Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2078(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0272/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0272/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/09/2018 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0321

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 40k
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. syyskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0272/2018),

1.  pitää päätöstä myönteisenä, sillä se on osoitus unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  korostaa, että on tarpeen myöntää luonnonkatastrofeista kärsineille alueille kiireellisesti taloudellista apua Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, ja pitää valitettavana, että niin moni menetti luonnonkatastrofeissa henkensä unionissa vuonna 2017;

3.  kehottaa parantamaan edelleen varojen käyttöönottoa koskevaa menettelyä ja siten lyhentämään hakemuksen tekemisestä maksamiseen kuluvaa aikaa; muistuttaa, että korvausten nopea maksaminen edunsaajille on erittäin tärkeää paikallisyhteisöille, paikallisviranomaisille ja heidän luottamukselleen unionin yhteisvastuullisuutta kohtaan;

4.  antaa tukensa jäsenvaltioille, jotka hyödyntävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoja katastrofien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseen; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten pyytämää kumppanuussopimusten määrärahojen uudelleen kohdentamista ja hyväksymään sen pikaisesti;

5.  kehottaa jäsenvaltioita käyttämään rahastosta myönnetyn rahoitusosuuden avoimesti ja takaamaan varojen oikeudenmukaisen jakautumisen kärsimään joutuneilla alueilla;

6.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

7.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Bulgarialle, Kreikalle, Liettualle ja Puolalle

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/1505.)

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö