Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0006(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2018

Predkladané texty :

A8-0260/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0319

Prijaté texty
PDF 188kWORD 52k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0021),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0022/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0260/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Smernica Rady 2006/112/ES21 členským štátom umožňuje, aby pokračovali v uplatňovaní svojej osobitnej úpravy pre malé podniky v súlade so spoločnými ustanoveniami a so zreteľom na užšiu harmonizáciu. Uvedené ustanovenia sú však zastarané a neznižujú záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, keďže boli koncipované pre spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) založený na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu.
(1)  Smernica Rady 2006/112/ES21 členským štátom umožňuje, aby pokračovali v uplatňovaní svojej osobitnej úpravy pre malé podniky v súlade so spoločnými ustanoveniami a so zreteľom na užšiu harmonizáciu. Uvedené ustanovenia sú však zastarané a neplnia svoj účel znižovať záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, keďže boli koncipované pre spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) založený na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu.
_________________
_________________
21 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
21 Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Komisia vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH22 oznámila komplexný balík zjednodušení pre malé podniky zameraný na zníženie ich administratívnej záťaže, ktoré prispeje k vytvoreniu daňového prostredia, s cieľom uľahčiť ich rast a rozvoj cezhraničného obchodu. Znamenalo by to preskúmať osobitnú úpravu pre malé podniky, ako sa načrtáva v oznámení o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH23. Preskúmanie osobitnej úpravy pre malé podniky preto predstavuje dôležitý prvok balíka reforiem uvedených v akčnom pláne v oblasti DPH.
(2)  Komisia vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH22 oznámila komplexný balík zjednodušení pre malé podniky zameraný na zníženie ich administratívnej záťaže, ktorý prispeje k vytvoreniu daňového prostredia, s cieľom uľahčiť ich rast a rozvoj cezhraničného obchodu a tiež zlepšiť dodržiavanie predpisov o DPH. Malé podniky v Únii vykonávajú činnosť najmä v určitých odvetviach, ktoré pôsobia cezhranične, ako napríklad stavebníctvo, komunikácie, stravovacie služby a maloobchod, a môžu predstavovať významný zdroj zamestnanosti. Na dosiahnutie cieľov akčného plánu v oblasti DPH treba preskúmať osobitnú úpravu pre malé podniky, ako sa načrtáva v oznámení o opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH23. Preskúmanie osobitnej úpravy pre malé podniky preto predstavuje dôležitý prvok balíka reforiem uvedených v akčnom pláne v oblasti DPH.
_________________
_________________
22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148 zo 7.4.2016).
22 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148 zo 7.4.2016).
23 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – O opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať (COM(2017)0566 zo 4.10.2017).
23 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o akčnom pláne v oblasti DPH – O opatreniach nadväzujúcich na akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas konať (COM(2017)0566 zo 4.10.2017).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Preskúmanie tejto osobitnej úpravy úzko súvisí s návrhom Komisie, v ktorom sa stanovujú zásady konečného systému DPH pre cezhraničný obchod medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi založeného na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru v členskom štáte určenia24. Pri prechode systému DPH na zdaňovanie podľa zásady krajiny určenia sa zistilo, že istý počet súčasných pravidiel nie je vyhovujúci pre daňový systém podľa zásady krajiny určenia.
(3)  Preskúmanie tejto osobitnej úpravy úzko súvisí s návrhom Komisie, v ktorom sa stanovujú zásady konečného systému DPH pre cezhraničný obchod medzi podnikmi (B2B) medzi členskými štátmi založeného na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru v členskom štáte určenia24. Pri prechode systému DPH na zdaňovanie podľa zásady krajiny určenia sa zistilo, že istý počet súčasných pravidiel nie je vyhovujúci pre daňový systém podľa zásady krajiny určenia. Najväčšie ťažkosti pri zvýšenom cezhraničnom obchode vznikajú malým podnikom kvôli rozdielnym a zložitým pravidlám DPH v jednotlivých štátoch Únie, ako aj tomu, že vnútroštátne oslobodenie malých podnikov od dane využívajú len malé podniky v tom členskom štáte, v ktorom majú sídlo.
_________________
_________________
24 Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (COM(2017)0569 zo 4.10.2017).
24 Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (COM(2017)0569 zo 4.10.2017).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  V snahe vyriešiť problém neprimeranej záťaže súvisiacej s dodržiavaním predpisov, ktorému čelia malé podniky, by mali byť zjednodušujúce opatrenia dostupné nielen podnikom, ktoré sú oslobodené od dane podľa súčasných pravidiel, ale aj tým podnikom, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska považujú za malé. Na účely zjednodušenia pravidiel v oblasti DPH by sa mali podniky považovať za „malé“, ak sa na základe svojho obratu považujú za mikropodniky podľa všeobecného vymedzenia pojmu ustanoveného v odporúčaní Komisie 2003/361/ES25.
(4)  V snahe vyriešiť problém neprimeranej záťaže súvisiacej s dodržiavaním predpisov, ktorému čelia malé podniky, by mali byť zjednodušujúce opatrenia dostupné nielen podnikom, ktoré sú oslobodené od dane podľa súčasných pravidiel, ale aj tým podnikom, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska považujú za malé. Mať takéto opatrenia k dispozícii je obzvlášť dôležité, pretože väčšina malých podnikov bez ohľadu na to, či sú oslobodené alebo nie, je prakticky povinná využívať služby poradcov alebo externých konzultantov, aby im pomáhali plniť si povinnosti súvisiace s DPH, čo zvyšuje finančnú záťaž týchto podnikov. Na účely zjednodušenia pravidiel v oblasti DPH by sa mali podniky považovať za „malé“, ak sa na základe svojho obratu považujú za mikropodniky podľa všeobecného vymedzenia pojmu ustanoveného v odporúčaní Komisie 2003/361/ES25.
_________________
_________________
25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
25 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Malé podniky môžu využívať oslobodenie od dane iba v prípade, ak je ich ročný obrat nižší ako limit uplatňovaný členským štátom, v ktorom je DPH splatná. Pri určovaní svojho limitu by sa členské štáty mali riadiť pravidlami pre limity stanovenými v smernici 2006/112/ES. Uvedené pravidlá, z ktorých väčšina bola zavedená v roku 1977, už nie sú vhodné.
(6)  Malé podniky môžu využívať oslobodenie od dane iba v prípade, ak je ich ročný obrat nižší ako limit uplatňovaný členským štátom, v ktorom je DPH splatná. Pri určovaní svojho limitu by sa členské štáty mali riadiť pravidlami pre limity stanovenými v smernici 2006/112/ES. Uvedené pravidlá, z ktorých väčšina bola zavedená v roku 1977, už nie sú vhodné. Z dôvodov flexibility a s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali možnosť stanoviť primerané nižšie limity úmerné veľkosti a potrebám svojho hospodárstva, by sa na úrovni Únie mali určiť len maximálne limity.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Členským štátom by sa mala ponechať možnosť určiť si svoj vnútroštátny limit na oslobodenie na takej úrovni, ktorá najlepšie zodpovedá ich hospodárskym a politickým podmienkam, s výhradou horného limitu ustanoveného podľa tejto smernice. V tomto ohľade treba objasniť, že ak členské štáty uplatňujú rozdielne limity, malo by to vychádzať z objektívnych kritérií.
(8)  Členským štátom by sa mala ponechať možnosť určiť si svoj vnútroštátny limit na oslobodenie na takej úrovni, ktorá najlepšie zodpovedá ich hospodárskym a politickým podmienkam, s výhradou horného limitu ustanoveného podľa tejto smernice. V tomto ohľade treba objasniť, že ak členské štáty uplatňujú rozdielne limity, malo by to vychádzať z objektívnych kritérií. Na uľahčenie cezhraničného podnikania by zoznam vnútroštátnych limitov na oslobodenie by mal byť jednoducho dostupný všetkým malým podnikom, ktoré mienia pôsobiť vo viacerých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Keď sa uplatňuje oslobodenie od dane, malé podniky, ktoré využívajú možnosť oslobodenia od dane, by mali mať prinajmenšom prístup k zjednodušeným povinnostiam týkajúcim sa registrácie na účely DPH, fakturácie, účtovníctva a oznamovania.
(12)  Keď sa uplatňuje oslobodenie od dane, malé podniky, ktoré využívajú možnosť oslobodenia od dane, by mali mať prinajmenšom prístup k zjednodušeným povinnostiam týkajúcim sa registrácie na účely DPH, fakturácie, účtovníctva a oznamovania. S cieľom vyhnúť sa nedorozumeniam a právnej neistote v členských štátoch by Komisia mala vypracovať usmernenia o zjednodušenej registrácii a účtovníctve s podrobnejším vysvetlením postupov, ktoré sa majú zjednodušiť a do akej miery. Komisia a členské štáty by do ... [troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] mali posúdiť, či usmernenia sú prínosom pre podniky a spotrebiteľov a skutočne majú na nich pozitívny vplyv.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok na oslobodenie od dane, ktoré členský štát udeľuje podnikom, ktoré v ňom nemajú sídlo, treba tiež požadovať, aby podniky svoj úmysel využiť oslobodenie od dane oznamovali vopred. Takéto oznámenie by mal malý podnik podávať členskému štátu, v ktorom má sídlo. Tento členský štát by mal následne na základe priznaných informácií o obrate uvedeného podniku poskytnúť uvedené informácie ostatným dotknutým členským štátom.
(13)  Aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok na oslobodenie od dane, ktoré členský štát udeľuje podnikom, ktoré v ňom nemajú sídlo, treba tiež požadovať, aby podniky svoj úmysel využiť oslobodenie od dane oznamovali vopred. Takéto oznámenie by sa malo uverejniť na internetovom portáli, ktorý má zriadiť Komisia. Členský štát sídla by mal následne na základe priznaných informácií o obrate uvedeného podniku informovať ostatné dotknuté členské štáty. Malé podniky môžu kedykoľvek členskému štátu, v ktorom sú zaregistrované, oznámiť svoje želanie vrátiť sa do všeobecného systému DPH.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  S cieľom znížiť záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov v prípade malých podnikov, ktoré nie sú oslobodené od dane, by sa malo požadovať, aby členské štáty zjednodušili registráciu a vedenie záznamov na účely DPH a predĺžili zdaňovacie obdobia tak, aby sa umožnilo menej časté podávanie priznania k DPH.
(15)  S cieľom znížiť záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov v prípade malých podnikov, ktoré nie sú oslobodené od dane, by sa malo požadovať, aby členské štáty zjednodušili registráciu a vedenie záznamov na účely DPH. Okrem toho by Komisia mala zriadiť jednotné kontaktné miesto na podávanie priznaní k DPH v rôznych členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Cieľ tejto smernice, ktorým je znížiť záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a teda ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. V dôsledku toho Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(17)  Cieľ tejto smernice, ktorým je znížiť záťaž malých podnikov súvisiacu s dodržiavaním predpisov, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a teda ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. V dôsledku toho Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. Kontroly DPH vyplývajúce z postupov na kontrolu súladu s predpismi, sú však cennými nástrojmi boja proti daňovým podvodom a zjednodušenie záťaže malých podnikov súvisiacej s dodržiavaním predpisov nemá ísť na úkor boja proti podvodom v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2006/112/ES
Článok 284 – odsek 4 – pododsek 1
Pred tým, ako malý podnik využije oslobodenie od dane v iných členských štátoch, upovedomí členský štát, v ktorom má sídlo.
Komisia zriadi internetový portál, na ktorom sa zaevidujú malé podniky, ktoré si želajú využiť oslobodenie od dane v inom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Smernica 2006/112/ES
Článok 284 – odsek 4 – pododsek 2
Ak malý podnik využíva oslobodenie od dane v iných členských štátoch než len v štáte svojho sídla, členský štát jeho sídla prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby malý podnik podal presné priznanie ročného obratu v Únii a ročného obratu v tomto členskom štáte, a informuje daňové orgány ostatných dotknutých členských štátov, v ktorých malý podnik uskutočňuje dodania, resp. poskytnutia.
Ak malý podnik využíva oslobodenie od dane v iných členských štátoch než len v štáte svojho sídla, členský štát jeho sídla prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby malý podnik podal presné priznanie ročného obratu v Únii a ročného obratu v tomto členskom štáte, a informuje daňové orgány ostatných dotknutých členských štátov, v ktorých malý podnik uskutočňuje dodania, resp. poskytnutia. Členské štáty takisto zabezpečia, aby mali dostatočné vedomosti o statuse malých podnikov a o ich vzťahoch súvisiacich s držbou podielov alebo vlastníctvom s cieľom, aby mohli potvrdiť ich status malých podnikov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Smernica 2006/112/ES
Článok 288a – odsek 1
Ak počas nasledujúceho kalendárneho roka ročný obrat malého podniku v členskom štáte presiahne limit na oslobodenie od dane uvedený v článku 284 ods. 1, tento malý podnik má v danom roku možnosť naďalej využívať oslobodenie od dane za predpokladu, že jeho ročný obrat v členskom štáte jeho sídla počas uvedeného roka nepresiahne limit stanovený v článku 284 ods. 1 o viac ako 50 %.
Ak počas nasledujúceho kalendárneho roka ročný obrat malého podniku v členskom štáte presiahne limit na oslobodenie od dane uvedený v článku 284 ods. 1, tento malý podnik má ešte dva ďalšie roky možnosť využívať oslobodenie od dane za predpokladu, že jeho ročný obrat v členskom štáte jeho sídla počas uvedených dvoch rokov nepresiahne limit stanovený v článku 284 ods. 1 o viac ako 33 %.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17
(17)  Články 291 až 294 sa vypúšťajú.
(17)  Odseky 291 a 292 sa vypúšťajú.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 293 – odsek 1
17a.   V článku 293 sa odsek 1 nahrádza takto:
Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií od členských štátov predloží Rade správu o uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ku ktorej podľa potreby a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov pripojí návrhy v týchto oblastiach:1) vylepšenia osobitnej úpravy pre malé podniky,2) úprava vnútroštátnych systémov týkajúcich sa oslobodenia od dane a odstupňovaných daňových výhod;3) úprava prahov ustanovených v oddiele 2.
„Každé štyri roky od prijatia tejto smernice Komisia na základe informácií od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní ustanovení tejto kapitoly, ku ktorej podľa potreby a vzhľadom na nevyhnutnosť zabezpečiť dlhodobú konvergenciu vnútroštátnych predpisov pripojí návrhy v týchto oblastiach:
i)   vylepšenia osobitnej úpravy pre malé podniky,
ii)   úprava vnútroštátnych systémov týkajúca sa oslobodenia od dane a možnosť harmonizácie výnimiek z limitov v celej Únii;
iii)   úprava prahov ustanovených v oddiele 2.“
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 17 b (nový)
17b.   Článok 294 sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Smernica 2006/112/ES
Článok 294e
Článok 294e
Článok 294e
Členské štáty môžu malým podnikom oslobodeným od dane odpustiť povinnosť podávať priznanie k DPH podľa článku 250.
Členské štáty buď odpustia malým podnikom oslobodeným od dane povinnosť podávať daňové priznanie k DPH podľa článku 250 alebo umožnia takýmto malým podnikom oslobodeným od dane podávať zjednodušené priznanie k DPH – to bude obsahovať aspoň tieto informácie: splatná DPH, odpočítateľná DPH, čistá výška DPH (záväzok alebo pohľadávka), celková hodnota vstupných transakcií a celková hodnota výstupných transakcií ktoré sa vzťahujú na obdobie kalendárneho roka. Malé podniky sa však môžu rozhodnúť uplatňovať zdaňovacie obdobie určené v súlade s článkom 252.
Ak sa táto možnosť nevyužíva, členské štáty umožnia takýmto malým podnikom oslobodeným od dane podávať zjednodušené priznanie k DPH za obdobie kalendárneho roka. Malé podniky sa však môžu rozhodnúť uplatňovať zdaňovacie obdobie určené v súlade s článkom 252.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Smernica 2006/112/ES
Článok 294i
Článok 294i
vypúšťa sa
V prípade malých podnikov je zdaňovacím obdobím, za ktoré sa má podávať priznanie k DPH, obdobie kalendárneho roka. Malé podniky sa však môžu rozhodnúť uplatňovať zdaňovacie obdobie určené v súlade s článkom 252.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Smernica 2006/112/ES
Článok 294i a (nový)
Článok 294ia
Komisia zriadi jednotné kontaktné miesto, na ktorom budú malé podniky môcť podávať priznania k DPH za rôzne členské štáty svojho pôsobenia. Za výber DPH zodpovedá členský štát sídla podniku.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Smernica 2006/112/ES
Článok 294j
Článok 294j
vypúšťa sa
Bez ohľadu na článok 206 členské štáty nebudú vyžadovať, aby malé podniky platili preddavky.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 31 – odsek 1
Článok 1a
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 sa mení takto:
„V článku 31 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby osoby, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj zdaniteľné osoby, ktoré v danom členskom štáte nemajú sídlo, ale poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä služby uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, mohli pre potreby tohto druhu transakcií získať potvrdenie elektronickými prostriedkami o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúce meno/názov a adresu. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17.
1.  Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečia, aby osoby, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj zdaniteľné osoby, ktoré v danom členskom štáte nemajú sídlo, ale poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä služby uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, mohli pre potreby tohto druhu transakcií získať potvrdenie elektronickými prostriedkami o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe, ako aj zodpovedajúce meno/názov a adresu. Tieto informácie musia zodpovedať údajom uvedeným v článku 17. Systém výmeny informácií o DPH (VIES) musí stanoviť, či oprávnené malé podniky využívajú oslobodenie od DPH pre malé podniky alebo nie.“
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2022 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. júla 2022.
Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2020.
Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia