Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0118(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0271/2018

Внесени текстове :

A8-0271/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0320

Приети текстове
PDF 116kWORD 48k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил *
P8_TA(2018)0320A8-0271/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (09420/2018),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0278/2018),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0271/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност