Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2225(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0240/2018

Předložené texty :

A8-0240/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0323

Přijaté texty
PDF 129kWORD 45k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk
Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (2017/2225(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko,

–  s ohledem na ustanovení Belfastské dohody (Velkopáteční dohody) z roku 1998,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu, a také čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0240/2018),

A.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU v Severním Irsku působí prostřednictvím různých nástrojů, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního a rybářského fondu, programu PEACE pro Severní Irsko a příhraniční region a přeshraničního programu Interreg;

B.  vzhledem k tomu, že Severní Irsko je zjevně regionem, jemuž politika soudržnosti EU velmi prospěla; vzhledem k velmi vítanému závazku k poskytování finančních prostředků v budoucnu, který je obsažen v návrhu víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2021–2027 předloženém Komisí,

C.  vzhledem k tomu, že Severní Irsko kromě běžných fondů politiky soudržnosti využívá zejména prostředků ze zvláštních přeshraničních a interkomunitních a mezikomunitních programů, včetně programu PEACE;

D.  vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU, zejména program PEACE, rozhodným způsobem přispěla k mírovému procesu v Severním Irsku, podporuje „Velkopáteční dohodu“ a nadále napomáhá k usmíření komunit;

E.  vzhledem k tomu, že po vytvoření prvního programu PEACE v roce 1995 bylo více než 1,5 miliardy EUR vynaloženo s dvojím cílem – jak za účelem prosazování soudržnosti mezi komunitami zapojenými do konfliktu v Severním Irsku a příhraničními hrabstvími v Irsku, tak na podporu hospodářské a sociální stability;

F.  vzhledem k tomu, že úspěch financování EU v rámci politiky soudržnosti částečně vyplývá ze skutečnosti, že její prostředky jsou považovány za „neutrální“, tedy že nejsou přímo napojeny na zájmy jedné z komunit;

1.  zdůrazňuje důležitý a pozitivní příspěvek politiky soudržnosti EU v Severním Irsku, zejména v oblasti pomoci obnovy znevýhodněných městských a venkovských oblastí, boje proti změně klimatu a budování mezikomunitních a přeshraničních kontaktů v rámci mírového procesu; poukazuje zejména na to, že pomoc znevýhodněným městským a venkovským oblastem se často projevuje v podobě podpory nového hospodářského vývoje, který prosazuje znalostní ekonomiku, jako jsou vědecké parky v Belfastu a Londonderry (Derry);

2.  zdůrazňuje, že v současném finančním období bude více než 1 miliarda EUR finanční pomoci EU vynaložena na hospodářský a sociální rozvoj Severního Irska a sousedních regionů, přičemž 230 milionů EUR z této částky bude investováno do programu PEACE pro Severní Irsko (s celkovým rozpočtem ve výši téměř 270 milionů EUR) a 240 milionů EUR do programu Interreg V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko (s celkovým rozpočtem ve výši 280 milionů EUR);

3.  domnívá se, že zvláštní programy EU pro Severní Irsko, zejména program PEACE, mají klíčový význam pro udržení mírového procesu, neboť pomáhají rozvoji interkomunitních, mezikomunitních a přeshraničních kontaktů; konstatuje, že mezikomunitní a přeshraniční společenská střediska a sdílené služby jsou v tomto ohledu obzvláště důležité;

4.  vítá významný pokrok, jehož bylo v rámci programu PEACE v Severním Irsku dosaženo, a uznává úsilí, které v tomto procesu vyvíjejí všechny strany;

5.  domnívá se, že opatření pro budování důvěry mezi komunitami a opatření na podporu pokojného soužití, jakými jsou sdílené prostory a podpůrné sítě, hrály klíčovou úlohu v mírovém procesu, jelikož sdílené prostory umožňují oběma komunitám v Severním Irsku setkávat se jakožto jediné společenství při společných činnostech a rozvíjet vzájemnou důvěru a respekt a rovněž pomáhají překlenout propast mezi nimi;

6.  zdůrazňuje důležitost komunitně vedeného místního rozvoje a přístupu zdola nahoru, který všechny komunity motivuje k převzetí odpovědnosti za projekty, čímž dochází k prohlubování mírového procesu;

7.  konstatuje, že všechny zúčastněné strany v Severním Irsku si přejí pokračovat v uplatňování cílů politiky soudržnosti EU v regionu; v této souvislosti zdůrazňuje význam koordinované víceúrovňové správy a zásady partnerství;

8.  domnívá se však, že musíme udělat více pro zvýšení obecného povědomí o dopadu a důležitosti unijního financování v Severním Irsku a také pro zvýšení jeho viditelnosti, zejména informováním široké veřejnosti o dopadu projektů financovaných EU na mírový proces a celkový hospodářský rozvoj tohoto regionu;

9.  vítá skutečnost, že řídicí a kontrolní systémy v regionech řádně fungují, a že je tudíž finanční pomoc EU vynakládána efektivně; zdůrazňuje nicméně, že při hodnocení výsledků programu PEACE je kromě posuzování toho, nakolik jsou dodržovány předpisy, vždy nutné přihlížet k základním cílům programu;

10.  aniž by tím bylo dotčeno probíhající vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím, je přesvědčen, že pro Severní Irsko je nezbytné, aby se po roce 2020 mohlo i nadále podílet na určitých zvláštních programech (jako jsou např. programy PEACE a Interreg V-A pro Severní Irsko, Irsko a Skotsko), neboť by to výrazně prospělo udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji, obzvláště ve znevýhodněných, venkovských a příhraničních oblastech díky tomu, že se tím postupně snižují stávající rozdíly; dále naléhavě vyzývá k tomu, aby byly s ohledem na VFR na období po roce 2020 využity všechny relevantní finanční nástroje pro zajištění pokračujícího naplňování cílů politiky soudržnosti;

11.  aniž by tím bylo dotčeno probíhající vyjednávání EU a Spojeného království, je přesvědčen, že po roce 2020 by podpora územní spolupráce ze strany EU, obzvláště pokud se jedná o přeshraniční a mezikomunitní projekty, měla pokračovat s ohledem na úspěchy zvláštního unijního programu soudržnosti pro Severní Irsko, konkrétně programu PEACE a programů Interreg, které jsou obzvláště důležité pro stabilitu tohoto regionu; obává se, že ukončení těchto programů by ohrozilo činnosti spojené s budováním důvěry mezi komunitami a přeshraniční spoluprací a v důsledku toho i samotný mírový proces;

12.  poukazuje na to, že 85 % finančních prostředků na programy PEACE a Interreg pochází z EU; domnívá se proto, že je důležité, aby EU pokračovala v pomoci oběma komunitám v Severním Irsku i po roce 2020 a aby se aktivně podílela na správě financování v rámci politiky soudržnosti EU a interkomunitního a mezikomunitního financování v Severním Irsku, čímž komunitám pomůže překonávat vzájemné rozpory; v této souvislosti je přesvědčen, že financování by mělo být zachováno na odpovídající úrovni i po roce 2020; zdůrazňuje, že je to důležité, abychom umožnili pokračování v práci na budování míru;

13.  vyzývá Komisi, aby dávala za vzor zkušenosti Severního Irska s financováním v rámci politiky soudržnosti, zejména pokud jde o program PEACE, jakožto příklad toho, jakým způsobem EU řeší konflikty a napětí mezi komunitami; v této souvislosti zdůrazňuje, že proces usmíření v Severním Irsku představuje pozitivní příklad pro další oblasti v EU, v nichž proběhl konflikt;

14.  zdůrazňuje, že osvědčené postupy v rámci financování z politiky soudržnosti a programu PEACE by měly být využity jako unijní vzor a propagovány za účelem překonání nedůvěry mezi znesvářenými komunitami a pro dosažení trvalého míru v dalších částech Evropy, a dokonce i celosvětově;

15.  domnívá se, že je klíčové, aby obyvatelé Severního Irska, a zejména mladí lidé, měli i nadále přístup k hospodářským, společenským a kulturním výměnám v celé Evropě, a zejména k programu Erasmus+;

16.  bere na vědomí záměr Komise navrhnout pokračování programů PEACE a Interreg ve svém návrhu příštího víceletého finančního rámce na období 2021–2027; bere dále na vědomí dokument shrnující stanovisko Spojeného království ve věci budoucnosti politiky soudržnosti z dubna 2018, v němž Spojené království uvádí, že si přeje jednat o potenciálním nástupci programů PEACE IV a Interreg V-A pro období po roce 2020 s exekutivou Severního Irska, irskou vládou a EU a že se zavazuje plnit své závazky vůči programům PEACE a Interreg ve stávajícím VFR;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentnímu shromáždění a exekutivě Severního Irska a vládám a parlamentům členských států a jejich regionů.

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí