Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2225(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0240/2018

Predkladané texty :

A8-0240/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0323

Prijaté texty
PDF 127kWORD 46k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg
Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (2017/2225(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko,

–  so zreteľom na ustanovenia Belfastskej dohody (Veľkopiatkovej dohody) z roku 1998,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k uvedenému rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0240/2018),

A.  keďže v rámci politiky súdržnosti EÚ v Severnom Írsku sa využívajú rôzne nástroje vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, programu PEACE pre Severné Írsko a pohraničný región a cezhraničného programu Interreg;

B.  keďže je jasné, že Severné Írsko je región, ktorý značne profitoval z politiky súdržnosti EÚ; keďže záväzok týkajúci sa budúceho financovania v návrhu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027, ktorý predložila Komisia, je veľmi vítaný;

C.  keďže okrem všeobecnejších fondov politiky súdržnosti ťažilo Severné Írsko najmä z osobitných cezhraničných a interkomunitných a medzikomunitných programov vrátane programu PEACE;

D.  keďže politika súdržnosti EÚ rozhodujúcim spôsobom prispela – najmä prostredníctvom programu PEACE – k mierovému procesu v Severnom Írsku, podporuje Veľkopiatkovú dohodu a naďalej napomáha zmierenie komunít;

E.  keďže po vytvorení prvého programu PEACE v roku 1995 sa vynaložilo viac než 1,5 miliardy EUR s cieľom podporiť jednak súdržnosť medzi komunitami zapojenými do konfliktu v Severnom Írsku a v pohraničných grófstvach v Írsku a jednak hospodársku a sociálnu stabilitu;

F.  keďže úspech financovania súdržnosti EÚ čiastočne vyplýva zo skutočnosti, že financovanie je vnímané ako „neutrálne“, t. j. nie je priamo napojené na záujmy niektorej komunity;

1.  zdôrazňuje dôležitý a pozitívny prínos politiky súdržnosti EÚ pre Severné Írsko, najmä pokiaľ ide o pomoc pri obnove znevýhodnených mestských a vidieckych oblastí, boj proti zmene klímy a vybudovanie kontaktov medzi komunitami a cezhraničných kontaktov v rámci mierového procesu; konštatuje najmä, že pomoc pre znevýhodnené mestské a vidiecke oblasti má často formu podpory pre nový hospodársky rozvoj, ktorý podporuje vedomostnú ekonomiku, ako sú vedecké parky v Belfaste a v Derry/Londonderry;

2.  zdôrazňuje, že v súčasnom finančnom období sa v rámci finančnej pomoci EÚ použije na hospodársky a sociálny rozvoj v Severnom Írsku a susediacich regiónoch viac než 1 miliardu EUR, z ktorej sa 230 miliónov EUR investuje do programu PEACE pre Severné Írsko (s celkovým rozpočtom takmer 270 miliónov EUR) a 240 miliónov EUR do programu Interreg V-A pre Severné Írsko, Írsko a Škótsko (s celkovým rozpočtom 280 miliónov EUR);

3.  domnieva sa, že osobitné programy EÚ pre Severné Írsko, najmä program PEACE, majú kľúčový význam pre udržanie mierového procesu, pretože podporujú zmierenie a posilňujú interkomunitné a medzikomunitné i cezhraničné kontakty; konštatuje, že medzikomunitné a cezhraničné sociálne centrá a spoločné služby sú v tejto súvislosti obzvlášť dôležité;

4.  víta dôležité kroky vpred, ktoré sa podnikli v Severnom Írsku v rámci programu PEACE, a oceňuje prácu všetkých strán v tomto procese;

5.  domnieva sa, že interkomunitné a medzikomunitné opatrenia na budovanie dôvery a opatrenia na zabezpečenie mierového spolužitia, ako sú napr. spoločné priestory a podporné siete, zohrali kľúčovú úlohu v mierovom procese, pretože spoločné priestory umožňujú obom komunitám v Severnom Írsku spojiť sa do jednej komunity na vykonávanie spoločných činnosti a rozvíjať vzájomnú dôveru a rešpekt, čo pomáha prekonať rozkol;

6.  zdôrazňuje význam miestneho rozvoja vedeného komunitou a prístupu zdola nahor, ktorý podnecuje všetky komunity, aby prevzali zodpovednosť za projekty, a tým posilnili mierový proces;

7.  berie na vedomie snahu všetkých zainteresovaných strán v Severnom Írsku pokračovať v plnení cieľov politiky súdržnosti EÚ v regióne; zdôrazňuje v tejto súvislosti význam koordinovaného viacúrovňového riadenia a zásady partnerstva;

8.  zastáva však názor, že treba urobiť viac na zvýšenie všeobecnej informovanosti o vplyve a nutnosti financovania EÚ v Severnom Írsku a jeho zviditeľňovanie, najmä prostredníctvom informovania širokej verejnosti o vplyve projektov financovaných EÚ na mierový proces a hospodársky rozvoj regiónu;

9.  víta skutočnosť, že riadiace a kontrolné systémy v regiónoch riadne fungujú a finančná pomoc EÚ sa preto využíva účinne; zdôrazňuje však, že pri posudzovaní plnenia programu PEACE sa popri dodržiavaní pravidiel musí vždy prihliadať aj na základné ciele tohto programu;

10.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby Severné Írsko malo po roku 2020 – bez toho, aby tým boli dotknuté prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – možnosť zúčastňovať sa na určitých osobitných programoch EÚ, ako sú programy PEACE a Interreg V-A pre Severné Írsko, pretože by to výrazne prospelo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju najmä v znevýhodnených, vidieckych a pohraničných oblastiach tým, že by sa znížili existujúce rozdiely; okrem toho naliehavo žiada, aby sa v rámci VFR na obdobie po roku 2020 využili všetky relevantné finančné nástroje s cieľom umožniť pokračovanie cieľov politiky súdržnosti;

11.  domnieva sa, že po roku 2020 – bez toho, aby tým boli dotknuté prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – by podpora územnej spolupráce zo strany EÚ, najmä pokiaľ ide o cezhraničné a medzikomunitné projekty, mala pokračovať s ohľadom na úspechy osobitných programov EÚ pre Severné Írsko v rámci politiky súdržnosti, konkrétne programu PEACE a programov Interreg, ktoré sú obzvlášť dôležité pre stabilitu regiónu; vyjadruje obavy, že ukončenie týchto programov by ohrozilo cezhraničné a interkomunitné a medzikomunitné činnosti budovania dôvery a v dôsledku toho aj mierový proces;

12.  zdôrazňuje, že 85 % finančných prostriedkov na programy PEACE a Interreg pochádza z EÚ; preto sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ po roku 2020 naďalej oslovovala komunity v Severnom Írsku zohrávaním aktívnej úlohy pri správe dostupných finančných prostriedkov v oblasti politiky súdržnosti a interkomunitnej a medzikomunitnej spolupráce v Severnom Írsku, čím im pomôže prekonať spoločenské rozpory; v tejto súvislosti sa domnieva, že financovanie by sa malo zachovať na primeranej úrovni aj po roku 2020; zdôrazňuje, že je to dôležité, aby bolo možné pokračovať v práci na budovaní mieru;

13.  vyzýva Komisiu, aby propagovala skúsenosti Severného Írska s financovaním súdržnosti, najmä s programom PEACE, ako príklad toho, akým spôsobom EÚ rieši konflikty a rozpory medzi komunitami; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že proces zmierenia v Severnom Írsku predstavuje pozitívny príklad pre ostatné oblasti v EÚ, v ktorých došlo ku konfliktu;

14.  kladie dôraz na to, že osvedčené postupy, pokiaľ ide o financovanie v rámci politiky súdržnosti a program PEACE, by sa mali použiť ako model EÚ a propagovať v záujme prekonania nedôvery medzi komunitami, medzi ktorými panujú konflikty, a dosiahnutia trvalého mieru v iných častiach Európy, a dokonca aj vo svete;

15.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby obyvatelia Severného Írska, a najmä mladí ľudia, mali naďalej prístup k hospodárskej, sociálnej a kultúrnej výmene v celej Európe, predovšetkým k programu Erasmus+;

16.  berie na vedomie zámer Komisie navrhnúť pokračovanie programov PEACE a Interreg vo svojom návrhu VFR na roky 2021 – 2027; okrem toho berie na vedomie pozičný dokument Spojeného kráľovstva o budúcnosti politiky súdržnosti z apríla 2018, v ktorom Spojené kráľovstvo vyjadruje ochotu rokovať s vládou Severného Írska, írskou vládou a EÚ o potenciálnom nástupcovi programov PEACE IV a Interreg V-A na obdobie po roku 2020, a to popri svojom odhodlaní plniť si záväzky voči programom PEACE a Interreg v rámci súčasného VFR;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Zhromaždeniu Severného Írska a Výkonnému výboru, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj ich regiónov.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia