Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2078(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0272/2018

Внесени текстове :

A8-0272/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0321

Приети текстове
PDF 130kWORD 50k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0272/2018),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природни бедствия;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от природни бедствия, и изразява съжаление относно броя на хората, загубили живота си в природни бедствия в Съюза през 2017 г.;

3.  призовава за по-нататъшно оптимизиране на процедурата по мобилизиране, което да води до съкращаване на времето между подаването на заявленията и плащането; припомня, че бързото отпускане на средства на бенефициентите е от голямо значение за местните общности, за местните органи и за тяхното доверие в солидарността на Съюза;

4.  подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони; приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразуменията за партньорство, поискано от държавите членки за тази цел;

5.  призовава държавите членки да използват финансирането от Фонда по прозрачен начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/1505.)

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност