității fiscale federale americane (IRS); întrucât această practică urmărește să stabilească dacă utilizatorul este cetățean al SUA, și, prin urmare, să stabilească dacă profiturile realizate prin intermediul platformelor respective fac obiectul raportării fiscale din SUA, în contextul FATCA; întrucât această practică nu este, în mod clar, în conformitate cu normele UE privind protecția datelor;

I.  întrucât Directiva 2014/92/UE (Directiva privind conturile de plăți) obligă statele membre să se asigure că instituțiile financiare nu discriminează consumatorii în funcție de naționalitate sau locul de reședință;

J.  întrucât termenul limită de transpunere de către statele membre a Directivei privind conturile de plăți a fost 18 septembrie 2016;

K.  întrucât Parlamentul, în Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare, a luat act de marcanta lipsă de reciprocitate dintre SUE și UE în cadrul acordului FATCA;

L.  întrucât FATCA și Standardul comun de raportare al OCDE privind schimbul automat de informații fiscale sunt instrumente extrem de importante în combaterea corupției și a evaziunii și fraudei fiscale cu caracter transfrontalier;

M.  întrucât Adunarea Națională a Franței a publicat un raport în octombrie 2016 ca urmare a misiunii bipartite de investigare a efectelor extrateritoriale ale unor instrumente juridice americane, printre care și FATCA, raport care recomanda guvernului francez fie să negocieze un amendament la tratatul fiscal încheiat cu SUA, fie să solicite modificarea legislației americane de către legiuitorii SUA pentru a permite „americanilor accidentali” de cetățenie franceză să iasă din evidențele sistemului administrativ american și să renunțe la cetățenia americană nedorită în mod gratuit , fără înregistrarea datelor lor și fără sancțiuni; întrucât recent a fost instituită o comisie al cărui mandat constă în mod specific în examinarea chestiunilor ce țin de impozitarea extrateritorială de către autoritățile americane a „americanilor accidentali” de cetățenie franceză, iar în noiembrie 2017 au fost depuse rezoluții atât în Senat, cât și în Adunarea Națională pe această temă; întrucât, la 15 mai 2018, prin vot unanim, Senatul francez a adoptat o rezoluție, invitând guvernul francez să ia de îndată măsuri pentru a se asigura că dreptul „americanilor accidentali” francezi la un cont bancar este respectat, că practicile discriminatorii adoptate de băncile franceze în urma promulgării FATCA vor înceta și că va fi lansată imediat o campanie care să îi informeze pe cetățenii francezi ce locuiesc în SUA cu privire la implicațiile cetățeniei americane și la legislația fiscală; întrucât rezoluția solicită, de asemenea, să se depună eforturi diplomatice importante pentru a găsi o soluție pentru „americanii accidentali” francezi, care să le permită să renunțe la cetățenia americană nedorită în mod gratuit, fără înregistrarea datelor lor și fără sancțiuni, și ca SUA să își respecte promisiunea de reciprocitate în baza căreia Franța a aprobat semnarea acordului său interguvernamental;

N.  întrucât Statele Unite și Eritreea sunt singurele două țări din lume care au adoptat impozitarea în funcție de cetățenie, Eritreea fiind condamnată de ONU pentru eforturile sale de impozitare a diasporei;

O.  întrucât Statele Unite au adoptat în 2017 o importantă reformă fiscală, care însă nu a abrogat principiul impozitării în funcție de cetățenie pentru persoanele fizice, ci a introdus impozitarea pe bază teritorială pentru corporațiile multinaționale din SUA,

1.  invită statele membre și Comisia să se asigure că drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, în special ale „americanilor accidentali”, sunt garantate, îndeosebi dreptul la viața privată și de familie, dreptul la confidențialitate și principiul nediscriminării, astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană a drepturilor omului;

2.  solicită statelor membre să asigure transpunerea completă și corectă a Directivei privind conturile de plăți, mai ales a articolelor 15 și 16 din aceasta, și să garanteze dreptul tuturor cetățenilor UE de a avea acces la un cont de plăți cu caracteristici de bază, indiferent de naționalitatea lor;

3.  invită Comisia să accelereze analiza sa a măsurilor naționale de transpunere a Directivei privind conturile de plăți și să includă în evaluarea sa și situația „americanilor accidentali”, a persoanelor cu dublă cetățenie și a cetățenilor americani cu reședința legală în UE, acordând atenția cuvenită oricărei forme de discriminare practicate de către instituțiile financiare a contribuabililor cu reședința legală în UE și cu statut de „persoană din SUA” în sensul FATCA;

4.  îndeamnă insistent Comisia să inițieze fără întârziere proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul încălcărilor constatate în transpunerea Directivei privind conturile de plăți și să prezinte un raport Parlamentului și Consiliului cu privire la măsurile luate pentru a garanta corecta transpunere a acesteia;

5.  subliniază importanța de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate către SUA în temeiul FATCA, în deplină conformitate cu legislația națională și UE privind protecția datelor; invită statele membre să își revizuiască acordurile interguvernamentale și să le modifice, dacă este necesar, în vederea alinierii lor cu drepturile și principiile din Regulamentul general privind protecția datelor; îndeamnă insistent Comisia și Comitetul european pentru protecția datelor să investigheze fără întârziere toate cazurile de încălcare a legislației UE privind protecția datelor de către acele state membre ale căror legislații autorizează transferul de date cu caracter personal către Fiscul american în scopul aplicării FATCA și să demareze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul acelor state membre care nu asigură în mod adecvat respectarea legislației europene privind protecția datelor;

6.  invită Comisia să facă o evaluare completă a impactului FATCA și a practicii extrateritoriale a SUA de impozitare în funcție de cetățenie a cetățenilor europeni, a instituțiilor financiare din UE și a economiilor europene, ținând cont de eforturile în curs depuse de Franța și de alte state membre, și invită Comisia să ilustreze eventualele discrepanțe grave dintre cetățenii și/sau rezidenții UE din diferite state membre, în special în ceea ce privește normele UE privind protecția datelor și standardele privind drepturile fundamentale, astfel cum sunt acestea afectate de FATCA și de „indiciile care arată o legătură cu SUA”; invită Comisia să evalueze în mod cuprinzător asigurarea reciprocității în cadrul aplicării FATCA sau absența reciprocității, în întreaga UE, precum și respectarea de către SUA a obligațiilor care îi revin în temeiul diferitelor acorduri interguvernamentale semnate cu statele membre;

7.  invită Comisia să evalueze situația și, dacă este necesar, să ia măsuri pentru a asigura că drepturile și valorile europene fundamentale consacrate prin Carta drepturilor fundamentale și Convenția europeană a drepturilor omului, cum ar fi dreptul la intimitate și principiul nediscriminării, precum și legislația UE privind protecția datelor sunt respectate în contextul aplicării FATCA și al schimbului automat de informații fiscale cu Statele Unite;

8.  regretă lipsa inerentă de reciprocitate a acordurilor interguvernamentale semnate de statele membre, mai ales în ceea ce privește cantitatea de informații care face obiectul schimbului, aceasta fiind mai importantă pentru statele membre decât pentru Statele Unite; invită toate statele membre să suspende, în mod colectiv, aplicarea acordurilor lor interguvernamentale (sau schimbul de informații, altele decât cele privind conturile deținute în UE de către cetățeni americani care își au reședința în SUA) până când SUA va fi de acord cu o abordare multilaterală a schimbului automat de informații, fie prin abrogarea FATCA și adoptarea Standardului comun de raportare, fie prin renegocierea FATCA la nivelul UE și cu obligații reciproce privind schimbul de informații, identice de ambele părți ale Atlanticului;

9.  invită Comisia și Consiliul să prezinte o abordare europeană comună a FATCA pentru a proteja cum se cuvine drepturile cetățenilor europeni (mai ales pe cele ale „americanilor accidentali”) și pentru a îmbunătăți reciprocitatea pe picior de egalitate în ceea ce privește schimburile automate de informații cu SUA;

10.  solicită Consiliului să acorde Comisiei un mandat pentru deschiderea negocierilor pentru un acord FATCA UE-SUA care să asigure reciprocitatea deplină în schimburile de informații, să respecte principiile fundamentale ale legislației UE, precum și Directiva privind conturile de plăți, și care să permită „americanilor accidentali” din UE să renunțe la cetățenia americană nedorită în mod gratuit, fără înregistrarea datelor lor și fără sancțiuni;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
(2) JO L 257, 28.8.2014, p. 214.
(3) JO L 359, 16.12.2014, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2017)0491.
(5) JO C 101, 16.3.2018, p. 79.

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate