Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2225(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0240/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0240/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0323

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 130kWORD 53k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (2017/2225(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία,

–  έχοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της συμφωνίας του Μπέλφαστ του 1998 (Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0240/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία ασκείται με διάφορα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, το πρόγραμμα PEACE για την Βόρεια Ιρλανδία και τη συνοριακή περιοχή και το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια περιφέρεια που έχει επωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση μελλοντικής χρηματοδότησης στο σχέδιο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Επιτροπής για τα έτη 2021-2027 είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τα γενικότερα κονδύλια που προβλέπονται για την πολιτική συνοχής, η Βόρεια Ιρλανδία έχει ιδιαιτέρως επωφεληθεί από ειδικά προγράμματα σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο, όπως το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ, ιδίως μέσω του προγράμματος PEACE, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, υποστηρίζει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διαδικασία συμφιλίωσης των κοινοτήτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος PEACE, το 1995, έχει δαπανηθεί πλέον του 1,5 δισεκατομμυρίου EUR με διττό στόχο την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και των παραμεθόριων κομητειών της Ιρλανδίας, καθώς και την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για τη συνοχή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι θεωρείται «οικονομικά ουδέτερη», δηλαδή δεν συνδέεται άμεσα με τα συμφέροντα κάποιας κοινότητας·

1.  υπογραμμίζει τη σημαντική και θετική συμβολή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως όσον αφορά τη βοήθεια για την ανάκαμψη μειονεκτουσών αστικών και αγροτικών περιοχών, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία επαφών σε διακοινοτικό και διασυνοριακό επίπεδο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας· επισημαίνει ειδικότερα ότι η παροχή βοήθειας σε μειονεκτούσες αστικές και αγροτικές περιοχές, λαμβάνει συχνά τη μορφή στήριξης για μια νέα οικονομική ανάπτυξη που προωθεί την οικονομία της γνώσης, όπως τα επιστημονικά πάρκα στο Μπέλφαστ και στο Derry/Londonderry·

2.  τονίζει ότι, στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, θα δοθεί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Βόρεια Ιρλανδία και στις όμορες περιφέρειες οικονομική ενίσχυση της ΕΕ άνω του ενός δισεκατομμυρίου EUR, από τα οποία 230 εκατομμύρια EUR θα διατεθούν για το πρόγραμμα PEACE στη Βόρεια Ιρλανδία (με συνολικό προϋπολογισμό 270 περίπου εκατομμυρίων EUR) και 240 εκατομμύρια EUR για το πρόγραμμα Interreg V-A για τη Βόρειο Ιρλανδία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία (με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατομμυρίων EUR)·

3.  πιστεύει ότι τα ειδικά προγράμματα της ΕΕ για τη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως δε το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία, είναι μείζονος σπουδαιότητας για τη διατήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, δεδομένου ότι προάγουν τη συμφιλίωση και τις διακοινοτικές και διασυνοριακές επαφές· επισημαίνει ότι οι κοινοτικοί κόμβοι σε διακοινοτικό και διασυνοριακό επίπεδο και η κοινή χρήση υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό·

4.  χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στο Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο του προγράμματος PEACE και αναγνωρίζει το έργο όλων των μερών σε αυτή τη διαδικασία·

5.  θεωρεί ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και τα μέτρα ειρηνικής συνύπαρξης, όπως κοινοί χώροι και δίκτυα υποστήριξης, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, δεδομένου ότι οι κοινοί χώροι παρέχουν στις κοινότητες στη Βόρεια Ιρλανδία τη δυνατότητα να συνέρχονται ως μία κοινότητα για κοινές δραστηριότητες και να αναπτύσσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υπέρβαση των διαιρέσεων·

6.  τονίζει τη σημασία της προσανατολισμένης στην κοινότητα τοπικής ανάπτυξης και της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, που ενθαρρύνει όλες τις κοινότητες να αναλαμβάνουν την ιδιοκτησία των έργων, ενισχύοντας έτσι την ειρηνευτική διαδικασία·

7.  σημειώνει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Βόρεια Ιρλανδία στηρίζουν τη συνέχιση των στόχων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην περιοχή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της συντονισμένης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της αρχής της εταιρικής σχέσης·

8.  φρονεί ωστόσο ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να αυξηθούν η γενική επίγνωση και η προβολή του αντικτύπου και της αναγκαιότητας των ενωσιακών χρηματοδοτήσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδίως μέσω της παροχής πληροφοριών για τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων για την ειρηνευτική διαδικασία και τη γενική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στις εν λόγω περιφέρειες λειτουργούν ομαλά και ότι, συνεπώς, η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ δαπανάται κατά τρόπο αποτελεσματικό· τονίζει ωστόσο ότι, πέραν της συμμόρφωσης, οι βασικοί στόχοι του προγράμματος PEACE πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων του εν λόγω προγράμματος·

10.  με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη Βόρεια Ιρλανδία να μπορεί να συμμετέχει μετά το 2020 σε ορισμένα ειδικά προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι το πρόγραμμα PEACE και το INTERREG V-A για τη Βόρειο Ιρλανδία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία, καθώς αυτό θα ωφελήσει σημαντικά τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στις μειονεκτούσες αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές, με τη μείωση των υφιστάμενων κενών· τονίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα για να έχουν συνέχεια οι στόχοι της πολιτικής συνοχής·

11.  θεωρεί ότι, μετά το 2020, με την επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η στήριξη της ΕΕ για την εδαφική συνεργασία, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά και διακοινοτικά έργα, πρέπει να συνεχιστεί ενόψει των επιτευγμάτων των ειδικών ενωσιακών προγραμμάτων συνοχής για τη Βόρεια Ιρλανδία, και συγκεκριμένα του προγράμματος PEACE και των προγραμμάτων Interreg, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη σταθερότητα της περιοχής· ανησυχεί ότι τυχόν τερματισμός των προγραμμάτων αυτών θα έθετε σε κίνδυνο τις δραστηριότητες οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε διασυνοριακό και διακοινοτικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, την ειρηνευτική διαδικασία·

12.  υπογραμμίζει ότι το 85 % της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα PEACE και τα προγράμματα Interreg προέρχεται από την ΕΕ· πιστεύει επομένως ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ και μετά το 2020 την πολιτική της έναντι όλων των κοινοτήτων στη Βόρεια Ιρλανδία, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη διαχείριση των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων για τη συνοχή και τις δύο κοινότητες στη Βόρεια Ιρλανδία, και να τις βοηθήσει με τον τρόπο αυτό να υπερβούν τις κοινωνικές διαιρέσεις τους· σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να διατηρηθεί σε επαρκές επίπεδο για την περίοδο μετά το 2020· τονίζει ότι αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εργασίες για την οικοδόμηση της ειρήνης·

13.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βορειοϊρλανδική εμπειρία με χρηματοδότηση για τη συνοχή, ιδίως με το πρόγραμμα PEACE, ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει διακοινοτικές συγκρούσεις και κοινοτικές διαιρέσεις· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαδικασία συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί θετικό παράδειγμα για άλλες περιοχές της ΕΕ που γνώρισαν συγκρούσεις·

14.  τονίζει ότι οι χρηστές πρακτικές με χρηματοδότηση για τη συνοχή και το πρόγραμμα PEACE πρέπει να λαμβάνονται ως ενωσιακό μοντέλο και να προωθούνται, προκειμένου να ξεπεραστεί η δυσπιστία μεταξύ κοινοτήτων που συγκρούονται και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και παγκοσμίως·

15.  θεωρεί σημαντικό οι πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας, και ειδικότερα οι νέοι, να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανταλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως δε στο πρόγραμμα Erasmus+·

16.  σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη συνέχιση των προγραμμάτων PEACE και Interreg στην πρότασή της για το ΠΔΠ 2021-2027· σημειώνει, επιπλέον, το έγγραφο θέσης του ΗΒ σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή, του Απριλίου του 2018, με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει τη βούλησή του να διερευνήσει τη δυνατότητα για διάδοχο πρόγραμμα του PEACE IV, καθώς και του Interreg V-A, για τη μετά το 2020 περίοδο με τη διοίκηση της Βόρειας Ιρλανδίας, την ιρλανδική κυβέρνηση και την ΕΕ, πέραν του ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο PEACE και το Interreg στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των περιφερειών τους.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου