Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2225(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0240/2018

Indgivne tekster :

A8-0240/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0323

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 45k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (2017/2225(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland,

–  der henviser til bestemmelserne i Belfast-aftalen fra 1998 (Langfredagsaftalen),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til dens artikel 1, stk. 1, litra e), samt bilag 3 til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0240/2018),

A.  der henviser til, at EU's samhørighedspolitikker i Nordirland udfolder sig igennem forskellige instrumenter, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, Peace-programmet for Nordirland og Nordirlands grænseregion og det grænseoverskridende Interreg-programmet;

B.  der henviser til, at det er klart, at Nordirland er en region, som har haft stor gavn af EU's samhørighedspolitik; der henviser til, at tilsagnene om fremtidig finansiering i Kommissionens udkast til den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 er meget velkommen;

C.  der henviser til, at foruden de mere generelle samhørighedspolitiske midler har Nordirland især haft gavn af de særlige programmer, der omfatter tiltag på tværs af grænser og befolkningsgrupper, herunder Peace-programmet;

D.  der henviser til, at EU's samhørighedspolitik navnlig gennem Peace-programmet har bidraget afgørende til fredsprocessen i Nordirland, understøtter Langfredagsaftalen og fortsat støtter forsoningen mellem de to befolkningsgrupper;

E.  der henviser til, at efter oprettelsen af det første PEACE-program i 1995 er mere end 1,5 mia. EUR blevet brugt med det dobbelte formål at fremme samhørigheden mellem lokalsamfund, der er involveret i konflikten i Nordirland, og de tilgrænsende grevskaber i Irland samt på at sikre økonomisk og social stabilitet;

F.  der henviser til, at succesen af EU's samhørighedsfinansiering til dels skyldes, at det opfattes som "neutrale" penge ", dvs. ikke direkte knyttet til en af befolkningsgruppernes interesser;

1.  fremhæver det vigtige og positive bidrag af EU's samhørighedspolitik i Nordirland, navnlig i form af bistand til genopretning af nedslidte byområder og landdistrikter, til bekæmpelsen af klimaforandringer og til opbygningen af relationer mellem befolkningsgrupperne og grænseoverskridende kontakter inden for rammerne af fredsprocessen; bemærker navnlig, at støtte til dårligt stillede byområder og landdistrikter ofte tager form af støtte til nye former for økonomisk udvikling, der fremmer vidensøkonomien, f.eks. videnskabsparkerne i Belfast og Derry/Londonderry;

2.  understreger, at mere end 1 mia. EUR i finansiel bistand fra EU vil blive brugt på den økonomiske og sociale udvikling i Nordirland og de tilgrænsende regioner i den nuværende finansieringsperiode, hvoraf 230 mio. EUR vil blive investeret i Peace-programmet for Nordirland (med et samlet budget på næsten 270 mio. EUR) og 240 mio. EUR i Interreg V-A- programmet for Nordirland, Irland og Skotland (med et samlet budget på 280 mio. EUR);

3.  mener, at de særlige EU-programmer for Nordirland og særligt Peace-programmet er af afgørende betydning for at understøtte fredsprocessen, da de fremmer forsoning mellem befolkningsgrupper og kontakter på tværs af grænserne; bemærker, at sociale knudepunkter og fælles tjenester på tværs af befolkningsgrupper og grænser er særligt vigtige i denne henseende;

4.  glæder sig over de vigtige skridt fremad, der er taget i Nordirland under Peace-programmet, og anerkender det arbejde, der udføres af alle parter i denne proces;

5.  mener, at tillidsskabende foranstaltninger på tværs af befolkningsgrupperne, som f.eks. fælles rum og støttenetværk har spillet en vigtig rolle i fredsprocessen, da fælles rum gør det muligt for de to nordirske befolkningsgrupper at finde sammen om fælles aktiviteter og dermed bidrager til at overkomme splittelsen;

6.  understreger betydningen af lokaludvikling styret af lokalsamfundet og af bottom-up-tilgangen, og opfordrer alle samfundsgrupper til at tage ejerskab af projekter og dermed styrke fredsprocessen;

7.  bemærker, at alle aktører i Nordirland går ind for opretholdelse af EU's samhørighedspolitiske mål i regionen; understreger i denne forbindelse betydningen af en koordineret forvaltning på flere niveauer og af partnerskabsprincippet;

8.  er ikke desto mindre af den mening, at der skal gøres mere for at øge den generelle bevidsthed om virkningen af EU's finansiering i Nordirland og dens nødvendighed og af at gøre den mere synlig, navnlig ved at informere den brede offentlighed om virkningerne af EU-finansierede projekter for fredsprocessen og den økonomiske udvikling i regionen;

9.  glæder sig over, at forvaltningen og kontrolsystemerne i regionerne fungerer korrekt, og at EU's finansielle bistand derfor bliver brugt effektivt; understreger ikke desto mindre, at ud over overensstemmelsesaspektet skal der altid tages højde for de underliggende mål med Peace-programmet ved vurderingen af resultatet af dette program;

10.  mener, uden at dette berører de igangværende forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige, at det er afgørende, at Nordirland for perioden efter 2020 kan deltage i visse EU-programmer såsom Peace og Interreg V-A-programmet for Nordirland, Irland og Skotland, da dette ville være til stor gavn for en bæredygtig økonomisk og social udvikling, særligt i ugunstigt stillede landdistrikter og grænseområder ved at mindske eksisterende forskelle; opfordrer endvidere, som led i den flerårige finansielle ramme efter 2020 til at alle relevante finansielle instrumenter anvendes til at muliggøre en videreførelse af målene for samhørighedspolitikken;

11.  finder, at efter 2020 og uden at dette berører de igangværende forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige, bør EU's støtte til territorialt samarbejde, især med hensyn til grænseoverskridende projekter og projekter på tværs af samfundene, videreføres i lyset af resultaterne af de særlige EU's samhørighedsprogrammer for Nordirland, navnlig Peace-programmet og Interreg-programmet, som er særligt vigtige for stabiliteten i regionen; frygter, at et stop for disse programmer vil bringe grænseoverskridende og tillidsskabende aktiviteter mellem forskellige samfundsgrupper i fare og som følge heraf fredsprocessen;

12.  understreger, at 85 % af midlerne til PEACE- og Interreg-programmerne kommer fra EU; mener derfor, at det er vigtigt, at EU fortsat når ud til begge befolkningsgrupper i Nordirland efter 2020 ved at spille en aktiv rolle i forvaltningen og finansieringen af de tilgængelige EU-midler til samhørighed og foranstaltninger mellem befolkningsgrupperne i Nordirland og dermed hjælpe dem med at overvinde deres indbyrdes splittelse; mener i denne forbindelse, at finansieringen bør fastholdes på et passende niveau efter 2020; understreger, at dette er vigtigt for at gøre det muligt at fortsætte arbejdet med fredsopbygning;

13.  opfordrer Kommissionen til at udbrede kendskabet til erfaringerne fra samhørighedsmidlerne, navnlig med hensyn til Peace-programmet, som et eksempel på, hvordan EU håndterer konflikter mellem befolkningsgrupper; understreger i denne forbindelse, at den nordirske forsoningsproces er et positivt eksempel for andre områder i EU, som har oplevet konflikter;

14.  understreger, at god praksis med samhørighedsmidler og Peace-programmet bør ses som EU's model og fremmes for at overvinde mistillid blandt befolkningsgrupper i konflikten og for at opnå varig fred i andre dele af Europa og sågar på verdensplan;

15.  mener, at det er af afgørende betydning, at befolkningen i Nordirland, og især unge, fortsat har adgang til økonomisk, social og kulturel udveksling i hele Europa, navnlig programmet Erasmus+;

16.  bemærker, at Kommissionen har til hensigt at foreslå en videreførelse af Peace- og Interregprogrammerne i sit forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027; bemærker endvidere det britiske oplæg om samhørighedspolitikkens fremtid fra april 2018, hvori Det Forenede Kongerige anfører sin vilje til at undersøge en mulig efterfølger til PEACE IV samt Interreg V-A for perioden efter 2020 sammen med den nordirske og den irske regering og EU ud over sit engagement for at opfylde forpligtelserne til Peace-programmet og Interreg under den nuværende FFR;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, det nordirske parlament og den nordirske regering og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til deres regioner.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik