Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2082(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0273/2018

Indgivne tekster :

A8-0273/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0322

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 50k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, endeligt vedtaget den 30. november 2017(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(6),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2018, som blev vedtaget af Kommissionen den 31. maj 2018 (COM(2018)0361),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2018, som blev vedtaget af Rådet den 4. september 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11738/2018 – C8-0395/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0273/2018),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2018 dækker den foreslåede anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Bulgarien og Litauen for oversvømmelser, til Grækenland for jordskælv på øen Kos samt til Polen for storme, der fandt sted i løbet af 2017;

B.  der henviser til, at Kommissionen derfor foreslår at ændre budgettet for 2018 og at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 33 992 206 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond som defineret i FFR-forordningen er et særligt instrument, og at de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger skal opføres på budgettet ud over FFR-lofterne;

1.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2018;

2.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2018 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 57 af 28.2.2018.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(6) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik