Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2082(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0273/2018

Pateikti tekstai :

A8-0273/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0322

Priimti tekstai
PDF 127kWORD 45k
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

2018 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2017 m. lapkričio 30 d.(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektą, kurį Komisija patvirtino 2018 m. gegužės 31 d. (COM(2018)0361),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 4 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projekto (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0273/2018),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas apima siūlomą Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai ir Lietuvai (dėl potvynių), Graikijai (dėl žemės drebėjimų Koso saloje) ir Lenkijai (dėl 2017 m. įvykusių audrų);

B.  kadangi todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti 2018 m. biudžetą ir padidinti pagal biudžeto eilutę Nr. 13 06 01 „Pagalba valstybėms narėms didelės gaivalinės nelaimės atveju, kai itin nukenčia gyvenimo sąlygos, gamtinė aplinka ar ekonomika“ skiriamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus 33 992 206 EUR suma;

C.  kadangi, kaip apibrėžta DFP reglamente, Europos Sąjungos solidarumo fondas yra speciali priemonė ir atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai turi būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP viršutines ribas;

1.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projekto;

2.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2018 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(3) OL L 57, 2018 2 28.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(6) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika