Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0006(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0260/2018

Indgivne tekster :

A8-0260/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0319

Vedtagne tekster
PDF 168kWORD 61k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0021),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0022/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0260/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF21 giver medlemsstaterne tilladelse til at opretholde deres særordninger for små virksomheder i overensstemmelse med fælles bestemmelser og med henblik på en nærmere harmonisering. Disse bestemmelser er imidlertid forældede og mindsker ikke de små virksomheders efterlevelsesbyrde, da de er udformet til et fælles merværdiafgiftssystem (moms) baseret på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten.
(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF21 giver medlemsstaterne tilladelse til at opretholde deres særordninger for små virksomheder i overensstemmelse med fælles bestemmelser og med henblik på en nærmere harmonisering. Disse bestemmelser er imidlertid forældede og opfylder ikke deres mål om at mindske de små virksomheders efterlevelsesbyrde, da de er udformet til et fælles merværdiafgiftssystem (moms) baseret på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten.
_________________
_________________
21 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
21 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  I sin momshandlingsplan22 offentliggjorde Kommissionen en omfattende forenklingspakke for små virksomheder med det formål at reducere deres administrative byrder og bidrage til at skabe beskatningsvilkår, der fremmer deres vækst og udviklingen af grænseoverskridende handel. Dette vil medføre en revision af særordningen for små virksomheder som beskrevet i meddelelsen om opfølgning af handlingsplanen for moms23. Revisionen af særordningen for små virksomheder udgør derfor et vigtigt element i reformpakken, der er fastlagt i momshandlingsplanen.
(2)  I sin momshandlingsplan22 offentliggjorde Kommissionen en omfattende forenklingspakke for små virksomheder med det formål at reducere deres administrative byrder og bidrage til at skabe beskatningsvilkår, der fremmer deres vækst og udviklingen af grænseoverskridende handel samt øger efterlevelsen af momsreglerne. Små virksomheder i Unionen er særligt aktive i visse sektorer, der opererer på tværs af grænserne, f.eks. byggesektoren, kommunikationssektoren, restaurationsbranchen og detailhandlen, og kan udgøre en vigtig kilde til beskæftigelse. For at nå målene i momshandlingsplanen er det nødvendigt med en revision af særordningen for små virksomheder som beskrevet i meddelelsen om opfølgning af momshandlingsplanen 23. Revisionen af særordningen for små virksomheder udgør derfor et vigtigt element i reformpakken, der er fastlagt i momshandlingsplanen.
_________________
_________________
22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg (COM(2016)0148 af 7.4.2016).
22 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg (COM(2016)0148 af 7.4.2016).
23 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Om opfølgning på handlingsplanen for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – Tid til handling (COM(2017)0566 af 4.10.2017).
23 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – Om opfølgning på handlingsplanen for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – Tid til handling (COM(2017)0566 af 4.10.2017).
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Revisionen af særordningen er tæt knyttet til Kommissionens forslag om principperne for et endeligt momssystem for grænseoverskridende samhandel mellem virksomheder i medlemsstaterne på grundlag af beskatning af grænseoverskridende vareleveringer i bestemmelsesmedlemsstaten24. Momssystemets overgang til beskatning baseret på bestemmelsesstedet har vist, at en række af de nuværende regler ikke passer til et destinationsbaseret skattesystem.
(3)  Revisionen af særordningen er tæt knyttet til Kommissionens forslag om principperne for et endeligt momssystem for grænseoverskridende samhandel mellem virksomheder i medlemsstaterne på grundlag af beskatning af grænseoverskridende vareleveringer i bestemmelsesmedlemsstaten24. Momssystemets overgang til beskatning baseret på bestemmelsesstedet har vist, at en række af de nuværende regler ikke passer til et destinationsbaseret skattesystem. De største hindringer for øget grænseoverskridende handel for små virksomheder opstår som følge af de komplekse og forskelligartede momsregler i Unionen samt den omstændighed, at den nationale fritagelse for små virksomheder kun gavner små virksomheder i den medlemsstat, hvor de er etableret.
_________________
_________________
24 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 af 4.10.2017).
24 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 af 4.10.2017).
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  For at imødegå problemet med den uforholdsmæssige efterlevelsesbyrde, som små virksomheder står over for, bør forenklingsforanstaltninger ikke kun være tilgængelige for virksomheder, der er fritaget i henhold til gældende regler, men også for dem, der anses for små økonomisk set. For at forenkle momsreglerne betragtes virksomheder som »små«, hvis deres omsætning kvalificerer dem som mikrovirksomheder i henhold til den generelle definition, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF25.
(4)  For at imødegå problemet med den uforholdsmæssige efterlevelsesbyrde, som små virksomheder står over for, bør forenklingsforanstaltninger ikke kun være tilgængelige for virksomheder, der er fritaget i henhold til gældende regler, men også for dem, der anses for små økonomisk set. Tilgængeligheden af disse foranstaltninger er særligt relevant, eftersom størstedelen af de små virksomheder, uanset om de er fritaget eller ej, i praksis er tvunget til at benytte sig af rådgivere eller eksterne konsulenter med henblik på at hjælpe dem med at overholde deres momsforpligtelser, hvilket pålægger disse virksomheder en ekstra finansiel byrde. For at forenkle momsreglerne betragtes virksomheder som »små«, hvis deres omsætning kvalificerer dem som mikrovirksomheder i henhold til den generelle definition, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF25.
_________________
_________________
25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
25 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Små virksomheder kan kun nyde godt af fritagelsen, hvis deres årlige omsætning ligger under den tærskel, der anvendes af den medlemsstat, hvor momsen skal betales. Medlemsstaterne bør ved fastsættelsen af deres tærskel overholde de regler om tærskler, der er fastsat i direktiv 2006/112/EF. Disse regler, hvoraf de fleste blev indført i 1977, er ikke længere egnede.
(6)  Små virksomheder kan kun nyde godt af fritagelsen, hvis deres årlige omsætning ligger under den tærskel, der anvendes af den medlemsstat, hvor momsen skal betales. Medlemsstaterne bør ved fastsættelsen af deres tærskel overholde de regler om tærskler, der er fastsat i direktiv 2006/112/EF. Disse regler, hvoraf de fleste blev indført i 1977, er ikke længere egnede. Af hensyn til fleksibiliteten og for at sikre, at medlemsstaterne kan fastsætte passende lavere tærskler i forhold til deres økonomis størrelse og behov, bør der på EU-plan kun fastsættes maksimumstærskler.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte deres nationale tærskel for fritagelse på det niveau, der passer bedst til deres økonomiske og politiske forhold, med forbehold af den øvre tærskel, der er fastsat i dette direktiv. I den henseende bør det præciseres, at hvis medlemsstaterne anvender forskellige tærskler, er det nødvendigt at basere disse på objektive kriterier.
(8)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte deres nationale tærskel for fritagelse på det niveau, der passer bedst til deres økonomiske og politiske forhold, med forbehold af den øvre tærskel, der er fastsat i dette direktiv. I den henseende bør det præciseres, at hvis medlemsstaterne anvender forskellige tærskler, er det nødvendigt at basere disse på objektive kriterier. For at fremme grænseoverskridende erhvervsvirksomhed bør listen over nationale tærskler for fritagelse være lettilgængelig for alle små virksomheder, der er indstillet på at drive virksomhed i flere medlemsstater.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Når en fritagelse gælder, skal små virksomheder, der benytter sig af fritagelsen, som minimum have adgang til forenklede forpligtelser vedrørende momsregistrering, -fakturering, -regnskabsføring og -angivelse.
(12)  Når en fritagelse gælder, skal små virksomheder, der benytter sig af fritagelsen, som minimum have adgang til forenklede forpligtelser vedrørende momsregistrering, -fakturering, -regnskabsføring og -angivelse. For at undgå forvirring og retlig usikkerhed i medlemsstaterne bør Kommissionen udarbejde retningslinjer for forenklet registrering og regnskabsføring, der mere udførligt gør rede for, hvilke procedurer der skal forenkles og i hvilket omfang. Senest den ... [tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] bør denne forenkling evalueres af Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at vurdere, om den har en merværdi for og en reel positiv indvirkning på virksomhederne og forbrugerne.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  For at sikre overholdelse af betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, der ikke er etableret der, er det nødvendigt at kræve forudgående anmeldelse af deres hensigt om at anvende fritagelsen. En sådan anmeldelse skal foretages af den lille virksomhed til den medlemsstat, hvor den er etableret. Denne medlemsstat bør derefter på grundlag af de oplysninger, der er angivet for virksomhedens omsætning, fremsende disse oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater.
(13)  For at sikre overholdelse af betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, der ikke er etableret der, er det nødvendigt at kræve forudgående anmeldelse af deres hensigt om at anvende fritagelsen. En sådan anmeldelse skal foretages via en onlineportal, som skal oprettes af Kommissionen. Etableringsmedlemsstaten bør derefter på grundlag af de oplysninger, der er angivet for virksomhedens omsætning, underrette de øvrige berørte medlemsstater. Små virksomheder kan til enhver tid meddele den medlemsstat, der har registreret dem, at de ønsker at vende tilbage til det almindelige momssystem.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  For at mindske små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvis de ikke er fritaget, bør medlemsstaterne forpligtes til at forenkle momsregistrering og regnskabsføring og forlænge skatteperioder for at sikre en mindre hyppig indberetning af moms.
(15)  For at mindske små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvis de ikke er fritaget, bør medlemsstaterne forpligtes til at forenkle momsregistrering og regnskabsføring. Endvidere bør en one-stop-shop for indberetning af moms i de forskellige medlemsstater oprettes af Kommissionen.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Formålet med dette direktiv er at reducere små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvilket ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne og derfor bedre kan opnås i EU-regi. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
(17)  Formålet med dette direktiv er at reducere små virksomheders efterlevelsesbyrde, hvilket ikke i tilstrækkelig grad kan opnås af medlemsstaterne og derfor bedre kan opnås i EU-regi. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet som fastsat i artikel 5 går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Ikke desto mindre er momskontroller som følge af efterlevelsesprocesserne værdifulde instrumenter til bekæmpelse af svig, og lettelse af efterlevelsesbyrden for små virksomheder må ikke ske på bekostning af bekæmpelsen af momssvig.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 284 – stk. 4 – afsnit 1
Forud for udnyttelse af fritagelsen i andre medlemsstater underretter den lille virksomhed den medlemsstat, hvor den er etableret.
Kommissionen opretter en onlineportal, hvor små virksomheder, der ønsker at benytte sig af fritagelsen i en anden medlemsstat, registrerer sig.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 284 – stk. 4 – afsnit 2
Hvis en lille virksomhed udnytter fritagelsen i andre medlemsstater end den, hvor den er etableret, træffer etableringsmedlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den lille virksomhed foretager korrekt angivelse af den årlige omsætning i Unionen og den årlige omsætning i medlemsstaten, og informerer skattemyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater, hvor den lille virksomhed foretager en levering.
Hvis en lille virksomhed udnytter fritagelsen i andre medlemsstater end den, hvor den er etableret, træffer etableringsmedlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den lille virksomhed foretager korrekt angivelse af den årlige omsætning i Unionen og den årlige omsætning i medlemsstaten, og informerer skattemyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater, hvor den lille virksomhed foretager en levering. Medlemsstaterne sikrer også, at de har tilstrækkelig viden om små virksomheders status og om deres aktiebeholdning eller ejerskabsforhold, således at deres status som små virksomheder kan bekræftes.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 288a – stk. 1
Hvis en lille virksomhed i et senere kalenderår har en årlig omsætning i medlemsstaten, der overstiger den i artikel 284, stk. 1, omhandlede fritagelsestærskel, kan den lille virksomhed fortsat nyde godt af fritagelsen for det pågældende år, forudsat at dens årlige omsætning i medlemsstaten det pågældende år ikke overstiger den i artikel 284, stk. 1, fastsatte tærskel med mere end 50 %.
Hvis en lille virksomhed i et senere kalenderår har en årlig omsætning i medlemsstaten, der overstiger den i artikel 284, stk. 1, omhandlede fritagelsestærskel, kan den lille virksomhed fortsat nyde godt af fritagelsen i yderligere to år, forudsat at dens årlige omsætning i medlemsstaten i disse to år ikke overstiger den i artikel 284, stk. 1, fastsatte tærskel med mere end 33 %.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
17)  Artikel 291 til 294 udgår.
17)  Artikel 291 og 292 udgår.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 293 – stk. 1
17a)   Artikel 293, stk. 1, affattes således:
Hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Rådet om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, der, om nødvendigt og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger, ledsages af forslag vedrørende:1) forbedring af særordningen for små virksomheder2) tilpasning af de nationale ordninger med hensyn til fritagelser for og gradvise nedsættelser af momsen3) tilpasning af de i afdeling 2 fastsatte tærskler.
”Hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, der, om nødvendigt og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger, ledsages af forslag vedrørende:
i)   forbedring af særordningen for små virksomheder
ii)   tilpasning af de nationale ordninger med hensyn til fritagelser og mulighed for at harmonisere fritagelsesgrænserne i hele Unionen
iii)   tilpasning af de i afdeling 2 fastsatte tærskler.”
Ændring 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)
17b)   Artikel 294 udgår
Ændring 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 294e
Artikel 294e
Artikel 294e
Medlemsstaterne kan frigøre fritagne små virksomheder for forpligtelsen til at indgive en momsangivelse i henhold til artikel 250.
Medlemsstaterne frigør enten fritagne små virksomheder for forpligtelsen til at indgive en momsangivelse i henhold til artikel 250 eller tillader sådanne fritagne små virksomheder at indgive en forenklet momsangivelse for at dække perioden på et kalenderår. Denne forenklede momsangivelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger: forfalden moms, fradragsberettiget moms, nettomomsbeløbet (skyldigt beløb eller tilgodehavende beløb), den samlede værdi af indgående transaktioner og den samlede værdi af udgående transaktioner. Små virksomheder kan dog vælge at anvende den afgiftsperiode, der er fastsat i henhold til artikel 252.
Hvis denne mulighed ikke udnyttes, skal medlemsstaterne tillade sådanne fritagne små virksomheder at indgive en forenklet momsangivelse for at dække perioden på et kalenderår. Små virksomheder kan dog vælge at anvende den afgiftsperiode, der er fastsat i henhold til artikel 252.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 294i
Artikel 294i
udgår
For små virksomheder er den afgiftsperiode, der skal medtages i en momsangivelse, en periode på et kalenderår. Små virksomheder kan imidlertid vælge at anvende den skatteperiode, der er fastsat i henhold til artikel 252.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 294i a (ny)
Artikel 294i a
Kommissionen opretter en one-stop-shop, hvorigennem små virksomheder kan indgive momsangivelser i de forskellige medlemsstater, hvor de driver virksomhed. Etableringsmedlemsstaten er ansvarlig for momsopkrævningen.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 294j
Artikel 294j
udgår
Uanset artikel 206 må medlemsstaterne ikke kræve, at små virksomheder indbetaler acontobeløb.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 1a (ny)
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 31 – stk. 1
Artikel 1a
I forordning (EU) nr. 904/2010 foretages følgende ændringer:
I artikel 31 affattes stk. 1 således:
1.  De kompetente myndigheder i hver medlemsstat sikrer, at personer, der er involveret i leveringer af varer eller tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser, navnlig dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2006/112/EF, har mulighed for til brug for denne type aktiviteter elektronisk at få bekræftet gyldigheden af et momsregistreringsnummer for en bestemt person samt vedkommendes navn og adresse. Disse oplysninger skal svare til de data, der er omhandlet i artikel 17.
"1. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat sikrer, at personer, der er involveret i leveringer af varer eller tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk leverede tjenesteydelser, navnlig dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2006/112/EF, har mulighed for til brug for denne type aktiviteter elektronisk at få bekræftet gyldigheden af et momsregistreringsnummer for en bestemt person samt vedkommendes navn og adresse. Disse oplysninger skal svare til de data, der er omhandlet i artikel 17. Momsinformationsudvekslingssystemet (VIES) skal anføre, om små virksomheder, der er berettigede til at benytte sig af momsfritagelsen for små virksomheder, benytter sig af denne eller ej."
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2022 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2019 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2
De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2022.
De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2020.
Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik