Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2082(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0273/2018

Předložené texty :

A8-0273/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0322

Přijaté texty
PDF 128kWORD 45k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaném spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(2), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018, schválený s konečnou platností dne 30. listopadu 2017(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) („nařízení o VFR“),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(6),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2018, který přijala Komise dne 31. května 2018 (COM(2018)0361),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018, který přijala Rada dne 4. září 2018 a stejného dne postoupila Evropskému parlamentu (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0273/2018),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2018 zahrnuje navrhované uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku a Litvě v souvislosti s povodněmi, Řecku v souvislosti se zemětřesením na ostrově Kos a Polsku v souvislosti s ničivými vichřicemi, které je zasáhly v průběhu roku 2017;

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2018 a navýšit prostředky v rozpočtové položce 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 33 992 206 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného víceletého finančního rámce;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 4/2018 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) Úř. věst. L 57, 28.2.2018.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí