Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2082(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0273/2018

Ingivna texter :

A8-0273/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0322

Antagna texter
PDF 118kWORD 44k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen
P8_TA(2018)0322A8-0273/2018

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2018 för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(2), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, slutgiltigt antagen den 30 november 2017(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(6),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2018 som kommissionen antog den 31 maj 2018 (COM(2018)0361),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2018 som rådet antog den 4 september 2018 och översände till Europaparlamentet samma dag (11738/2018 – C8‑0395/2018),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0273/2018), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 4/2018 täcker det föreslagna utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien och Litauen för översvämningarna, till Grekland för jordbävningarna på Kos samt till Polen för stormarna under 2017.

B.  Kommissionen föreslår därför en ändring av budgeten för 2018 och en ökning av budgetpost 13 06 01 ”Stöd till medlemsstater i samband med en större naturkatastrof som får allvarliga konsekvenser för levnadsvillkoren, naturmiljön och ekonomin” med 33 992 206 EUR både i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

C.  Europeiska unionens solidaritetsfond definieras enligt förordningen om den fleråriga budgetramen som ett särskilt instrument och motsvarande åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden bör budgeteras utanför den fleråriga budgetramens tak.

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 4/2018 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, revisionsrätten samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(3) EUT L 57, 28.02.2018.
(4) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy