Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2237(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0231/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0231/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0317

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 210kWORD 76k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων
P8_TA(2018)0317A8-0231/2018
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (2016/2237(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού καταστατικού για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία, τις ενώσεις και τα ιδρύματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 και το άρθρο 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Η προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη»(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – ‘Μαζί για μια νέα ανάπτυξη’» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 20,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουλίου 2011 που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Ο ρόλος των ταμείων αλληλασφάλισης στον εικοστό πρώτο αιώνα (The role of mutual societies in the 21st century)»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (GECES), του Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Πρόοδος των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας (Social enterprises and the social economy going forward)»(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης του Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις (A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise)»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0231/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έννοιες «κοινωνική επιχείρηση» και «αλληλέγγυα επιχείρηση» συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες, παρότι περιγράφουν επιχειρήσεις που δεν είναι πάντα ίδιες και που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της «κοινωνικής επιχείρησης» συνδέεται ουσιαστικά με τους παραδοσιακούς οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας όπως οι συνεταιρισμοί, τα ταμεία αλληλασφάλισης, οι ενώσεις και τα ιδρύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια της έννοιας της «κοινωνικής επιχείρησης» εγείρουν σημαντικές συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων και των δικηγόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν πάραυτα μέτρα για να βελτιωθεί η αναγνώριση της έννοιας της «κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης», με τον καθορισμό στοιχειώδους νομικού ορισμού ο οποίος θα συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων που θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ψηφίσματά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009, της 20ής Νοεμβρίου 2012 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προσφέρει απασχόληση σε περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5 % των εργαζομένων στην ΕΕ και το 10% των επιχειρήσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω τομέας αποδείχθηκε ιδιαιτέρως ανθεκτικός στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και έχει δυνατότητες όσον αφορά την κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία, τη δημιουργία αξιοπρεπών, ανοικτών σε όλους, τοπικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αναδεικνύουν νέους τρόπους επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται και συνεπώς αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης και θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και τις μορφές οργάνωσης που διατίθενται στους επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα, στο πλαίσιο των νομικών τους συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακριτές μορφές οργάνωσης που υιοθετούν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια, την πολιτική οικονομία των κοινωνικών παροχών και της αλληλεγγύης, καθώς και από τις πολιτιστικές και ιστορικές παραδόσεις των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν δημιουργηθεί ειδικές νομικές μορφές είτε με την προσαρμογή του συνεταιριστικού μοντέλου, του ταμείου αλληλασφάλισης, της ένωσης ή του ιδρύματος και άλλων, είτε με την καθιέρωση νομικών μορφών που αναγνωρίζουν την κοινωνική δέσμευση που έχει αναλάβει πλήθος οντοτήτων και που περιλαμβάνουν ορισμένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα κράτη μέλη δεν έχει δημιουργηθεί ειδική νομική μορφή για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου λειτουργούν με τη χρήση ήδη υφιστάμενων νομικών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μορφών που χρησιμοποιούν οι συμβατικές επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή η ανώνυμη εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να είναι προαιρετική η νομική μορφή που θα υιοθετήσουν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα και όταν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες νομικές μορφές για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αυτές συχνά προκρίνουν άλλες νομικές μορφές που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους και τους στόχους τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση διαφορετικών νομικών πλαισίων για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε πολλά κράτη μέλη επιβεβαιώνει την ανάπτυξη μιας νέας μορφής επιχειρηματικότητας που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας και που επικεντρώνεται περισσότερο στη δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, στις τοπικές συνδέσεις και στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία αυτή επιβεβαιώνει επίσης ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί καινοτόμο και θετικό πεδίο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η κοινωνική καινοτομία αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων ιδεών, για προϊόντα, για υπηρεσίες ή για μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών, εδαφικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προκλήσεων, όπως η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού, η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, η διαχείριση της ποικιλομορφίας, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ένταξη των πλέον αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης αυτής της ποικιλομορφίας των νομικών μορφών που διατίθενται για τη δημιουργία κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, δεν υπάρχει επί του παρόντος συναίνεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη θέσπιση ειδικής μορφής κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη νέων νομικών πλαισίων σε ενωσιακό επίπεδο, ωστόσο πάντα επισημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να είναι προαιρετικά για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τα εθνικά πλαίσια, ενώ θα πρέπει να προηγείται η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαφόρων μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης τονίσει ότι οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος, τόσο για την υλοποίηση των στόχων της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την ισότητα όρων στην ενιαία αγορά της ΕΕ, είναι αποφασιστικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ συνιστούν σημαντική κοινωνική καινοτομία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι υπάρχει επιλογή όσον αφορά τις διαθέσιμες νομικές μορφές προσφέρει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις να διαμορφώνουν τη δομή τους με τον τρόπο που ταιριάζει περισσότερο στις εκάστοτε περιστάσεις, στην παράδοση στην οποία έχουν τις ρίζες τους και στο είδος των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να ασκήσουν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα ανωτέρω, είναι δυνατό να εξαχθούν από τις εθνικές εμπειρίες σε επίπεδο κρατών μελών ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κριτήρια που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να μπορεί να θεωρηθεί κοινωνική και αλληλέγγυα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που υιοθετεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται σκόπιμο να καθοριστεί σε ενωσιακό επίπεδο ένα σύνολο από χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κριτήρια υπό τη μορφή ελάχιστων προτύπων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές και να εξασφαλιστεί ότι, παρά την ποικιλομορφία τους, όλες οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν κοινή ταυτότητα, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος σύστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω θεσμικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να βοηθούν ώστε να διατηρείται το πλεονέκτημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης έναντι εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της, της 25ης Οκτωβρίου 2011, («Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα») η Επιτροπή όρισε την κοινωνική επιχείρηση ως «φορέα της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά τη δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως συνδέοντας τους εργαζομένους της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που εμπλέκονται στις οικονομικές δραστηριότητές της»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία:

   α) σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο στο οποίο βασίστηκε η ίδρυσή της, έχει ως πρωταρχικό της στόχο μάλλον την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση:
   i) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση· και/ή
   ii) χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·
   β) χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· και
   γ) αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που δεν είναι κατ’ ανάγκη μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, είναι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού τους, ο οποίος αφορά είτε τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες είτε την παροχή υπηρεσιών στα μέλη της είτε, γενικότερα, τη δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, και που επανεπενδύουν τα κέρδη τους κυρίως για την επίτευξη των στόχων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από τη δέσμευσή τους να τηρούν τις ακόλουθες αξίες:

   υπεροχή των ατομικών και των κοινωνικών στόχων έναντι των συμφερόντων του κεφαλαίου·
   δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη·
   συνδυασμός των συμφερόντων των μελών και των χρηστών, και του γενικού συμφέροντος·
   προάσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας·
   επανεπένδυση του πλεονάσματος σε μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης ή στην παροχή υπηρεσιών ενδιαφέροντος για τα μέλη ή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·
   εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή μελών·
   αυτόνομη διαχείριση, με ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω ορισμοί είναι συμβατοί και συγκεντρώνουν τα γνωρίσματα που είναι κοινά σε όλες τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κράτους μέλους σύστασής τους και της νομικής μορφής την οποία έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γνωρίσματα αυτά θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για έναν οριζόντιο και πιο έγκυρο νομικό ορισμό της «κοινωνικής επιχείρησης», ο οποίος θα είναι αποδεκτός και θα εφαρμόζεται καθολικά σε επίπεδο Ένωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αποτελούν ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι ανεξάρτητοι από τις δημόσιες αρχές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά με επιχειρηματικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι ασκούν δραστηριότητες οικονομικού χαρακτήρα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και ότι, κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη υποδομή σε όλες τις αγροτικές περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να αποτελούν τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας στην Ένωση απασχολούν 8,6 εκατομμύρια άτομα και παρέχουν στήριξη σε 120 εκατομμύρια πολίτες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης έχουν μερίδιο αγοράς 24 % και παράγουν πάνω από το 4 % του ΑΕΠ της Ένωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά στη δημιουργία κοινωνικής αξίας πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τον ρητό στόχο να κομίζουν όφελος στην κοινότητα στο σύνολό της ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, υπερβαίνοντας τα συμφέροντα των μελών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός σκοπός που επιδιώκεται από τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στα έγγραφα σύστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), παρότι οι εμπορικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως στόχο την παραδοσιακή δημιουργία εμπορικού κέρδους, αλλά θα πρέπει αντιθέτως να χρησιμοποιούν την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν για την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων με γνώμονα τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ομάδες στόχους τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση, οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα, η μετανάστευση, οι ανισότητες, η ανάπτυξη της κοινότητας, ιδίως στις περιθωριοποιημένες περιοχές, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και οι υπηρεσίες υγείας, οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανισότητας μεταξύ των φύλων και τα ειδικά περιβαλλοντικά καθήκοντα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά με επιχειρηματικό τρόπο αναλαμβάνοντας οικονομικούς κινδύνους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να διεξάγουν δραστηριότητα που ωφελεί την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να ενεργοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις συνήθως ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της κοινότητας, ειδικότερα δε υπηρεσιών για τη στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν συνθήκες επισφάλειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού και για την ευκολότερη ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της κοινωνικής αξίας που δημιουργούν, και της ικανότητάς τους να επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μακροχρόνια άνεργους, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, παρατηρείται στις εθνικές νομοθεσίες μια κοινή τάση διεύρυνσης του φάσματος των δραστηριοτήτων τις οποίες οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να ασκούν, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον ή/και είναι κοινωφελείς, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, της στέγασης, της ψυχαγωγίας και του περιβάλλοντος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις προσφέρουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τον 21ο αιώνα το οποίο εξισορροπεί τις οικονομικές και τις κοινωνικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις συνδέονται γενικά με την κοινωνική, τεχνολογική και οικονομική καινοτομία, ως αποτέλεσμα της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε νέους τομείς παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας, ή/και της θέσπισης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής ή οργάνωσης της εργασίας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών, εδαφικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προκλήσεων, όπως η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού, η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, η διαχείριση της ποικιλομορφίας, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ένταξη των πλέον αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, λόγω του κοινωνικού, χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα τους, προσφέρουν απασχόληση στις ομάδες που αποκλείονται συχνότερα από την αγορά εργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στην επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων και στην καταπολέμηση της ανεργίας, προωθώντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την οικονομική μεγέθυνση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία, λόγω της ειδικής φύσης των επιχειρήσεων και των οργανώσεων που την συναποτελούν, των ειδικών κανόνων της, των κοινωνικών υποχρεώσεων καθώς και των καινοτόμων μεθόδων της, έχει αποδείξει επανειλημμένα την ανθεκτικότητά της σε περιπτώσεις δυσμενών οικονομικών συνθηκών καθώς και τη δυνατότητά της να βρει ταχύτερα διέξοδο από καταστάσεις κρίσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οικονομική συνεισφορά εργαζομένων εξυπηρετεί συχνά έναν κοινωνικό σκοπό, όπως καταδεικνύει το παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής («best-practice») της επιτυχούς επανένταξης μακροχρόνια ανέργων υπό τη νομική μορφή της «Sociedad Laboral (SL)» στην Ισπανία, η οποία προσφέρει σε ζητούντες εργασία να ιδρύσουν εταιρεία αυτού του τύπου χρησιμοποιώντας το επίδομα ανεργίας τους και να δημιουργήσουν έτσι περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ενώ το κράτος παρέχει στήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα διοίκησης της επιχείρησης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι κατ’ ανάγκη μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και ότι μπορούν επίσης να είναι κερδοσκοπικές, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητά τους πληροί απολύτως τα κριτήρια για την απόκτηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως στις κοινωνικές αξίες και στο να έχουν θετικό και διαρκή αντίκτυπο στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και όχι στη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη ή τους μετόχους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις να υπάρχει αυστηρός περιορισμός στη διανομή των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των μελών ή των μετόχων, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «κλείδωμα» των περιουσιακών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να επιτρέπεται περιορισμένη διανομή των κερδών, λαμβανομένης υπόψη της νομικής μορφής που έχει υιοθετήσει η κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση, αλλά οι διαδικασίες και οι κανόνες που διέπουν τη διανομή αυτή θα πρέπει να θεσπιστούν με τρόπο που να διασφαλίζει πάντα ότι δεν θα υπονομεύσει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο της επιχείρησης· λαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση, υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών που αποκομίζει μια κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση θα πρέπει να επανεπενδύεται ή να χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο, ούτως ώστε να διατηρήσει και να επιτύχει η επιχείρηση τον κοινωνικό της σκοπό·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ο περιορισμός περί μη διανομής θα πρέπει να καλύπτει διάφορες πτυχές, και συγκεκριμένα την περιοδική καταβολή μερισμάτων, τη διανομή των συσσωρευμένων αποθεματικών, τη μεταβίβαση των εναπομενόντων περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση λύσης της οντότητας, τη μετατροπή της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης σε άλλου είδους οργανισμό, εάν αυτό επιτρέπεται, και την απώλεια του καθεστώτος της επιχείρησης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός περί μη διανομής θα μπορούσε επίσης να παραβιάζεται έμμεσα από την καταβολή στους υπαλλήλους ή τους διευθυντές αμοιβής που είναι αδικαιολόγητη και υπερβαίνει τα επίπεδα της αγοράς·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων θα πρέπει να ακολουθεί δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης που προβλέπουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα στη λήψη αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το συμμετοχικό μοντέλο συνιστά διαρθρωτική διαδικασία για να ελέγχεται εάν όντως επιδιώκονται οι κοινωνικοί στόχοι του οργανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξουσία των μελών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να βασίζεται μόνον ή πρωτίστως στο κεφάλαιο με το οποίο συμμετέχουν, ακόμη και όταν η κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση έχει υιοθετήσει τη νομική μορφή εμπορικής επιχείρησης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετούν τη νομική μορφή εμπορικής επιχείρησης σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των επιχειρήσεων αυτών να αναγνωριστούν σε επίπεδο ΕΕ ως κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων απαιτήσεων και όρων με σκοπό την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων συγκρούσεων μεταξύ της εταιρικής μορφής και του μοντέλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των εργαζομένων στις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις πρέπει να είναι συγκρίσιμη με εκείνη των υπαλλήλων των συμβατικών επιχειρήσεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θετικός αντίκτυπος που έχουν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην κοινότητα μπορεί να δικαιολογήσει τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων υπέρ αυτών, όπως είναι η καταβολή επιδοτήσεων και η θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών μέτρων και μέτρων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να θεωρούνται συμβατά με τις Συνθήκες, δεδομένου ότι αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων ή τομέων των οποίων ο πρωταρχικός στόχος είναι να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, και ότι η ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών να συγκεντρώνουν κεφάλαια και να παράγουν κέρδος είναι σαφώς πιο περιορισμένη από αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) ρυθμίζει τους όρους και τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πιστοποιητικό ή σήμα για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή τους και την προώθηση ενός πιο συνεκτικού νομικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι δημόσιες αρχές να ελέγχουν και να διασφαλίζουν ότι μια δεδομένη επιχείρηση πληροί τις σχετικές απαιτήσεις προτού της χορηγηθεί σήμα κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης, και ως εκ τούτου μπορεί να επωφεληθεί από οποιοδήποτε μέτρο θεσπίζεται σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που μια κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση δεν τηρεί τις απαιτήσεις αυτές και τις νομικές της υποχρεώσεις, το πιστοποιητικό της θα πρέπει να ανακαλείται·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν μια κοινωνική έκθεση σε ετήσια βάση, στην οποία θα αναφέρουν, τουλάχιστον, τις δραστηριότητές τους, τα αποτελέσματα, τη συμμετοχή των μετόχων και την κατανομή των κερδών, των μισθών, των επιδοτήσεων και άλλων παροχών που εισπράχθηκαν·

1.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των περίπου 2 εκατομμυρίων κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στην Ευρώπη(12), στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 14,5 εκατομμύρια άτομα(13), και την ανεκτίμητη συμβολή τους στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και στη διαρκή οικονομική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει σε επίπεδο Ένωσης ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας, το οποίο θα χορηγείται στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη με βάση σαφή κριτήρια τα οποία αποσκοπούν στην επισήμανση των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων και του κοινωνικού τους αντικτύπου, στην ενίσχυση της προβολής τους, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε άλλα κράτη μέλη, τηρώντας παράλληλα τις νομικές μορφές και τα πλαίσια που ισχύουν στον τομέα και στα κράτη μέλη·

3.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να διατίθεται σε ιδιωτικούς οργανισμούς και οντότητες που πληρούν αυστηρά, σε όλες τις δραστηριότητές τους, τις νομικές απαιτήσεις για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της σύστασής τους στο εκάστοτε κράτος μέλος· σημειώνει ότι το σήμα θα πρέπει να είναι προαιρετικό για κάθε επιχείρηση·

4.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να είναι μεν προαιρετικό για τις επιχειρήσεις αλλά να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  θεωρεί ότι οι νομικές απαιτήσεις για την απόκτηση και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να προσδιορίζονται με παραπομπή σε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κοινά κριτήρια, και ιδίως εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

6.  τονίζει ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην Ένωση αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που αποσκοπούν στη στήριξη ανθρώπων που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτές· εφιστά την προσοχή στη σημασία των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν κοινωνικές, υγειονομικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες και εκτελούν ειδικά περιβαλλοντικά καθήκοντα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους εθελοντές· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν δυνητικά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ορισμένες κοινωνικές προκλήσεις μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή·

7.  τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρίες, καθώς και σε άτομα από άλλες μειονεκτούσες ομάδες·

8.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν ισχυρή τοπική και περιφερειακή βάση, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για αυτές, καθώς κατανοούν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες και συνεπώς είναι σε θέση να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητα στην εκάστοτε περιοχή, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

9.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων και στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

10.  τονίζει την αναγκαιότητα προσφοράς απασχόλησης σε όσους αποκλείονται συνήθως από την αγορά εργασίας, μέσω της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων και της καταπολέμησης της ανεργίας γενικότερα·

11.  είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός με τη συμμετοχή των κρατών μελών, μέσω του οποίου οι οντότητες που πληρούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις θα μπορούν να εξασφαλίζουν το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας· κάθε νομική οντότητα του ιδιωτικού δικαίου που πληροί τα νομικά κριτήρια θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει το σήμα της ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν το κράτος μέλος στο οποίο συστάθηκε προβλέπει ειδική νομική μορφή για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την προστασία του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας και την πρόληψη της σύστασης και λειτουργίας «ψευδών» κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που φέρουν το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας ελέγχονται τακτικά ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που ορίζονται στο σήμα· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές και αναλογικές ποινές για να εξασφαλίσουν ότι η απόκτηση ή χρήση του σήματος δεν θα πραγματοποιείται με μη θεμιτό τρόπο·

13.  θεωρεί ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις που φέρουν το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τέτοιες σε όλα τα κράτη μέλη με βάση τις δραστηριότητες που ασκούν και θα πρέπει να έχουν τα ίδια οφέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του κράτους μέλους όπου δραστηριοποιούνται·

14.  τονίζει την ανάγκη για ευρύ και περιεκτικό ενωσιακό ορισμό, στον οποίο θα τονίζεται η σημασία της αρχής σύμφωνα με την οποία ένα σημαντικό ποσοστό των κερδών που αποκομίζει η επιχείρηση επανεπενδύεται ή χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· τονίζει τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό τους την ένταξη στην αγορά εργασίας όταν επιτελούν το έργο τους της υποστήριξης των ανθρώπων που αποκλείονται συνήθως από την αγορά εργασίας, και τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι οργανισμοί αυτοί στο νέο σήμα·

15.  θεωρεί ότι τα ελάχιστα κριτήρια και οι νομικές απαιτήσεις για την απόκτηση και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας πρέπει να είναι μια κοινωνικά χρήσιμη δραστηριότητα που θα ορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο· επισημαίνει ότι αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι μετρήσιμη ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο σε τομείς όπως η κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας όσων κινδυνεύουν να αποκλειστούν από ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, η μείωση των ανισοτήτων με βάση το φύλο, η αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης των μεταναστών, η βελτίωση των ίσων ευκαιριών μέσω της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της αξιοπρεπούς στέγασης, και η καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, με τις βέλτιστες πρακτικές από πλευράς συνθηκών εργασίας και απασχόλησης·

16.  τονίζει ότι, σε ό, τι αφορά την απόκτηση του κοινωνικού σήματος, το κόστος και οι απαιτούμενες διατυπώσεις θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, ούτως ώστε να μην περιέλθουν σε μειονεκτική θέση οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, ιδίως δε οι μικρές και μεσαίες κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· αντιστοίχως, τα κοινά ενωσιακά κριτήρια πρέπει να είναι απλά, σαφή και να βασίζονται σε ουσιαστικούς μάλλον παρά τυπικούς παράγοντες, ενώ οι σχετικές διαδικασίες δεν πρέπει να είναι επαχθείς· επισημαίνει ότι, ενώ οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων αποτελούν λογικό εργαλείο για να επαληθεύεται αν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δικαιούνται το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας, η συχνότητα των εν λόγω εκθέσεων και οι πληροφορίες που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνουν δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθείς· θεωρεί ότι το κόστος μιας διαδικασίας σήμανσης ή πιστοποίησης θα μπορούσε να περιοριστεί εάν η κεντρική διαχείριση λάμβανε χώρα στο επίπεδο των εθνικών αρχών, οι οποίες θα μπορούσαν, σε συνεργασία με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, να μεταβιβάσουν τη χορήγηση και τη διαχείριση του σήματος σε ένα ανεξάρτητο εθνικό φορέα σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό ορισμό των κριτηρίων για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας και να διαφημίσουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η κοινωνική συνοχή·

18.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου μιας επιχείρησης δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση κοινωνική και αλληλέγγυα, ως εκ τούτου υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στην κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση και στην επιχείρηση που επιδεικνύει εταιρική κοινωνική ευθύνη·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της αποτυπώνουν τη δέσμευση για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, συγκριτική μελέτη των διαφόρων εθνικών και περιφερειακών νομικών πλαισίων που διέπουν τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, και των συνθηκών λειτουργίας των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του αριθμού τους, του τομέα δραστηριοτήτων τους, καθώς και των διαφορετικών εθνικών καθεστώτων πιστοποίησης και σήμανσης·

20.  υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν μακρά ιστορία στην πλειονότητα των κρατών μελών και έχουν καθιερωθεί ως ζωτικοί και σημαντικοί παράγοντες της αγοράς·

21.  πιστεύει ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην κοινωνική ένταξη, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης την απασχόληση και την εκπαίδευση, αντανακλώντας το ευρύ φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες είναι παρούσες·

22.  ζητεί τη συνέχιση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», την αποδοτική χρήση του προϋπολογισμού του, και τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα·

23.  ζητεί να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σύστασης κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, ώστε η υπερβολική γραφειοκρατία να μην αποτελεί φραγμό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

24.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατάλογο, υποκείμενο σε αναθεώρηση, των νομικών μορφών που υφίστανται στα κράτη μέλη και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να διατηρεί τον εν λόγω κατάλογο επικαιροποιημένο, σεβόμενη τις ιστορικές και νομικές ιδιαιτερότητες των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα την κοινωνική οικονομία στη νομοθεσία της Ένωσης, ούτως ώστε να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αφενός και τις άλλες μορφές επιχειρήσεων αφετέρου·

26.  τονίζει τη σημασία της δικτύωσης μεταξύ των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την μεταφορά γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών εντός των κρατών μελών (για παράδειγμα με τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής) και σε ολόκληρη την Ένωση, με τη συμμετοχή όχι μόνο των ίδιων των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, αλλά και των παραδοσιακών επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξακολουθήσει να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες ορθές πρακτικές και να αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τη συνεισφορά των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων τόσο στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής όσο και στις τοπικές κοινότητες·

27.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, θα πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης στις σχετικές πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα·

28.  τονίζει με έμφαση ότι οι κανόνες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και να μην επιτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ούτως ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των παραδοσιακών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

29.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και να υποβάλει, εφόσον χρειάζεται, νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση ενός πιο συνεκτικού και πλήρους νομικού πλαισίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη, και συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνο, στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων, του δικαίου του ανταγωνισμού και της φορολογίας, ούτως ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που συνάδει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και τη συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν αποκτήσει το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας, το οποίο εγγυάται ότι πληρούνται τα κριτήρια για να θεωρούνται κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· φρονεί ότι οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις θα μπορούσαν, ειδικότερα, να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων·

30.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα για την αποδέσμευση και την προσέλκυση αυξημένης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης την οποία χρειάζονται οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ενός ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας·

31.  ζητεί τη δημιουργία μιας δημόσιας, πολύγλωσσης, ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τη σύσταση, τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης της ΕΕ, τη συμμετοχή στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και τις πιθανές νομικές δομές·

32.  θεωρεί σκόπιμο να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης μιας γραμμής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη, ιδίως όταν ο καινοτόμος χαρακτήρας της δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση καθιστά δύσκολη την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης υπό κανονικές συνθήκες αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα για να καταστεί πιο εύκολο στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη να προσελκύσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους·

33.  τονίζει την ανάγκη στήριξης των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων με επαρκή χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι σημαντική για την επιβίωσή τους· τονίζει την ανάγκη προώθησης της οικονομικής στήριξης που προσφέρεται από ιδιωτικούς επενδυτές και δημόσιες οντότητες στις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση της καινοτομίας, και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της υπάρχουσας ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας, για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), και του άξονά του «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα», καθώς και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον οικονομικό τομέα ως προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν, εν γένει, εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης, όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, η χρηματοδότηση εκκίνησης, οι μικροπιστώσεις και η πληθοχρηματοδότηση, για να αυξηθούν οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα, με βάση το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας·

34.  ζητεί αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης και τονίζει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτά τα κεφάλαια, μεταξύ άλλων για να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις για την επιδίωξη του πρωταρχικού τους στόχου, που είναι η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και όχι η μεγιστοποίηση του κέρδους, προσφέροντας τελικώς μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων για την κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ 2021-2027, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή εκστρατεία για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση ενός ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας·

35.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η κοινωνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι οι φραγμοί που σχετίζονται με το μέγεθος και την οικονομική ικανότητα· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, μέσω καλύτερης διάδοσης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και των κριτηρίων και των πληροφοριών σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, καθώς και μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης των εν λόγων επιχειρήσεων στις συμβάσεις, με τη συμπερίληψη κοινωνικών ρητρών και κριτηρίων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την κατάρτιση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών με τρόπο που να τις καθιστά πιο προσιτές στις μικρότερες επιχειρήσεις·

36.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων όταν λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις· προτείνει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση σύμφωνα με το παράδειγμα των κατηγοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής(14)·

37.  επισημαίνει ότι, εκτός από τη χρηματοδότηση, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα άτομα που απασχολούνται σε κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις ιδίως για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και των βασικών οικονομικών γνώσεων για τη διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και ο εξορθολογισμός της διοίκησης, έχουν καθοριστική σημασία για την ώθηση της ανάπτυξης του τομέα αυτού· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές με στόχο την καθιέρωση ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και τη συμβολή τους στη δημόσια πολιτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω επιχειρήσεων και εφαρμόζοντας κατάλληλα και συναφή κριτήρια, με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και στρατηγικής, αλλά και την ανάπτυξη εργαλείων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας για τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη, ακολουθώντας τις συστάσεις του παραρτήματος του παρόντος ψηφίσματος·

40.  εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης θα πρέπει να καλυφθούν από την Ένωση και τα κράτη μέλη·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0429.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(4) έγγρ. 13766/15 SOC 643 EMPL 423.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238).
(7) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1).
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0094.
(10) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9024
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(12) https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_el
(13) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7523,%20p.%2047
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’  εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 (δημιουργία του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας και επιχειρήσεις που πληρούν τα σχετικά κριτήρια)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας, το οποίο θα είναι προαιρετικό για τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη (κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις), ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να χορηγείται μόνο στις επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α)  ο οργανισμός θα πρέπει να είναι οντότητα του ιδιωτικού δικαίου η οποία έχει συσταθεί υπό οποιαδήποτε μορφή είναι διαθέσιμη στα κράτη μέλη και στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το κράτος και τις δημόσιες αρχές·

(β)  ο σκοπός του θα πρέπει να είναι ουσιαστικά υπέρ του γενικού συμφέροντος ή της κοινής ωφελείας·

(γ)  θα πρέπει ουσιαστικά να ασκεί κοινωνικά χρήσιμη και αλληλέγγυα δραστηριότητα, δηλαδή να έχει ως σκοπό να παρέχει, μέσω των δραστηριοτήτων του, στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανισότητα και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε διεθνή κλίμακα, ή να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του κλίματος και των φυσικών πόρων·

(δ)  θα πρέπει να υπόκειται σε τουλάχιστον μερικό περιορισμό όσον αφορά την διανομή των κερδών και σε ειδικούς κανόνες σχετικά με την κατανομή των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και κατά τη λύση του· σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που αποκομίζει η επιχείρηση θα πρέπει να επανεπενδύεται ή να χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο για την επίτευξη του κοινωνικού της σκοπού·

(ε)  θα πρέπει η διοίκησή του να ακολουθεί δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης που προβλέπουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων του, των πελατών του και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του· η βαρύτητα και η εξουσία των μελών του όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων δεν μπορούν να βασίζονται στα κεφάλαια που ενδεχομένως κατέχουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη χορήγηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας σε συμβατικές επιχειρήσεις εάν συμμορφώνονται με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους στόχους, τη διανομή των κερδών, τη διοίκηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σύσταση 2 (μηχανισμοί για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό πιστοποίησης, εποπτείας και παρακολούθησης του νομικού σήματος με τη συμμετοχή των κρατών μελών και εκπροσώπων της κοινωνικής οικονομίας· ο μηχανισμός αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προστασία του νομικού σήματος της «επιχείρησης που βασίζεται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη» και τη διατήρηση της εγγενούς του αξίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι ο εν λόγω έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Οι ποινές για την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας θα μπορούσαν να κυμαίνονται από απλή επίπληξη έως ανάκληση του σήματος.

Σύσταση 3 (αναγνώριση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας)

Το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Μια επιχείρηση που φέρει το σήμα αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση σε όλα τα κράτη μέλη. Το σήμα θα πρέπει να επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις που το φέρουν να ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους σε άλλα κράτη μέλη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εθνικές επιχειρήσεις που φέρουν το σήμα. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια οφέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργούν.

Σύσταση 4 (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να απαιτεί από τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν το σήμα να εκδίδουν σε ετήσια βάση μια κοινωνική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές τους, τα αποτελέσματα, τη συμμετοχή των μετόχων και την κατανομή των κερδών, των μισθών, των επιδοτήσεων και άλλων παροχών που έχουν ληφθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσει ένα μοντέλο για να βοηθήσει τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην προσπάθεια αυτή.

Σύσταση 5 (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι εν λόγω ορθές πρακτικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:

(α)  μοντέλα αποτελεσματικής δημοκρατικής διακυβέρνησης·

(β)  διαδικασίες διαβούλευσης για την κατάρτιση αποτελεσματικής επιχειρηματικής στρατηγικής·

(γ)  προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες και στην αγορά εργασίας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο·

(δ)  πολιτική για τις αποδοχές, επαγγελματική κατάρτιση, υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ποιότητα της απασχόλησης·

(ε)  σχέσεις με τους χρήστες και τους πελάτες και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται από την αγορά ή από το κράτος·

(στ)  κατάσταση της επιχείρησης όσον αφορά την ποικιλομορφία, τη μη εισαγωγή διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες μεταξύ των μελών τους, μεταξύ άλλων και σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας·

Σύσταση 6 (κατάλογος νομικών μορφών)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κατάλογο των νομικών μορφών στα κράτη μέλη των επιχειρήσεων και εταιρειών που πληρούν τις προϋποθέσεις για το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτική βάση.

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Σύσταση 7 (αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας)

Η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει τις ισχύουσες νομικές πράξεις και να υποβάλει, εφόσον χρειάζεται, νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση ενός πιο συνεκτικού και ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για τη στήριξη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων.

Σύσταση 8 (σχετικά με το οικοσύστημα για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της αποτυπώνουν τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος κατάλληλου για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή καλείται να λάβει υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν μεγάλη τοπική και περιφερειακή επιρροή, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για αυτές, καθώς κατανοούν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες και μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, ως επί το πλείστον στη βάση της κοινότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, και να βελτιώσουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η Επιτροπή καλείται να δρομολογήσει δράσεις για την προώθηση της διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών και των αλληλέγγυων επιχειρήσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών, κατά τρόπο που να υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου