Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2078(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0272/2018

Ingediende teksten :

A8-0272/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/09/2018 - 6.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0321

Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 49k
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 11 september 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0360 – C8‑0245/2018),

–  gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 10 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 11 hiervan,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0272/2018),

1.  verwelkomt het besluit als een teken van solidariteit van de Unie met de burgers en regio's van de Unie die door natuurrampen zijn getroffen;

2.  benadrukt het feit dat dringend financiële steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ("het fonds") aan de door de natuurrampen getroffen gebieden moet worden verstrekt en betreurt het aantal mensenlevens dat in 2017 in de Unie bij natuurrampen is verloren;

3.  vraagt dat de procedure voor het beschikbaar stellen van middelen verder wordt geoptimaliseerd, zodat er minder tijd verloopt tussen de aanvraag en de betaling; herinnert eraan dat een snelle uitbetaling aan de begunstigden van groot belang is voor de lokale gemeenschappen, de lokale overheden en hun vertrouwen in de solidariteit van de Unie;

4.  steunt de lidstaten die de Europese structuur- en investeringsfondsen aanwenden voor de wederopbouw van de getroffen regio's; verzoekt de Commissie om de financiële herschikking van de partnerschapsovereenkomsten waar de lidstaten om hebben verzocht, te steunen en snel goed te keuren;

5.  dringt er bij de lidstaten op aan de financiële bijdrage uit het fonds op transparante wijze aan te wenden, om een eerlijke verdeling onder de getroffen regio's te garanderen;

6.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

7.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2018/1505.)

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid