Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2082(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0273/2018

Внесени текстове :

A8-0273/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0322

Приети текстове
PDF 124kWORD 51k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет окончателно на 30 ноември 2017 г.(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 4/2018, приет от Комисията на 31 май 2018 г. (COM(2018)0361),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11738/2018 – C8‑0395/2018),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0273/2018),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 4/2018 се отнася до предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България и Литва заради наводненията, на Гърция заради земетресението на остров Кос, както и на Полша заради бурите през 2017 г.,

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени бюджетът за 2018 г. и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 33 992 206 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2018 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) ОВ L 57, 28.2.2018 г.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност