Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2082(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0273/2018

Esitatud tekstid :

A8-0273/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0322

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 51k
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond, et anda abi Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (11738/2018 – C8‑0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012(2), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(6),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2018, mille komisjon võttis vastu 31. mail 2018. aastal (COM(2018)0361),

–  võttes arvesse 4. septembril 2018 vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0273/2018),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 4/2018 on seotud ettepanekuga võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele, et anda Bulgaariale ja Leedule abi üleujutuste tõttu, Kreekale Kosi saarel toimunud maavärinate tõttu ja Poolale seda 2017. aastal tabanud tormide tõttu;

B.  arvestades, et sellega seoses on komisjon teinud ettepaneku muuta 2018. aasta eelarvet ning suurendada eelarverea 13 06 01 „Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust“ kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 33 992 206 euro võrra;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond on mitmeaastase finantsraamistiku määruses määratletud erivahend ning et vastavad kulukohustuste ja maksete assigneeringud tuleb kanda eelarvesse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületades;

1.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2018 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(3) ELT L 57, 28.2.2018.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(6) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika