Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2225(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0240/2018

Внесени текстове :

A8-0240/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0323

Приети текстове
PDF 128kWORD 52k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (2017/2225(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия,

—  като взе предвид разпоредбите на Белфасткото споразумение от 1998 г. (Споразумението от Разпети петък),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към това решение,

—  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие и становището на Комисията по бюджетен контрол (A8-0240/2018),

А.  като има предвид, че политиката на сближаване на ЕС в Северна Ирландия се осъществява чрез различни инструменти, включително по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, програмата PEACE за Северна Ирландия и пограничния район и трансграничната програма Interreg;

Б.  като има предвид, че Северна Ирландия е регион, който е значително облагодетелстван от политиката на сближаване на ЕС; като има предвид, че ангажиментът за бъдещо финансиране, предвиден в проекта на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., е много добре дошъл;

В.  като има предвид, че в допълнение към по-общите средства по политиката на сближаване Северна Ирландия се е възползвала по-конкретно от специални трансгранични програми и програми на равнище между и сред общностите, включително програмата PEACE;

Г.  като има предвид, че политиката на ЕС на сближаване, особено чрез Програмата PEACE, решително допринесе за мирния процес в Северна Ирландия и е в подкрепа на Споразумението от Разпети петък и продължава да способства за помирението между общностите;

Д.  като има предвид, че от създаването на първата програма PEACE през 1995 г. са изразходвани повече от 1,5 милиарда евро с двояката цел да се насърчава сближаването между общностите, участващи в конфликта в Северна Ирландия и в пограничните окръзи на Ирландия, както и икономическата и социалната стабилност;

Е.  като има предвид, че успехът на финансирането от ЕС на сближаването отчасти се дължи на обстоятелството, че на него се гледа като на „неутрални средства“, т.е. които не са пряко свързани с интересите на нито една от общностите;

1.  подчертава важния и положителен принос на политиката на сближаване на ЕС в Северна Ирландия, особено за подпомагане на възстановяването на необлагодетелстваните градски и селски райони, за справяне с изменението на климата и за изграждането на контакти сред общностите и на трансгранични контакти в контекста на мирния процес; отбелязва по-специално, че подпомагането на необлагодетелстваните градски и селски райони често става под формата на подкрепа за ново икономическо развитие, което насърчава икономиката на знанието, като например научните паркове в Белфаст и Дери/Лондондери;

2.  подчертава, че през текущия финансов период ще бъдат изразходвани повече от 1 милиард евро финансова помощ от ЕС за икономическото и социалното развитие в Северна Ирландия и в съседните региони, от които 230 милиона евро ще бъдат инвестирани в програма РЕАСЕ за Северна Ирландия (с общ бюджет от почти 270 милиона евро), както и 240 милиона евро в програма Interreg V-A за Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия (с общ бюджет от 280 милиона евро);

3.  счита, че специалните програми на ЕС за Северна Ирландия, по-специално програма PEACE за Северна Ирландия, са от ключово значение за продължаването на мирния процес, тъй като насърчават контактите между и сред общностите и трансграничните контакти; отбелязва, че средобщностните и трансграничните социални центрове и споделени услуги са особено важни в това отношение;

4.  приветства важния напредък, постигнат в Северна Ирландия по линия на програма PEACE, и изтъква работата на всички страни в този процес;

5.  счита, че мерките за изграждане на доверие между и сред общностите и мерките за мирно съвместно съществуване, като например споделени пространства и мрежи за подкрепа, изиграха ключова роля в мирния процес, тъй като споделените пространства позволяват на общностите в Северна Ирландия да си сътрудничат като единна общност за съвместни дейности и да изградят взаимно доверие и уважение, и по този начин се спомага за преодоляване на травмите от разделението;

6.  подчертава значението на воденото от общностите местно развитие и подхода „отдолу-нагоре“, който насърчава всички общности да се ангажират с проектите и по този начин да се засили мирният процес;

7.  отбелязва ангажимента на всички заинтересовани страни в Северна Ирландия за продължаване на целите на политиката на сближаване на ЕС в региона; подчертава в това отношение значението на координираното многостепенно управление и принципа на партньорство;

8.  счита обаче, че би трябвало да се направи повече за повишаването на общата осведоменост и видимост относно въздействието на финансирането от ЕС в Северна Ирландия и необходимостта от него, по-специално чрез информиране на широката общественост относно въздействието на финансираните от ЕС проекти върху мирния процес и икономическото развитие на региона;

9.  приветства факта, че системите за управление и контрол в регионите работят правилно и че следователно средствата от финансовата помощ на ЕС се изразходват ефективно; при все това подчертава, че наред с необходимостта от спазване на изискванията, основните цели на програма PEACE трябва винаги да бъдат вземани под внимание при оценката на резултатите от тази програма;

10.  без да се засягат текущите преговори между ЕС и Обединеното кралство, е решаващо Северна Ирландия да може да участва след 2020 г. в някои специални програми на ЕС, като например програма PEACE и програма „Interreg V-A“ за Северна Ирландия, Ирландия и Шотландия, тъй като това би било от голяма полза за устойчивото икономическо и социално развитие, особено в необлагодетелствани селски и погранични райони, чрез намаляване на съществуващите пропуски; ето защо настоятелно призовава в контекста на МФР за периода след 2020 г. да бъдат използвани всички относими финансови инструменти, за да се предостави възможност за продължаване на целите на политиката на сближаване;

11.  счита, че подкрепата от ЕС за териториално сътрудничество след 2020 г., особено за трансграничните и средобщностните проекти, без да се засягат текущите преговори между ЕС и Обединеното кралство, следва да продължи с оглед на постиженията на специалните програми на ЕС за сближаване за Северна Ирландия, а именно програма PEACE и програмите по Interreg, които са от особено значение за стабилността на региона; опасява се, че да се сложи край на тези програми би означавало застрашаване на дейностите за изграждане на доверие през границите и между и сред общностите, а с това и на мирния процес;

12.  подчертава, че 85% от финансирането за програмите PEACE и Interreg идва от ЕС; поради това счита, че е важно ЕС да продължи да достига всички общности в Северна Ирландия и в периода след 2020 г. чрез активна роля в управлението на наличното финансиране от ЕС на сближаването и на връзките между и сред общностите в Северна Ирландия, като по този начин им се помага да преодолеят социалното разделение; в този контекст счита, че финансирането следва да се поддържа на подходящо ниво след 2020 г.; подчертава, че това е важно, за да може да продължи работата по укрепване на мира;

13.  призовава Комисията да популяризира опита на Северна Ирландия във връзка с финансирането на сближаването, по-специално с програмата PEACE, като пример за начина, по който ЕС да се справя с междуобщностните конфликти и разделението на общностите; подчертава в това отношение процеса на помиряване в Северна Ирландия като положителен пример за други райони в ЕС, преживели конфликт;

14.  подчертава, че добрите практики при финансирането в областта на сближаването и програма PEACE следва да се приемат за модел на ЕС и да се насърчават с цел преодоляване на недоверието между общностите в конфликт и постигането на траен мир в други части на Европа и дори в целия свят;

15.  счита, че е от съществено значение народът на Северна Ирландия, и по-специално младите хора, да продължат да имат достъп до икономическия, социалния и културния обмен в рамките на цяла Европа, по-специално до програмата „Еразъм+“;

16.  отбелязва освен това намерението на Комисията да предложи продължение на тези програми в предложението си за МФФ за периода 2021-2027 г.; отбелязва освен това документа за позицията на Обединеното кралство относно бъдещето на политиката на сближаване от април 2018 г., в който Обединеното кралство заявява желанието си да проучи евентуален бъдещ приемник на PEACE IV, както и на Interreg V-A за периода след 2020 г., съвместно с Изпълнителния орган на Северна Ирландия, ирландското правителство и ЕС, в допълнение към ангажиментите си, поети по PEACE и Interreg в рамките на настоящата МФР;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на Асамблеята и Изпълнителния орган на Северна Ирландия, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на техните региони.

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност