Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0006(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0260/2018

Předložené texty :

A8-0260/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0319

Přijaté texty
PDF 190kWORD 52k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0021),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0022/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0260/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Podle směrnice Rady 2006/112/ES21 mohou členské státy nadále uplatňovat své zvláštní režimy pro malé podniky v souladu se společnými ustanoveními a za účelem užší harmonizace. Tato ustanovení jsou však zastaralá a nesnižují malým podnikům zátěž spojenou s dodržováním předpisů, jelikož byla navržena pro společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) založený na zdanění ve členském státě původu.
(1)  Podle směrnice Rady 2006/112/ES21 mohou členské státy nadále uplatňovat své zvláštní režimy pro malé podniky v souladu se společnými ustanoveními a za účelem užší harmonizace. Tato ustanovení jsou však zastaralá a neplní svůj cíl, jímž je snížit malým podnikům zátěž spojenou s dodržováním předpisů, jelikož byla navržena pro společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) založený na zdanění ve členském státě původu.
_________________
_________________
21 Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
21 Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Ve svém akčním plánu22 v oblasti DPH oznámila Komise komplexní balíček zjednodušujících opatření určených malým podnikům, která snižují jejich administrativní zátěž a přispívají k vytvoření fiskálního prostředí usnadňujícího jejich růst a rozvoj přeshraničního obchodu. Znamenalo by to přezkum zvláštního režimu pro malé podniky popsaného ve sdělení o opatřeních v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH23. Přezkum zvláštního režimu pro malé podniky je proto významnou součástí balíčku reforem stanoveného v akčním plánu v oblasti DPH.
(2)  Ve svém akčním plánu22 v oblasti DPH oznámila Komise komplexní balíček zjednodušujících opatření určených malým podnikům, která snižují jejich administrativní zátěž a přispívají k vytvoření fiskálního prostředí usnadňujícího jejich růst a rozvoj přeshraničního obchodu a současně posilují dodržování povinnosti odvádět DPH. Malé podniky v Unii jsou obzvláště aktivní v určitých odvětvích, která působí přeshraničně, např. stavebnictví, komunikace, potravinářské služby a maloobchod, a mohou představovat významný zdroj pracovních míst. Abychom dosáhli cílů akčního plánu v oblasti DPH, je nutno vypracovat přezkum zvláštního režimu pro malé podniky popsaný ve sdělení o opatřeních v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH23. Přezkum zvláštního režimu pro malé podniky je proto významnou součástí balíčku reforem stanoveného v akčním plánu v oblasti DPH.
_________________
_________________
22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016)0148, 7.4.2016).
22 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016)0148, 7.4.2016).
23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2017)0566, 4.10.2017).
23 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2017)0566, 4.10.2017).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Přezkum tohoto zvláštního režimu úzce souvisí s návrhem Komise stanovujícím zásady pro konečný systém DPH pro přeshraniční obchod mezi podniky mezi členskými státy, který vychází ze zdanění přeshraničních dodávek zboží v členském státě určení24. V rámci přechodu systému DPH směrem ke zdanění v místě určení bylo zjištěno, že řada současných předpisů není pro systém vycházející ze zdanění v místě určení vhodná.
(3)  Přezkum tohoto zvláštního režimu úzce souvisí s návrhem Komise stanovujícím zásady pro konečný systém DPH pro přeshraniční obchod mezi podniky mezi členskými státy, který vychází ze zdanění přeshraničních dodávek zboží v členském státě určení24. V rámci přechodu systému DPH směrem ke zdanění v místě určení bylo zjištěno, že řada současných předpisů není pro systém vycházející ze zdanění v místě určení vhodná. K hlavním překážkám posilování přeshraničního obchodu ze strany malých podniků dochází kvůli komplikovaným a rozmanitým pravidlům upravujícím DPH napříč Unií a také proto, že vnitrostátní výjimky pro malé a střední podniky se uplatňují pouze v členských státech, ve kterých tyto malé podniky sídlí.
_________________
_________________
24Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017)0569, 4.10.2017).
24Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017)0569, 4.10.2017).
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  V zájmu vyřešení problému neúměrné zátěže spjaté s dodržováním předpisů, jíž malé podniky čelí, by měla být k dispozici zjednodušující opatření nejen pro podniky osvobozené dle současných pravidel, ale také pro podniky považované za malé z hospodářského hlediska. Za účelem zjednodušení pravidel v oblasti DPH by podniky měly být považovány za „malé“, pokud se na základě svého obratu řadí mezi mikropodniky v souladu s obecnou definicí stanovenou v doporučení Komise 2003/361/ES25.
(4)  V zájmu vyřešení problému neúměrné zátěže spjaté s dodržováním předpisů, jíž malé podniky čelí, by měla být k dispozici zjednodušující opatření nejen pro podniky osvobozené dle současných pravidel, ale také pro podniky považované za malé z hospodářského hlediska. Je obzvláště důležité, aby byla tato opatření dostupná, protože většina malých podniků, ať už jsou osvobozeny, či nikoli, v praxi musí využívat služeb poradců nebo externích konzultantů, s cílem pomoci jim plnit jejich povinnosti v oblasti DPH, což dále zvyšuje finanční zátěž pro tyto podniky. Za účelem zjednodušení pravidel v oblasti DPH by podniky měly být považovány za „malé“, pokud se na základě svého obratu řadí mezi mikropodniky v souladu s obecnou definicí stanovenou v doporučení Komise 2003/361/ES25.
_________________
_________________
25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). Úř. věst.
25 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). Úř. věst.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Malé podniky mohou využívat osvobození jen tehdy, nedosahuje-li jejich roční obrat prahové hodnoty platné ve členském státě, kde se DPH odvádí. Při nastavování prahové hodnoty by se členské státy měly řídit pravidly ohledně prahových hodnot stanovenými ve směrnici 2006/112/ES. Tato pravidla, z nichž většina byla zavedena v roce 1977, však již nejsou vhodná.
(6)  Malé podniky mohou využívat osvobození jen tehdy, nedosahuje-li jejich roční obrat prahové hodnoty platné ve členském státě, kde se DPH odvádí. Při nastavování prahové hodnoty by se členské státy měly řídit pravidly ohledně prahových hodnot stanovenými ve směrnici 2006/112/ES. Tato pravidla, z nichž většina byla zavedena v roce 1977, však již nejsou vhodná.  Z důvodu flexibility a s cílem zajistit, aby mohly členské státy stanovit odpovídající nižší prahové hodnoty odpovídající velikosti a potřebám jeho ekonomiky, by měly být na úrovni Unie stanoveny pouze maximální prahové hodnoty.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Členským státům by měla být ponechána možnost nastavit vnitrostátní prahovou hodnotu pro osvobození na úroveň, která nejlépe vyhovuje jejich hospodářským a politickým podmínkám, přičemž bude platit horní prahová hodnota stanovená touto směrnicí. V tomto ohledu je třeba vyjasnit, že uplatňují-li členské státy odlišné prahové hodnoty, je nutné zakládat je na objektivních kritériích.
(8)  Členským státům by měla být ponechána možnost nastavit vnitrostátní prahovou hodnotu pro osvobození na úroveň, která nejlépe vyhovuje jejich hospodářským a politickým podmínkám, přičemž bude platit horní prahová hodnota stanovená touto směrnicí. V tomto ohledu je třeba vyjasnit, že uplatňují-li členské státy odlišné prahové hodnoty, je nutné zakládat je na objektivních kritériích. Abychom usnadnili přeshraniční podnikání, seznam vnitrostátních prahových hodnot pro osvobození by měl být snadno přístupný pro všechny malé podniky, které si přejí vyvíjet činnost v několika členských státech.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Platí-li osvobození, měla by být malým podnikům využívajícím osvobození zpřístupněna přinejmenším možnost plnit jednodušší povinnosti v oblasti registrace k DPH, fakturace, účetnictví a podávání zpráv.
(12)  Platí-li osvobození, měla by být malým podnikům využívajícím osvobození zpřístupněna přinejmenším možnost plnit jednodušší povinnosti v oblasti registrace k DPH, fakturace, účetnictví a podávání zpráv. Aby nevznikl zmatek a právní nejistota v členských státech, měla by Komise vypracovat obecné pokyny ohledně zjednodušené registrace a účetnictví, v nichž podrobně vysvětlí postupy, které je třeba zjednodušit a v jaké míře. Do ... [tři roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] by toto zjednodušení mělo být Komisí a členskými státy vyhodnoceno s cílem posoudit, zda má přidanou hodnotu a pozitivní dopady pro podniky a spotřebitele.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Aby se dále zajistilo dodržování podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným, je nutné, aby takové podniky oznamovaly svůj záměr využívat osvobození předem. Příslušná oznámení by malé podniky měly předkládat v členském státě, kde jsou usazeny. Dotčený členský stát by poté na základě vykázaných údajů o obratu daného podniku měl tyto informace poskytnout jiným dotčeným členským státům.
(13)  Aby se dále zajistilo dodržování podmínek osvobození udělovaného členským státem podnikům v něm neusazeným, je nutné, aby takové podniky oznamovaly svůj záměr využívat osvobození předem. Příslušná oznámení by se měla předkládat prostřednictvím online portálu, který zřídí Komise. Členský stát usazení by poté na základě vykázaných údajů o obratu daného podniku měl informovat ostatní dotčené členské státy. Malé podniky mohou členskému státu registrace kdykoli oznámit, že si přejí vrátit se zpět k obecnému systému DPH.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  V zájmu snížení zátěže spjaté s dodržováním předpisů, které jsou vystaveny neosvobozené podniky, by se od členských států mělo požadovat, aby zjednodušily registraci k DPH a vedení záznamů a prodloužily zdaňovací období tak, aby bylo možné podávat daňová přiznání méně často.
(15)  V zájmu snížení zátěže spjaté s dodržováním předpisů, které jsou vystaveny neosvobozené podniky, by se od členských států mělo požadovat, aby zjednodušily registraci k DPH a vedení záznamů. Mimoto by měla Komise zřídit v jednotlivých členských státech jednotné kontaktní místo pro podávání daňových přiznání.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Cíle této směrnice, kterým je snížit zátěž, s níž se potýkají malé podniky v souvislosti s dodržováním předpisů, nemohou uspokojivě dosáhnout členské státy, a lze ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Unie. Proto Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
(17)  Cíle této směrnice, kterým je snížit zátěž, s níž se potýkají malé podniky v souvislosti s dodržováním předpisů, nemohou uspokojivě dosáhnout členské státy, a lze ho tudíž lépe dosáhnout na úrovni Unie. Proto Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů. Kontroly DPH  vzniklé v důsledku postupů zajišťování souladu s pravidly jsou cennými nástroji pro boj proti daňovým podvodům a usnadňování snížení zátěže spjaté s dodržováním předpisů pro malé podniky není třeba provést na úkor boje proti podvodům s DPH.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 284 – odst. 4 – pododstavec 1
Před využitím osvobození v jiných členských státech upozorní daný malý podnik členský stát, v němž je usazen.
Komise zřídí online portál, jehož prostřednictvím se budou registrovat malé podniky, které si přejí využít osvobození v jiném členském státě.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 284 – odst. 4 – pododstavec 2
Pokud malý podnik využívá osvobození v jiných členských státech, než kde je usazený, přijme členský stát usazení veškerá opatření nutná k tomu, aby příslušný malý podnik přesně vykázal svůj roční obrat v Unii a roční obrat v členském státě, a informovuje správce daně dotčených jiných členských států, v nichž příslušný malý podnik uskutečňuje dodání.;
Pokud malý podnik využívá osvobození v jiných členských státech, než kde je usazený, přijme členský stát usazení veškerá opatření nutná k tomu, aby příslušný malý podnik přesně vykázal svůj roční obrat v Unii a roční obrat v členském státě, a informovuje správce daně dotčených jiných členských států, v nichž příslušný malý podnik uskutečňuje dodání. Členské státy rovněž zajistí, aby měly dostatečné informace o statutu malých podniků a držení účasti v nich nebo jejich vlastnění, aby bylo možné zaručit, že skutečně mají statut malých podniků.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 288 a – odst. 1
Pokud v následujícím kalendářním roce přesáhne roční obrat v členském státě malého podniku prahovou hodnotu pro osvobození uvedenou v čl. 284 odst. 1, může malý podnik v tomto roce osvobození i nadále využívat, jestliže jeho roční obrat v členském státě v tomto roce nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 284 odst. 1 o více než 50 %.“;
Pokud v následujícím kalendářním roce přesáhne roční obrat v členském státě malého podniku prahovou hodnotu pro osvobození uvedenou v čl. 284 odst. 1, může malý podnik v dalších dvou letech osvobození i nadále využívat, jestliže jeho roční obrat v členském státě v těchto dvou letech nepřesáhne prahovou hodnotu stanovenou v čl. 284 odst. 1 o více než 33 %.;
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
17)  články 291 až 294 se zrušují;
17)  články 291 a 292 se zrušují;
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 293 – odst. 1
(17a)   V článku 293 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem je:(1) zdokonalení zvláštního režimu pro malé podniky;(2) úprava vnitrostátních režimů týkající se osvobození od daně a odstupňovaných daňových úlev;(3) úprava mezí uvedených v oddíle 2.
Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem je
i)   zdokonalení zvláštního režimu pro malé podniky;
ii)   úprava vnitrostátních režimů týkající se osvobození od daně a možnosti harmonizovat prahové hodnoty pro osvobození v celé Unii;
iii)   úprava mezí uvedených v oddíle 2.“
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 b (nový)
17b)   Článek 294 se zrušuje.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Směrnice 2006/112/ES
Článek 294 e
Článek 294e
Článek 294e
Členské státy mohou zprostit malé podniky povinnosti podávat přiznání k DPH podle článku 250.
Členské státy buď zprostí malé podniky povinnosti podávat přiznání k DPH podle článku 250 a nebo umožní malým podnikům podat zjednodušené přiznání k DPH – které obsahuje přinejmenším tyto informace: daňovou povinnost s ohledem na DPH, odečitatelnou DPH, čistou částku DPH (splatná či pohledávka), celkovou hodnotu vstupních transakcí a celkovou hodnotu výstupních transakcí – za období kalendářního roku. Malé podniky však mohou uplatnit zdaňovací období stanovené podle článku 252.
Pokud členské státy této možnosti nevyužijí, umožní malým podnikům podat zjednodušené přiznání k DPH za období kalendářního roku. Malé podniky však mohou uplatnit zdaňovací období stanovené podle článku 252.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 294 i
Článek 294i
vypouští se
Pro malé podniky je zdaňovacím obdobím, za které se podává přiznání k DPH, období kalendářního roku. Malé podniky se však mohou rozhodnout uplatnit zdaňovací období stanovené podle článku 252.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Směrnice 2006/112/ES
Článek 294 i a (nový)
Článek 294ia
Komise zřídí jednotné kontaktní místo, jehož prostřednictvím mohou malé podniky podávat přiznání k DPH v různých členských státech, ve kterých působí. Za výběr DPH odpovídá členský stát jejich usazení.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Směrnice 2006/112/ES
Článek 294 j
Článek 294j
vypouští se
Bez ohledu na článek 206 členské státy nevyžadují, aby malé podniky prováděly předběžné splátky.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Článek 1a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 31 – odst. 1
Článek 1a
Nařízení (EU) č. 904/2010 se mění takto:
V článku 31 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám povinným k dani poskytujícím telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v příloze II směrnice 2006/112/ES, bylo umožněno získat pro potřeby těchto plnění elektronickými prostředky potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby, jakož i odpovídajícího jména a adresy. Tyto informace musí odpovídat údajům podle článku 17 tohoto nařízení.
„1. Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám povinným k dani poskytujícím telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby, zejména služby uvedené v příloze II směrnice 2006/112/ES, bylo umožněno získat pro potřeby těchto plnění elektronickými prostředky potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby, jakož i odpovídajícího jména a adresy. Tyto informace musí odpovídat údajům podle článku 17 tohoto nařízení. Systém výměny informací o DPH (VIES) určí, zda způsobilé malé podniky využívají osvobození od DPH pro malé podniky, či nikoli.“
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2022. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
Tyto předpisy použijí ode dne 1. července 2022.
Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2020.
Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí