Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2078(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0272/2018

Predkladané texty :

A8-0272/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.4

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0321

Prijaté texty
PDF 133kWORD 46k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
P8_TA(2018)0321A8-0272/2018
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0272/2018),

1.  víta toto rozhodnutie ako prejav solidarity Únie s občanmi a regiónmi Únie, ktoré zasiahli živelné pohromy;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc z Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) pre regióny postihnuté prírodnými katastrofami, a vyjadruje poľutovanie nad počtom úmrtí, ktoré spôsobili prírodné katastrofy v Únii v roku 2017;

3.  požaduje ďalšiu optimalizáciu postupu mobilizácie, čo povedie ku kratšiemu času medzi podaním žiadosti a platbou; pripomína, že rýchle vyplácanie prostriedkov príjemcom má veľký význam pre miestne komunity, miestne orgány a ich dôveru v solidaritu Únie;

4.  podporuje členské štáty prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov na rekonštrukciu postihnutých oblastí; vyzýva Komisiu, aby podporila a urýchlene schválila prerozdelenie finančných prostriedkov týkajúcich sa dohôd o partnerstve, ktoré na tento účel požadujú členské štáty;

5.  vyzýva členské štáty, aby využili finančnú pomoc z fondu transparentným spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivé rozdelenie v rámci dotknutých regiónov;

6.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

7.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2018/1505.)

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia