Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2078(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0272/2018

Předložené texty :

A8-0272/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0321

Přijaté texty
PDF 134kWORD 45k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0272/2018),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony Unie zasaženými přírodními katastrofami;

2.  zdůrazňuje naléhavou potřebu uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly těmito přírodními katastrofami postiženy, a lituje ztrát na životech, k nimž došlo během přírodních katastrof v Unii v roce 2017;

3.  Vyzývá k další optimalizaci uvolňování prostředků vedoucí ke zkrácení doby od podání žádosti až do okamžiku, kdy je vyplacena konečná částka příspěvku; připomíná, že rychlé vyplacení příspěvku jeho příjemcům je mimořádně důležité pro místní komunity a místní orgány a pro jejich důvěru v solidaritu Unie;

4.  podporuje členské státy, které využívají evropské strukturální a investiční fondy k obnově zasažených regionů; vyzývá Komisi, aby podporovala a urychleně schválila finanční přerozdělení dohod o partnerství vyžádaných za tímto účelem členskými státy;

5.  vyzývá členské státy, aby využily finanční příspěvek z fondu transparentním způsobem a zaručily spravedlivé rozdělení v rámci zasažených regionů;

6.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/1505.)

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí