Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2082(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0273/2018

Predkladané texty :

A8-0273/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0322

Prijaté texty
PDF 128kWORD 45k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o pozícii Rady o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je priložený k návrhu o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2018, ktorý Komisia prijala 31. mája 2018 (COM(2018)0361),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018, ktorú prijala Rada 4. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11738/2018 – C8-0395/2018),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0273/2018),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 4/2018 zahŕňa navrhnutú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Bulharsku a Litve v súvislosti so záplavami, Grécku v súvislosti so zemetraseniami na ostrove Kos a Poľsku v súvislosti s búrkami, ku ktorým došlo v priebehu roka 2017;

B.  keďže Komisia preto navrhuje zmeniť rozpočet na rok 2018 a navýšiť prostriedky v rozpočtovom riadku 13 06 01 – Pomoc členským štátom v prípade veľkej prírodnej katastrofy so závažnými dôsledkami na životné podmienky, prírodné prostredie alebo hospodárstvo – o 33 992 206 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch;

C.  keďže Fond solidarity Európskej únie je osobitný nástroj vymedzený v nariadení o VFR a zodpovedajúce viazané a platobné rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté do rozpočtu nad rámec stropov VFR;

1.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2018;

2.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 4/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia