Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0244/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0244/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 22
CRE 10/09/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0324

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 139kWORD 59k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα
P8_TA(2018)0324A8-0244/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 (2018/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα» (COM(2015)0400),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1839 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 (SWD(2016)0318),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρήση των ποσών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 (περίοδος προγραμματισμού 2007‑2013)(4),

—   έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση (O-000100/2017 – B8-0001/2018) προς την Επιτροπή σχετικά με την Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0244/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης και το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ, δεδομένου ότι καλύπτει όλες τις περιφέρειες και μειώνει τις ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπουδαιότητα της προστιθέμενης αξίας της και της ευελιξίας της κατά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς πόρους, η πολιτική συνοχής συνέβαλε στη διατήρηση απαραίτητων δημόσιων επενδυτικών ευκαιριών, βοήθησε να αποφευχθεί η επιδείνωση της κρίσης και έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες να υιοθετήσουν εξατομικευμένες λύσεις με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους σε απρόβλεπτα γεγονότα και εξωγενείς κλυδωνισμούς·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2007 και 2015, η στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στην Ελλάδα ανήλθε σε 15,8 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 19 % περίπου των συνολικών κρατικών δαπανών κεφαλαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε σταθερά αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα τρία διεθνή πακέτα διάσωσης, καθώς και σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και έλλειψη δημόσιων πόρων·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση έπληξε και συνεχίζει να πλήττει ιδιαιτέρως την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά, τα οποία δέχονται υψηλές πιέσεις από τις αυξημένες εισροές μεταναστών και προσφύγων, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο πλήγμα στην τοπική οικονομική δραστηριότητα, κυρίως στον τομέα του τουρισμού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ του 2007 και του 2013, το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 26 % σε πραγματικούς όρους, και ότι, παρόλο που η ύφεση σταμάτησε το 2014, η ανάπτυξη κατά τα επόμενα δύο έτη ήταν κάτω του 1 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε από 66 % σε 53 % το 2013, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο πάνω από το ήμισυ των ατόμων σε ηλικία εργασίας βρίσκονταν σε απασχόληση, ενώ η ανεργία αυξήθηκε από το 8,4 % στο 27,5 % κατά την ίδια περίοδο, επηρεάζοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη του ελληνικού πληθυσμού και πλήττοντας σοβαρά πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 20,8 %, με υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και οι συννομοθέτες αναγνώρισαν το 2015 ότι η Ελλάδα έχει πληγεί από την κρίση με μοναδικό τρόπο, κάτι το οποίο ενδέχεται να είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ολοκλήρωση των δράσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιόδων 2000-2006 και 2007-2013 όσο και στην έναρξη της υλοποίησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 είχε ως σκοπό να παράσχει στην Ελλάδα ρευστότητα σε μια κρίσιμη στιγμή, πριν σταματήσει η υλοποίηση προγραμμάτων και χαθούν οι απαραίτητες επενδυτικές ευκαιρίες, δεδομένου ότι θα είχαν ανακτηθεί πολύ σημαντικά ποσά σε περίπτωση που έργα των περιόδων 2000‑2006 και 2007-2013 δεν είχαν ολοκληρωθεί·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1839 πρόβλεπε μια πρόσθετη αρχική προχρηματοδότηση για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, σε δύο δόσεις, η κάθε μία ανερχόμενη σε ποσοστό 35 % του ποσού στήριξης από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και την εφαρμογή για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ποσοστού συγχρηματοδότησης 100 % για τις επιλέξιμες δαπάνες και την εσπευσμένη αποδέσμευση του τελευταίου 5 % των εναπομενουσών πληρωμών της ΕΕ, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν παρακρατηθεί μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός εκδόθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν μια σοβαρή κατάσταση κρίσης και να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα διέθετε επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρώσει τα έργα στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και να ξεκινήσει την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, η Ελλάδα έπρεπε να υποβάλει στην Επιτροπή, έως τα τέλη του 2016, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100 % και το ανώτατο όριο για πληρωμές σε προγράμματα στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κατέβαλε επίσης το 95 % του συνολικού κόστους των επενδύσεων κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα (αντί του μέγιστου ποσοστού 85 % που θα ίσχυε διαφορετικά), βάσει της διάταξης περί αυξημένου ποσοστού συγχρηματοδότησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2011·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας λογαριασμός ειδικού προορισμού ενεργοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015, στον οποίο μεταφέρθηκαν όλα τα διατιθέμενα κονδύλια για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα χρησιμοποιούνταν μόνο για πληρωμές σε δικαιούχους και για δράσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα λαμβάνει επίσης στήριξη από το 2011 μέσω της ομάδας δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα, η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια για τη διαδικασία μεταρρύθμισης της χώρας, και από το 2015 μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, η οποία παρέχει βοήθεια για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/825 για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2017 και αποτέλεσε ορόσημο για τις δεσμεύσεις της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα·

1.  επαναλαμβάνει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας, τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου των περιφερειών της ΕΕ, την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τη συμπλήρωση άλλων πολιτικών· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η οποία έπρεπε να υποβληθεί στα τέλη του 2016· παρατηρεί ότι η έκθεση υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές τον Μάιο του 2017 και κατέστη διαθέσιμη στο Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2017, ύστερα από αρκετά αιτήματα· εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο μια προσωρινή αξιολόγηση του καταλόγου των 181 έργων προτεραιότητας, τα οποία ανέρχονται σε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ισοδυναμούν περίπου με το 55 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ, του ΤΣ και του ΕΚΤ προς την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013, εκ των οποίων 118 είχαν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία μέχρι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού και 24 θεωρήθηκαν ότι καταργούνται σταδιακά·

3.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στην ανωτέρω έκθεση, μετά την έκδοση του κανονισμού όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα, ο άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα το 2015 ανερχόταν σε 1 001 709 731,50 EUR, ενώ οι εισροές για το 2016 ανέρχονταν σε 467 674 209,45 EUR· σημειώνει ακόμη ότι, αν συνυπολογιστεί η αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η Ελλάδα έλαβε περίπου 2 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2015-2016·

4.  διαπιστώνει ότι τα καταβληθέντα ποσά διοχετεύθηκαν σε ευρύ φάσμα έργων: μεταφορές και άλλες υποδομές (περιβάλλον, τουρισμός, πολιτισμός, αστική ανάπλαση και ανασυγκρότηση της υπαίθρου, κοινωνικές υποδομές), έργα της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 63 % του συνόλου των πληρωμών προς έργα κρατικών ενισχύσεων αφορούσε ενισχύσεις για επιχειρήσεις και επιχειρηματικά σχέδια, συμβάλλοντας άμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, ενώ το 37 % αφορούσε δράσεις κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών, συμπληρώνοντας τις ρυθμίσεις στον τομέα των συνθηκών της αγοράς και της βελτίωσης των επιχειρήσεων·

5.  διαπιστώνει ότι η έκθεση που υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές αναγνωρίζει πως η αύξηση της ρευστότητας αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα μια ενίσχυση για τα δημοσιονομικά έσοδα, κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια EUR, καθώς και για το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για την περίοδο 2015-2016·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των μέτρων όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, την εξομάλυνση και την εδραίωση του κύκλου εργασιών και του κεφαλαίου κίνησης για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, και την ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών παραγωγής, τα οποία αντικατοπτρίζονται επίσης στον σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού·

7.  διαπιστώνει ότι τα κονδύλια που καταβλήθηκαν από την ΕΕ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν το 2015 για την ολοκλήρωση των έργων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων έως το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, και ότι, το 2016, το υπόλοιπο ποσό που καταβλήθηκε, μαζί με εθνικούς πόρους, συνέβαλε επίσης στην ολοκλήρωση άλλων έργων·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν να αναδιοργανώσουν την ταξινόμηση των έργων και να εντοπίσουν μείζονα έργα που θα επιλεγούν προς ολοκλήρωση· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό βοήθησε σημαντικά να ξεπεραστούν τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια και να καταρτιστούν δράσεις προτεραιότητας που θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, προλαμβάνοντας έτσι και τις δημοσιονομικές διορθώσεις· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κονδύλια που καταβλήθηκαν από την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των έργων που είχαν κηρυχθεί ανολοκλήρωτα· επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, κατά την οποία δεν ολοκληρώθηκαν 900 έργα, 79 έργα δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο υποβολής των τελικών απαιτήσεων για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, αλλά ότι τα μέτρα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη χρήση εθνικών πόρων·

9.  υπογραμμίζει ότι η απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων έχει βελτιωθεί σημαντικά και ότι, στα τέλη Μαρτίου 2016, το ποσοστό πληρωμών στην Ελλάδα για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ήταν πάνω από 97 %(5) και ότι, σύμφωνα με την κατάσταση, στις 31 Μαρτίου 2018, της εκτέλεσης του συνόλου των πληρωμών και το επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση (RAL) για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, η Ελλάδα δεν έχει κανένα υπόλοιπο προς εκκαθάριση στον τομέα 1β(6)· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος μέλος που αξιοποίησε πλήρως τους διαθέσιμους πόρους και έφτασε σε ποσοστό απορρόφησης 100 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 96 %·

10.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα ποσοστά απορρόφησης παρέχουν μόνον ενδεικτικές πληροφορίες και ότι η έμφαση στην απορρόφηση των κονδυλίων δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικότητας, της προστιθέμενης αξίας και της ποιότητας των επενδύσεων· σημειώνει ότι τα ειδικά μέτρα είναι μακροοικονομικής φύσεως και τα αποτελέσματά τους είναι δύσκολο να εντοπιστούν σε μεμονωμένα έργα·

11.  υπενθυμίζει ότι τα ΕΔΕΤ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ και άλλους δείκτες σε αρκετά κράτη μέλη, καθώς και στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή συνολικά, και ότι οι επενδύσεις που στηρίζονται από την πολιτική συνοχής και την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα εκτιμάται ότι οδήγησαν σε αύξηση του ΑΕΠ το 2015, στο τέλος της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 2 % πάνω από το επίπεδο που θα είχε επιτευχθεί ελλείψει της χορηγηθείσας χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ πρέπει πάντοτε να επικεντρώνεται στην πραγμάτωση των στόχων που απορρέουν από τις συνθήκες και στην επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, να εστιάζει σε προτεραιότητες της ΕΕ και να μην περιορίζεται στην απλή αύξηση του ΑΕΠ·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση την ποσοτική, κυρίως, ανάλυση που περιλαμβάνεται στην έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις· αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα των ειδικών μέτρων δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον συνολικό αντίκτυπο των ΕΔΕΤ στην Ελλάδα, αλλά θεωρεί ότι μια ποιοτικής αξιολόγησης, αν και είναι δύσκολο να διενεργηθεί, θα βοηθούσε να συμπληρωθεί η ανάλυση και να γίνουν κατανοητά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν· ενθαρρύνει την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητα ως προς κοινωνικές και οικολογικές πτυχές·

13.  εκτιμά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποσό των αιτήσεων πληρωμών από τις ελληνικές αρχές ήταν 1,6 δισεκατομμύρια EUR και ότι η Ελλάδα παρουσίαζε, στις 31 Μαρτίου 2018, ποσοστό εκτέλεσης 28 % για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020(7), κατατασσόμενη μεταξύ των κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις, σε γενικές γραμμές, παρά τις κάποιες διαφορές που επισημαίνονται όσον αφορά το επίπεδο ή το ποσοστό απορρόφησης ανά ταμείο· επιδοκιμάζει, περαιτέρω, την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 ως σημαντικό μέτρο, κατάλληλο να παράσχει εξατομικευμένη στήριξη σε μία κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα· χαιρετίζει το γεγονός ότι, όπως ζητήθηκε, η πρόσθετη προχρηματοδότηση καλύφθηκε πλήρως από αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν καλύφθηκε πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (περίπου 4 %) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία των σχετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν και καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες για συνδρομή στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ΕΔΕΤ και για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού τους αντικτύπου·

15.  αναγνωρίζει ότι η περιφερειακή πολιτική, παρέχοντας στήριξη στις δημόσιες επενδύσεις και υλοποιώντας με ευέλικτο τρόπο τις επενδύσεις της ΕΕ, μέσω του αναπρογραμματισμού των κονδυλίων ή της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης, συνέβαλε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συνεχούς δημοσιονομικής εξυγίανσης σε αρκετά κράτη μέλη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η εξασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το βασικό εργαλείο δημοσίων επενδύσεων και ως καταλύτης για την προσέλκυση πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, και ότι παρόμοια μέτρα που οδηγούν σε μείωση των ποσοστών εθνικής συγχρηματοδότησης που απαιτούνται για τη λήψη χρηματοδότησης για επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, για την Ελλάδα ή για άλλο κράτος μέλος, πρέπει να προβλέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, πριν από την έγκριση και την υλοποίησή τους, να εξετάζονται από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητάς τους, και να αιτιολογούνται δεόντως·

16.  επισημαίνει ότι ορισμένες περιφέρειες αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη συγχρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει, επειγόντως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την επίπτωση στον υπολογισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των περιφερειακών επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

17.  υπενθυμίζει στις ελληνικές αρχές ότι είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται και να προβάλλονται με κατάλληλο τρόπο οι επενδύσεις στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ·

18.  χαιρετίζει την προκαταρκτική εκτίμηση ότι η περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 αναμένεται να κλείσει χωρίς απώλεια πόρων για την Ελλάδα· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας κλεισίματος, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, καθώς και να παράσχει μια επικαιροποιημένη εικόνα των έργων που πρόκειται να ολοκληρωθούν με εθνικά κονδύλια, και εκείνων που ήταν ακόμη ανολοκλήρωτα στις 31 Μαρτίου 2018·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 270 της 15.10.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ. 1.
(4) Αθήνα, Μάιος 2017.
(5) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013.
(6) Κατάσταση της εκτέλεσης του συνόλου των πληρωμών και επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση (RAL) του τομέα lβ (προγράμματα 2007-2013) – Ορισμός εθνικών αρχών και κατάσταση εκτέλεσης των ενδιάμεσων πληρωμών των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 (κατάσταση στις 31 Μαρτίου 2018).
(7) Κατάσταση της εκτέλεσης του συνόλου των πληρωμών και επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση (RAL) του τομέα lβ (προγράμματα 2007-2013) – Ορισμός εθνικών αρχών και κατάσταση εκτέλεσης των ενδιάμεσων πληρωμών των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 (κατάσταση στις 31 Μαρτίου 2018).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου