Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2225(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0240/2018

Texte depuse :

A8-0240/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0323

Texte adoptate
PDF 119kWORD 50k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg
Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (2017/2225(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord,

–  având în vedere dispozițiile Acordului de la Belfast (Acordul din Vinerea Mare) din 1998,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (e) din Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru control bugetar (A8-0240/2018),

A.  întrucât politica de coeziune a UE în Irlanda de Nord este aplicată prin intermediul mai multor instrumente, inclusiv Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul PEACE pentru Irlanda de Nord și regiunea de frontieră și programul Interreg pentru regiunea transfrontalieră;

B.  întrucât este evident că Irlanda de Nord este o regiune care a beneficiat în foarte mare măsură de pe urma politicii de coeziune a UE; întrucât angajamentul privind viitoarea finanțare a proiectului Comisiei pentru Cadrul financiar multianual 2021-2027 este foarte bine venit;

C.  întrucât, pe lângă fondurile mai generale ale politicii de coeziune, Irlanda de Nord a beneficiat îndeosebi de programele transcomunitare și transfrontaliere speciale, inclusiv de programul PEACE pentru Irlanda de Nord;

D.  întrucât politica de coeziune a UE a contribuit în mod decisiv, în special prin intermediul Programului PEACE, la procesul de pace din Irlanda de Nord, sprijină Acordul din Vinerea Mare și continuă să sprijine reconcilierea dintre comunități;

E.  întrucât, după instituirea primului program PEACE în 1995, s-au cheltuit mai mult de 1,5 miliarde EUR cu dublul obiectiv de a promova, pe de o parte, coeziunea dintre comunitățile implicate în conflictul din Irlanda de Nord și comitatele de graniță ale Irlandei și, pe de altă parte, stabilitatea economică și socială;

F.  întrucât succesul fondurilor de coeziune ale UE decurge parțial din faptul că acestea sunt considerate „neutre”, adică banii nu sunt direct legați de interesele vreuneia dintre comunități;

1.  subliniază contribuția importantă și pozitivă a politicii de coeziune a UE în Irlanda de Nord, în special în ceea ce privește asistența pentru redresarea regiunilor urbane și rurale defavorizate, combaterea schimbărilor climatice și pentru stabilirea de relații intercomunitare și transfrontaliere în contextul procesului de pace; constată, în special, că asistența acordată regiunilor urbane și rurale defavorizate ia adesea forma unui sprijin pentru inițiative economice noi care promovează economia bazată pe cunoaștere, cum ar fi parcurile științifice din Belfast și Derry/Londonderry;

2.  subliniază faptul că, în actuala perioadă de finanțare, peste 1 miliard EUR din asistența financiară acordată de UE vor fi cheltuiți pentru dezvoltare economică și socială în Irlanda de Nord și în regiunile învecinate, din care 230 de milioane EUR vor fi investiți în programul PEACE pentru Irlanda de Nord (cu un buget total de aproape 270 milioane EUR) și 240 de milioane EUR în programul Interreg V-A pentru Irlanda de Nord, Irlanda și în Scoția (cu un buget total de 280 milioane EUR);

3.  consideră că programele UE speciale pentru Irlanda de Nord, în special programul PEACE, sunt de o importanță majoră pentru continuarea procesului de pace, întrucât favorizează reconcilierea și contactele intercomunitare, transcomunitare și transfrontaliere; constată că centrele sociale intercomunitare și transfrontaliere și serviciile comune sunt deosebit de importante în acest sens;

4.  salută progresele importante care au fost obținute în Irlanda de Nord în cadrul programului PEACE și recunoaște eforturile tuturor părților pentru realizarea acestora;

5.  consideră că măsurile intracomunitare și transcomunitare de consolidare a încrederii și măsurile pentru o coexistență pașnică, cum ar fi spațiile comune și rețelele de sprijin, au jucat un rol esențial în procesul de pace, deoarece spațiile comune permit comunităților din Irlanda de Nord să se reunească pentru activități comune și să dezvolte încrederea și respectul reciproc, contribuind astfel la soluționarea disensiunilor;

6.  subliniază importanța pe care o au dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și abordarea de jos în sus, care încurajează toate comunitățile să își asume responsabilitatea proiectelor, consolidând astfel procesul de pace;

7.  ia act de dorința tuturor părților interesate din Irlanda de Nord ca obiectivele politicii de coeziune a UE să continue să fie realizate în regiune; subliniază, în această privință, importanța guvernanței coordonate pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului;

8.  consideră, însă, că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți cunoștințele generale cu privire la impactul finanțării UE în Irlanda de Nord și pentru a-i conferi o vizibilitate mai bună, în special prin informarea publicului cu privire la impactul proiectelor finanțate de UE asupra procesului de pace și a dezvoltării economice a regiunii;

9.  salută faptul că sistemele de gestionare și control din regiuni funcționează în mod corespunzător și că asistența financiară din partea UE este, prin urmare, cheltuită în mod eficient; subliniază totuși că, în afară de gradul de conformitate, obiectivele de bază ale programului PEACE trebuie să fie întotdeauna luate în considerare atunci când se evaluează rezultatele acestui program;

10.  consideră, fără a aduce atingere negocierilor în curs dintre UE și Regatul Unit, că este esențial, pentru perioada de după 2020, ca Irlanda de Nord să fie în măsură să participe la anumite programe ale UE, cum ar fi programul PEACE și programul Interreg V-A pentru Irlanda de Nord, Irlanda și Scoția, deoarece acest lucru ar beneficia în mod semnificativ la dezvoltarea economică și socială durabilă, în special în zonele defavorizate, zonele rurale și cele de frontieră, prin reducerea lacunelor existente; îndeamnă, în plus, în contextul CFM post-2020, ca toate instrumentele financiare să fie utilizate pentru a permite continuarea obiectivelor politicii de coeziune;

11.  consideră că, pentru perioada de după 2020, fără a aduce atingere negocierilor în curs de desfășurare între UE și Regatul Unit, sprijinul UE pentru cooperarea teritorială, în special în ceea ce privește proiectele transfrontaliere și intercomunitare, ar trebui continuate, având în vedere realizările programelor de coeziune speciale pentru Irlanda de Nord ale UE, și anume programul PEACE și programele Interreg, care sunt deosebit de importante pentru stabilitatea regiunii; își exprimă temerea că sistarea acestor programe ar pune în pericol activitățile de consolidare a încrederii la nivel intracomunitar, transcomunitar și transfrontalier și, în consecință, procesul de pace;

12.  subliniază faptul că 85 % din finanțarea pentru programele PEACE și Interreg provin din Uniunea Europeană; consideră, deci, că este important ca UE să continue să stabilească relații cu comunitățile din Irlanda de Nord după 2020, prin asumarea unui rol activ în administrarea fondurilor dedicate coeziunii și relațiilor intercomunitare și transcomunitare din Irlanda de Nord, sprijinindu-le astfel să depășească disensiunile din societate; consideră, în acest context, că finanțarea ar trebui să fie menținută la un nivel adecvat pentru perioada de după 2020; subliniază că acest lucru este important pentru a permite continuarea activității de consolidare a păcii;

13.  invită Comisia să promoveze experiența Irlandei de Nord cu fondurile de coeziune, în special cu programul PEACE, ca un exemplu al modului în care UE își propune să trateze conflictele dintre comunități și diviziunile comunitare; subliniază, în acest sens, procesul de reconciliere din Irlanda de Nord ca un exemplu pozitiv pentru alte zone din UE care au cunoscut situații de conflict;

14.  subliniază că bunele practici legate de fondurile de coeziune și programul PEACE ar trebui luate ca model al UE și promovate pentru a depăși neîncrederea între comunitățile în situații de conflict și de a realiza o pace de durată în alte părți ale Europei și chiar în lume;

15.  consideră că este esențial ca cetățenii Irlandei de Nord, în special tinerii, să aibă acces în continuare la schimburile economice, sociale și culturale în Europa, și în special la programul Erasmus+;

16.  ia act de intenția Comisiei Europene de a propune continuarea programelor PEACE și Interreg în cadrul propunerii sale pentru CFM 2021-2027; ia act, în plus, de documentul de poziție al Regatului Unit privind viitorul politicii de coeziune, din aprilie 2018, în care Regatul Unit își declară disponibilitatea de a explora un potențial succesor al PEACE IV, respectiv Interreg V-A, pentru perioada de după 2020 împreună cu executivul din Irlanda de Nord, guvernul irlandez și UE, pe lângă angajamentul său de a onora angajamentele față de programele PEACE și Interreg în actualul CFM;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, Adunării Irlandei de Nord și Guvernului Irlandei de Nord, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale regiunilor lor.

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate