Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2082(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0273/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0273/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0322

Usvojeni tekstovi
PDF 122kWORD 50k
Utorak, 11. rujna 2018. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018: mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno njezin članak 44(2),

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018., konačno donesen 30. studenog 2017.(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(6),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2018 koji je Komisija usvojila 31. svibnja 2018. (COM(2018)0361),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018 koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2018. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11738/2018 – C8-0395/2018),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0273/2018),

A.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2018 obuhvaća predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj i Litvi nakon poplava, Grčkoj nakon potresa na Kosu te Poljskoj nakon oluja koje su se dogodile tijekom 2017.;

B.  budući da Komisija stoga predlaže izmjenu proračuna za 2018. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama za životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 33 992 206 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

C.  budući da je Fond solidarnosti Europske unije poseban instrument kao što je to utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje trebalo unijeti u proračun iznad gornjih granica VFO-a;

1.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2018;

2.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2018 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(3) SL L 57, 28.2.2018.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(6) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Posljednje ažuriranje: 17. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti