Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2646(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0306/2018

Predkladané texty :

B8-0306/2018

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0316

Prijaté texty
PDF 138kWORD 47k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg
Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o nepriaznivých účinkoch amerického zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (FATCA) na občanov EÚ a najmä takzvaných náhodných Američanov (2018/2646(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 7, 8 a 21 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na články 8 a 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní(3),

–  so zreteľom na závery Rady z 11. októbra 2016 o daňovej transparentnosti;

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. júla 2016 o ďalších opatreniach na zvýšenie transparentnosti a posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (COM(2016)0451),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku(5),

–  so zreteľom na spoločný štandard oznamovania OECD (CRS), ktorý Rada OECD schválila 15. júla 2014,

–  so zreteľom na otázky adresované Komisii a Rade o nepriaznivých účinkoch FATCA na občanov EÚ a najmä na takzvaných náhodných Američanov (O-000052/2018 – B8-0033/2018 a O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže skupina európskych občanov sa obrátila na Výbor pre petície s petíciou upozorňujúcou na nepriaznivé účinky zákona FATCA, súvisiace vykonávacie medzivládne dohody (IGA) a extrateritoriálny dosah zdaňovania založeného na občianstve (CBT);

B.  keďže od nadobudnutia účinnosti zákona FATCA a súvisiacich IGA uzavretých medzi členskými štátmi a USA musia finančné inštitúcie EÚ prostredníctvom vlád členských štátov sprístupniť podrobné informácie o účtoch predpokladaných osôb z USA federálnemu daňovému úradu USA (US IRS), a to pod hrozbou pokút, ktoré by mohli viesť k zrušeniu ich koncesií, vrátane 30 % zrážkovej dane; keďže to môže predstavovať porušenie predpisov EÚ o ochrane údajov a základných právach;

C.  keďže cieľom FATCA je zabrániť daňovým únikom „osôb z USA“ a keďže to si vyžaduje, aby zahraničné finančné inštitúcie vyhľadávali takéto osoby na základe viacerých ukazovateľov, ako je miesto narodenia v Spojených štátoch, americké telefónne číslo a udelenie plnej moci nad účtom osobe s adresou v USA, pričom jednotlivec musí preukázať, že nie je osobou z USA;

D.  keďže dôsledkom takéhoto použitia ukazovateľov, ktoré presadzuje FATCA, môže byť ľubovoľné označenie a potrestanie jednotlivcov, ktorí v skutočnosti nemusia mať žiadne podstatné väzby na USA; keďže zákon FATCA v praxi zahŕňa veľkú skupinu jednotlivcov, ako sú občania EÚ a USA s dvojitým občianstvom a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi USA, a najmä takzvaných náhodných Američanov, ktorí narodením získali občianstvo USA, ale na túto krajinu nemajú žiadne väzby, nikdy tam nežili, nepracovali ani neštudovali, a nemajú pridelené číslo sociálneho zabezpečenia USA;

E.  keďže Komisia pripúšťa, že zákon FATCA a s ním súvisiace dohody IGA predstavujú neúmyselnú prekážku prístupu k finančným službám v EÚ pre občanov USA a kohokoľvek, kto predloží nepriame dôkazy, podľa ktorých sa na neho môže zákon FATCA vzťahovať (ďalej len „osoby z USA“);

F.  keďže zákon FATCA vážne ovplyvňuje každodenný život a živobytie tisícov občanov EÚ, ktorí dodržiavajú zákony, a ich rodín, lebo osobám, na ktoré sa vzťahuje definícia osoby z USA, boli zmrazené sporivé účty a odopiera sa im prístup ku všetkým bankovým službám vrátane životného poistenia, dôchodkov a hypoték v dôsledku neochoty finančných inštitúcií dodržiavať nákladné oznamovanie podľa FATCA; keďže okrem toho osobné údaje ich rodinných príslušníkov v EÚ sa sprístupňujú úradom USA a ich prístup k bankovým službám v EÚ sa obmedzuje (napr. spoločné účty/hypotéky);

G.  keďže náhodní Američania, ktorí nechcú byť dotknutí zákonom FATCA, sú povinní formálne sa vzdať ich občianstva USA, čo je veľmi zložitý proces, ktorý si vyžaduje číslo sociálneho zabezpečenia USA alebo medzinárodné daňové identifikačné číslo USA, ktorým okrem iného väčšina náhodných Američanov nedisponuje;

H.  keďže americké internetové platformy ako AirBnB, Tripadvisor a Amazon musia zhromažďovať informácie o daňovníkoch od všetkých občanov EÚ, ktorí využijú tieto online služby, a odovzdať ich americkému federálnemu daňovému orgánu (IRS); keďže cieľom takýchto postupov je stanoviť, či používateľ je občanom USA, a teda určiť, či zárobky získané prostredníctvom týchto platforiem podliehajú vykazovaniu daní v USA v súvislosti s FATCA; keďže tento postup je v jasnom rozpore s predpismi EÚ o ochrane údajov;

I.  keďže smernica 2014/92/EÚ (smernica o platobných účtoch) zaväzuje členské štáty k tomu, aby zabezpečili, že úverové inštitúcie nebudú diskriminovať zákazníkov na základe ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska;

J.  keďže termín transpozície smernice o platobných účtoch členskými štátmi bol 18. septembra 2016;

K.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku upozornil na výrazne nedostatočnú reciprocitu medzi USA a EÚ v rámci dohody o FATCA;

L.  keďže FATCA a spoločný štandard oznamovania OECD (CRS) týkajúce sa automatickej výmeny daňových informácií sú zásadnými nástrojmi v boji proti korupcii, cezhraničným daňovým podvodom a daňovým únikom;

M.  keďže francúzske Národné zhromaždenie v októbri 2016 zverejnilo správu, v nadväznosti na dvojstrannú zisťovaciu misiu s cieľom preskúmať extrateritoriálne účinky niektorých zákonov USA vrátane FATCA, s odporúčaním, aby francúzska vláda buď prerokovala zmenu svojej daňovej dohody s USA alebo požiadala zákonodarcov USA, aby zmenili zákony USA tak, aby náhodným Američanom s francúzskou štátnou príslušnosťou umožnili vystúpiť zo systému USA a ich nechceného občianstva USA, a to bez poplatkov, evidencie a pokút; keďže nedávno bola zriadená komisia, ktorá mala preskúmať práve extrateritoriálne zdaňovanie náhodných Američanov s francúzskym občianstvom zo strany USA a v senáte aj v národnom zhromaždení boli v novembri 2017 na túto tému predložené uznesenia; keďže francúzsky Senát 15. mája 2018 jednomyseľným hlasovaním prijal uznesenie, v ktorom francúzsku vládu vyzval, aby bezodkladne prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práva francúzskych náhodných Američanov na otvorenie bankového účtu, ukončenie diskriminačných postupov prijatých francúzskymi bankami v dôsledku FATCA a okamžité spustenie informačných kampaní s cieľom informovať francúzskych občanov, ktorí žijú v USA, o dôsledkoch americkej národnosti a daňových zákonov USA; keďže uznesenie tiež vyžaduje silné diplomatické úsilie s cieľom nájsť riešenie pre francúzskych náhodných Američanov, ktoré by im umožnilo vzdať sa ich nechceného amerického občianstva bez poplatkov, evidencie a pokút, aby USA dodržali svoj záväzok reciprocity, na základe ktorého Francúzsko súhlasilo s podpisom medzivládnej dohody;

N.  keďže jedinými dvoma krajinami na svete, ktoré prijali zdaňovanie založené na občianstve sú USA a Eritrea a OSN Eritreu odsúdilo za jej úsilie presadiť zdaňovanie svojej diaspóry;

O.  keďže Spojené štáty prijali v decembri 2017 rozsiahlu daňovú reformu, v rámci ktorej však nebola zrušená zásada zdaňovania na základe občianstva pre jednotlivcov, ale zaviedlo sa teritoriálne zdaňovanie pre nadnárodné korporácie USA;

1.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili zaručenie základných práv všetkých občanov, najmä náhodných Američanov, a to predovšetkým práva na súkromný a rodinný život, práva na súkromie, ako aj zásady nediskriminácie, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie a Európskom dohovore o ľudských právach;

2.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplnú a správnu transpozíciu smernice o platobných účtoch, najmä jej článkov 15 a 16 a aby zaručili právo prístupu každého občana EÚ k platobnému účtu so základnými prvkami bez ohľadu na štátnu príslušnosť;

3.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila analýzu transpozičných opatrení členských štátov v súvislosti so smernicou o platobných účtoch a do posúdenia zahrnula situáciu náhodných Američanov, občanov s dvojitým občianstvom a občanov USA s legálnym pobytom v EÚ a aby pritom venovala osobitnú pozornosť prípadnej diskriminácii daňovníkov, ktorí majú legálny pobyt v EÚ a na účely FATCA sa považujú za osoby z USA, zo strany finančných inštitúcií;

4.  nalieha na Komisiu, aby bezodkladne začala postup v prípade nesplnenia povinnosti, ak sa v súvislosti s vykonávaním smernice o platobných účtoch zistia porušenia, a aby informovala Európsky parlament a Radu o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie uvedenej smernice;

5.  zdôrazňuje význam poskytovania primeranej úrovne ochrany osobných údajov prenášaných do USA na základe FATCA, a to v plnom súlade s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov; vyzýva členské štáty, aby preskúmali medzivládne dohody a v prípade potreby ich zmenili s cieľom zosúladiť ich s právami a zásadami GDPR; nalieha na Komisiu a Európsky výbor pre ochranu údajov, aby bezodkladne vyšetrili prípadné porušenie predpisov EÚ o ochrane údajov zo strany členských štátov, ktorých právne predpisy umožňujú prenos osobných údajov federálnemu daňovému úradu USA na účely FATCA, a začali postup v prípade nesplnenia povinnosti voči členským štátom, ktoré dostatočne neuplatňujú predpisy EÚ o ochrane údajov;

6.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila riadne hodnotenie dosahu FATCA a extrateritoriálneho uplatňovania zdaňovania USA založeného na občianstve na občanov, finančné inštitúcie a hospodárstva členských štátov EÚ, zohľadnila pritom prebiehajúce úsilie Francúzska a ďalších členských štátov a vysvetlila, či existujú výrazné rozdiely medzi občanmi a/alebo rezidentmi EÚ v jednotlivých členských štátoch, najmä pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa ochrany údajov EÚ a štandardy základných práv, v dôsledku FATCA a nepriamych dôkazov o príslušnosti v USA; vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné posúdenie stavu alebo nedostatočnosti reciprocity v súvislosti s FATCA v celej EÚ, ako aj dodržiavania záväzkov zo strany USA podľa rôznych medzivládnych dohôd podpísaných s členskými štátmi;

7.  vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie dodržiavania základných práv EÚ a hodnôt zakotvených v Charte základných práv a Európskom dohovore o ľudských právach, ako je právo na súkromie a zásada nediskriminácie, ako aj predpisy EÚ o ochrane údajov, a aby v prípade potreby prijala kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa v súvislosti s FATCA a automatickou výmenou údajov daňových informácií s USA tieto práva a hodnoty dodržiavali;

8.  vyjadruje poľutovanie nad vnútorným nedostatkom reciprocity medzivládnych dohôd podpísaných členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o rozsah vymieňaných informácií, ktorý je širší v prípade členských štátov EÚ, než v prípade Spojených štátov amerických; vyzýva všetky členské štáty, aby kolektívne pozastavili uplatňovanie medzivládnych dohôd (alebo výmenu všetkých informácií, ktoré nesúvisia s účtami vedenými v EÚ občanmi USA s pobytom v USA) dovtedy, kým USA neprijme viacstranný prístup k automatickej výmene informácií (AEOI), a to buď zrušením zákona FATCA a pripojením k CRS alebo opätovným prerokovaním FATCA na úrovni EÚ a s rovnakými povinnosťami vzájomnej výmeny informácií na oboch stranách Atlantiku;

9.  vyzýva Komisiu a Radu, aby predstavili spoločný prístup EÚ k FATCA s cieľom primerane chrániť práva európskych občanov (najmä takzvaných náhodných Američanov) a zlepšiť reciprocitu v automatickej výmene informácií zo strany USA;

10.  vyzýva Radu, aby Komisiu poverila otvorením rokovaní so Spojenými štátmi o dohode FATCA medzi EÚ a USA s cieľom zabezpečiť riadnu recipročnú výmenu informácií a dodržiavať základné zásady práva EÚ, ako aj smernice o platobných účtoch, a umožniť náhodným Američanom žijúcich v EÚ vzdať sa svojho nechceného občianstva USA, a to bez poplatkov, evidencie a pokút;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214.
(3) Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0491.
(5) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia