Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2078(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0272/2018

Esitatud tekstid :

A8-0272/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0321

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 52k
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0272/2018),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega;

2.  rõhutab, et looduskatastroofide tõttu kannatanud piirkondadele tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) kaudu makstav rahaline toetus eraldada kiiresti, ja peab kahetsusväärseks, et 2017. aastal hukkus liidus looduskatastroofides palju inimesi;

3.  nõuab kasutuselevõtmise menetluse täiendavat optimeerimist, et taotluse esitamisest maksmiseni kuluvat aega lühendada; tuletab meelde, et abi kiire väljamaksmine on kohalike kogukondade ja omavalitsuste jaoks väga tähtis ning suurendab nende usaldust liidu solidaarsuse vastu;

4.  toetab liikmesriike, kes kasutavad kahju kannatanud piirkondade ülesehitamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde; kutsub komisjoni üles liikmesriikide poolt sel eesmärgil taotletud partnerluslepingute rahaliste vahendite ümberjaotamist toetama ja see kiiresti heaks kiitma;

5.  palub liikmesriikidel kasutada fondi rahalist toetust läbipaistvalt ning jaotada see kõigi kahju kannatanud piirkondade vahel õiglaselt;

6.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/1505).

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika