Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0297(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0253/2018

Внесени текстове :

A8-0253/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0318

Приети текстове
PDF 137kWORD 50k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Еквивалентност на полските инспекции ***I
P8_TA(2018)0318A8-0253/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0643),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0400/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0253/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение,

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 227, 28.6.2018 г., стp. 76.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2018 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани във Федеративна република Бразилия, на посевите за производство на семена от фуражни култури и на посевите за производство на семена от зърнени култури и на еквивалентността на семената от фуражни култури и семената от зърнени култури, произведени във Федеративна република Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Република Молдова, на посевите за производство на семена от зърнени култури, на посевите за производство на семена от зеленчукови култури и на посевите за производство на семена от маслодайни и влакнодайни култури и на еквивалентността на семената от зърнени култури, зеленчукови култури и маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Република Молдова
P8_TC1-COD(2017)0297

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/1674.)

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност