Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2082(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0273/2018

Texte depuse :

A8-0273/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0322

Texte adoptate
PDF 120kWORD 49k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(2), în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4) („Regulamentul privind CFM”),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(6),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 adoptat de Comisie la 31 mai 2018 (COM(2018)0361),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (11738/2018 – C8-0395/2018),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0273/2018),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018 se referă la propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Bulgariei și Lituaniei pentru inundațiile produse pe teritoriul lor, Greciei pentru cutremurele din Kos, precum și Poloniei pentru furtunile care au avut loc în cursul anului 2017;

B.  întrucât, ca urmare, Comisia propune modificarea bugetului pe 2018 prin majorarea alocării pentru linia bugetară 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 33 992 206 EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată;

C.  întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, astfel cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara plafoanelor corespunzătoare prevăzute în CFM,

1.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 4/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale.

(1) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(3) JO L 57, 28.2.2018.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(6) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate