Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/2078(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0272/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0272/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/09/2018 - 6.4

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0321

Téacsanna atá glactha
PDF 119kWORD 49k
Dé Máirt, 11 Meán Fómhair 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Rún
 Iarscríbhinn

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Meán Fómhair 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar i gcúrsaí buiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(3), agus go háirithe pointe 11 de,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0272/2018),

1.  ag cur fáilte roimh an gcinneadh mar chomhartha dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin atá buailte ag na tubaistí nádúrtha;

2.  ag cur i bhfios an géarghá atá le cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) do na réigiúin atá buailte ag na tubaistí nádúrtha agus gur oth léi líon na ndaoine a cailleadh de dheasca tubaistí nádúrtha san Aontas in 2017;

3.  ag éileamh go ndéanfar tuilleadh barrfheabhsaithe ar an nós imeachta slógtha agus is é a bheidh mar thoradh air sin ná aga níos giorra ón uair a ndéantar iarratas go dtí an uair a n-íoctar; ag meabhrú go bhfuil eisíocaíochtaí sciobtha chuig na tairbhithe thar a bheith tábhachtach do phobail áitiúla, d’údaráis áitiúla agus don iontaoibh a bhíonn acu i ndlúthpháirtíocht an Aontais;

4.  ag tacú leis na Ballstáit a úsáideann cistí struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa chun na réigiúin atá buailte a atógáil; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le hath-leithdháileadh airgeadais na gcomhaontuithe comhpháirtíochta, agus é a fhormheas go tapa, arna iarraidh ag na Ballstáit chuige sin;

5.  á iarraidh ar na Ballstáit leas a bhaint as an ranníocaíocht airgeadais ón gCiste ar bhealach trédhearcach, lena ráthófaí leithdháileadh cóir ar fud na réigiún atá buailte;

6.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

7.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

8.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
(2) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Bhulgáir, don Ghréig, don Liotuáin agus don Pholainn

(Ní dhéantar téacs na hiarscríbhinne seo a atáirgeadh anseo ós rud é go gcomhfhreagraíonn sé leis an ngníomh críochnaitheach, Cinneadh (AE) 2018/1505.)

An nuashonrú is déanaí: 17 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais