Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2054(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0266/2018

Indgivne tekster :

A8-0266/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 29
CRE 10/09/2018 - 29

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0327

Vedtagne tekster
PDF 157kWORD 53k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder
P8_TA(2018)0327A8-0266/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (2018/2054(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 4, 162, 174-178 og 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde(2),

–  der henviser til forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser(4),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 20. september 2017 med titlen "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner" (COM(2017)0534),

–  der henviser til arbejdsdokument af 20. september 2017 fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner" (SWD(2017)0307),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om mindre udviklede regioner i EU(5),

–   der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU; den 7. rapport fra Europa-Kommissionen(6),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2017 om byggesten til EU's samhørighedspolitik efter 2020(7),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2017 om større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde(8),

–  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2017 om det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik(9),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om investering i job og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af rapporten i medfør af artikel 16, stk. 3 i Regionaludviklingsudvalgets fælles bestemmelser(10),

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 8. februar 2017 om manglende transportforbindelser i grænseregioner(11),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3)(12),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om europæisk territorialt samarbejde – bedste praksis og innovative foranstaltninger(13),

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2016 om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD)(14),

–  der henviser til konklusionerne og henstillingerne fra højniveaugruppen vedrørende overvågning af forenklinger for ESI-fondenes støttemodtagere,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0266/2018),

A.  der henviser til, at EU og dets nærmeste naboer i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) har 40 interne landgrænser og EU-interne grænseregioner, og at disse regioner dækker 40 % af EU's område, tegner sig for 30 % af EU's befolkning og producerer næsten en tredjedel af EU's BNP;

B.  der henviser til, at grænseregioner, navnlig dem med en lavere befolkningstæthed, ofte har ringere forudsætninger for social og økonomisk udvikling og generelt klarer sig dårligere økonomisk end andre regioner i medlemsstaterne, og at deres fulde økonomiske potentiale ikke udnyttes;

C.  der henviser til, at fysiske og/eller geografiske hindringer også bidrager til at begrænse den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed mellem grænseregioner både i og uden for EU, navnlig i bjergområder;

D.  der henviser til, at der på trods af den indsats, der allerede er gjort, fortsat findes hindringer – hovedsagelig bestående af administrative, sproglige og juridiske barrierer – som hæmmer vækst, økonomisk og social udvikling og samhørighed i grænseregionerne;

E.  der henviser til, at Kommissionen i 2017 anslog, at fjernelse af bare 20 % af de eksisterende hindringer i grænseregionerne ville medføre en stigning på 2 % i disse regioners BNP, svarende til ca. 91 mia. EUR, hvilket ville udmønte sig i ca. en million nye arbejdspladser; der henviser til, at det er almindeligt anerkendt, at territorialt samarbejde, herunder grænseoverskridende samarbejde, skaber reel og synlig merværdi, navnlig for EU-borgere, der bor ved de indre grænser;

F.  der henviser til, at der i alt er ca. 2 millioner grænsearbejdere og studerende, der er aktive i et andet EU-land, hvoraf 1,3 millioner er arbejdstagere, hvilket svarer til 0,6 % af alle arbejdstagere i EU-28;

G.  der henviser til, at 95 % af midlerne til de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten (CEF) i den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) går til hovedkorridorerne i TEN-T, mens mindre projekter vedrørende det samlede net og foranstaltninger med henblik på opkobling på TEN-T-nettet, ofte ikke er berettigede til medfinansiering eller national finansiering, selv om de afgørende for løsningen af specifikke problemer og udviklingen af grænseoverskridende forbindelser og økonomier;

H.  der henviser til, at Kommissionen også agter at fremlægge sin holdning til de indre maritime grænseområder;

I.  der henviser til, at de mange udfordringer, som regionerne ved EU's ydre grænser står overfor, herunder regionerne i den yderste periferi, landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces, og regioner i Unionen, der lider under deres fjerne beliggenhed, status som øsamfund eller andre alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, jf. artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), også fortjener, at Kommissionen vedtager en holdning;

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner", der som et resultat af to års forskning og dialog giver en værdifuld indsigt i de udfordringer og hindringer, som EU's interne grænseregioner står overfor; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at bruge og offentliggøre eksempler på god praksis og succeshistorier, således som denne meddelelse fra Kommissionen gør, og opfordrer indtrængende til en opfølgning med lignende analyser vedrørende regionerne ved EU's ydre grænser;

En målrettet indsats mod vedholdende hindringer

2.  påpeger, at adgangen til offentlige tjenester i overensstemmelse med deres udvikling er afgørende for den store befolkning på 150 millioner mennesker i interne grænseområder, og at adgangen til disse tjenester ofte hæmmes af en lang række retlige og administrative, herunder sproglige, hindringer; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres indsats og øge samarbejdet for at fjerne disse hindringer og fremme og indføre e-forvaltning, navnlig når det drejer sig om sundhedstjenester, transport, etablering af vital fysisk infrastruktur, uddannelse, kultur, sport, kommunikation, mobilitet på arbejdsmarkedet, miljø, regulering samt handel og virksomhedsudvikling på tværs af grænserne;

3.  understreger, at de problemer og udfordringer, som grænseregionerne står overfor, i et vist omfang er fælles, men også varierer fra region til region eller medlemsstaterne imellem, og afhænger af de særlige retlige, administrative, økonomiske og geografiske særpræg i en given region, hvilket gør det nødvendigt med en individuel tilgang til hver enkelt region; anerkender, at de grænseoverskridende regioner generelt har et fælles udviklingspotentiale; tilskynder til skræddersyede, integrerede og stedbaserede tilgange såsom lokaludvikling styret af lokalsamfundet;

4.  understreger, at de forskellige retlige og institutionelle rammer i medlemsstaterne kan føre til juridisk usikkerhed i grænseregionerne, hvilket resulterer i en stigning i tidsforbruget og omkostningerne ved gennemførelsen af projekterne og udgør en yderligere hindring for borgere, institutioner og virksomheder i grænseregioner, og ofte står i vejen for gode initiativer; understreger derfor, at en større komplementaritet, bedre koordinering og kommunikation, interoperabilitet og vilje til at tackle hindringer mellem medlemsstater eller i det mindste på grænseregionsniveau er ønskelig;

5.  anerkender den særlige situation for grænsearbejdere, der er hårdest ramt af de aktuelle udfordringer i grænseregioner, herunder især med hensyn til anerkendelse af eksamensbeviser og andre kvalifikationer opnået efter efteruddannelse, sundhedspleje, transport og adgang til oplysninger om ledige stillinger, social sikring og skattesystemer; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at overvinde disse hindringer og give mulighed for større beføjelser, flere midler og tilstrækkelig fleksibilitet for de regionale og lokale myndigheder i grænseregionerne til en bedre koordinering af de nationale retlige og administrative systemer i nabolande med henblik på at forbedre livskvaliteten for grænsearbejdere; understreger i denne sammenhæng betydningen af formidling og brug af bedste praksis i hele EU; understreger, at disse problemer er endnu mere komplekse for grænsearbejdere til og fra lande uden for EU;

6.  påpeger de udfordringer, der er forbundet med aktiviteter udført i grænseregionerne, navnlig i forbindelse med vedtagelse og gennemførelse af arbejdsmarkeds- og erhvervsret, beskatning, offentlige indkøb eller sociale sikringsordninger; opfordrer medlemsstaterne og regionerne til i højere grad at tilpasse eller harmonisere de relevante lovbestemmelser i forhold til de udfordringer, der er knyttet til grænseområder, og til at fremme komplementaritet og opnå konvergens inden for de lovgivningsmæssige rammer for at give mulighed for større retlig kohærens og fleksibilitet i gennemførelsen af national lovgivning samt til at forbedre formidlingen af oplysninger om grænseoverskridende spørgsmål, f.eks. ved at oprette kvikskranker, således at arbejdstagere og virksomheder kan opfylde deres forpligtelser og fuldt ud udøve deres rettigheder, som fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor de leverer deres tjenesteydelser; opfordrer til en bedre udnyttelse af eksisterende løsninger og garanti for finansiering af eksisterende samarbejdsstrukturer;

7.  udtrykker skuffelse over, at Kommissionens meddelelse ikke indeholdt en særlig vurdering af små og mellemstore virksomheder (SMV'er), herunder ekstra støtte, der kan ydes til dem; mener, at SMV'er står over for særlige udfordringer, når det kommer til interaktion på tværs af grænserne, som blandt andet omfatter, men ikke er begrænset til udfordringer med hensyn til sprog, administrativ kapacitet, kulturelle og retlige forskelle; understreger, at det er særlig vigtigt at tage denne udfordring op, da SMV'er beskæftiger 67 % af arbejdstagerne i EU's ikke-finansielle erhvervssektorer og skaber 57 % af værditilvæksten(15);

8.  påpeger, at transporttjenesterne, især offentlige transporttjenester på tværs af grænserne, stadig ikke er tilstrækkeligt udviklede og koordinerede i grænseområder, navnlig grænseområder med en lavere befolkningstæthed, til dels som følge af manglende eller nedlagte forbindelser, hvilket hæmmer den grænseoverskridende mobilitet og mulighederne for økonomisk udvikling; understreger endvidere, at grænseoverskridende transportinfrastruktur også påvirkes særligt negativt af komplekse lovgivningsmæssige og administrative ordninger; understreger det eksisterende potentiale for udvikling af bæredygtig transport, primært baseret på offentlig transport, og afventer i den forbindelse den kommende undersøgelse fra Kommissionen af manglende jernbaneforbindelser langs de indre EU-grænser; understreger, at sådanne undersøgelser eller fremtidige henstillinger bl.a. bør bygge på oplysninger og erfaringer fra lokale, regionale og nationale myndigheder og tage hensyn til eventuelle forslag om grænseoverskridende samarbejde og, hvor et sådant allerede er etableret, til bedre forbindelser på tværs af grænserne og opfordrer regionale myndigheder i grænseområder til at foreslå metoder til at afhjælpe eksisterende mangler i transportnettene; minder om, at visse eksisterende jernbaneinfrastrukturer står ubenyttede hen på grund af manglende støtte; understreger de fordele, som en yderligere udvikling af vandvejene kan give de lokale og regionale økonomier; opfordrer til, at der etableres en CEF-akse med et passende budget til at slå bro over de manglende forbindelser i den bæredygtige transportinfrastruktur i grænseregioner; understreger behovet for at fjerne transportflaskehalse, som hæmmer de økonomiske aktiviteter, såsom transport, turisme og persontrafik;

9.  noterer sig, at grænseområdernes tiltrækningskraft med hensyn til bopæl og investeringer i høj grad afhænger af livskvaliteten, tilgængeligheden af offentlige og kommercielle tjenester for borgere og virksomheder og kvaliteten af transport — betingelser, som kun kan opfyldes og opretholdes gennem et tæt samarbejde mellem nationale, regionale og lokale myndigheder samt virksomheder på begge sider af grænsen;

10.  beklager, at forskellige og komplekse procedurer for forhåndstilladelse i forbindelse med sundhedsydelser og de anvendte betalings- og godtgørelsesmetoder, administrative byrder for patienter, der konsulterer specialister på tværs af grænserne, uforeneligheder med hensyn til anvendelse af teknologi og udveksling af patientdata samt mangel på ensartet tilgængelig information ikke blot begrænser tilgængeligheden fra begge sider af grænsen og dermed hæmmer den fulde anvendelse af sundhedsfaciliteter, men også forhindrer nød- og redningstjenesterne i at udføre deres interventioner på tværs af grænserne;

11.  lægger vægt på den rolle, EU's grænseregioner kan spille med hensyn til miljøet og bevarelsen heraf, eftersom miljøforurening og naturkatastrofer ofte er grænseoverskridende spørgsmål; støtter i denne forbindelse grænseoverskridende projekter om miljøbeskyttelse for regioner ved EU's ydre grænser, da disse regioner ofte står over for miljømæssige udfordringer som følge af forskelle i miljøstandarder og retsforskrifter i EU's nabolande; opfordrer også til bedre samarbejde om og koordinering af den interne vandforvaltning for at forebygge naturkatastrofer som f.eks. oversvømmelser;

12.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at løse de problemer, der opstår som følge af fysiske og geografiske barrierer mellem grænseregioner;

Styrkelse af samarbejde og tillid

13.  mener, at gensidig tillid, politisk vilje og en fleksibel tilgang blandt interessenter på flere niveauer, fra lokalt til nationalt niveau, herunder civilsamfundet, er afgørende for at overvinde de ovennævnte vedvarende hindringer; mener, at værdien af samhørighedspolitikken for grænseregionerne er baseret på målet om at fremme beskæftigelse og vækst, og at dette arbejde skal igangsættes på EU- og medlemsstatsniveau samt på regionalt og lokalt plan; opfordrer derfor til en bedre koordinering og dialog, en mere effektiv udveksling af oplysninger og yderligere udveksling af bedste praksis mellem myndighederne, navnlig på lokalt og regionalt plan; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke et sådant samarbejde og yde finansiering til samarbejdsstrukturer med henblik på at sikre de respektive lokale og regionale myndigheder tilstrækkelig funktionel og finansiel autonomi;

14.  understreger betydningen af uddannelse og kultur, og navnlig mulighederne for at intensivere bestræbelserne på at fremme flersprogethed og interkulturel dialog i grænseregioner; fremhæver skolernes og de lokale massemediers potentiale i disse bestræbelser og opfordrer medlemsstater, regioner og kommuner langs de indre grænser til at indføre undervisning i nabolandenes sprog i deres læseplaner fra førskoleundervisningen; understreger endvidere betydningen af at fremme en flersproget tilgang på alle administrative niveauer;

15.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lette og fremme den gensidige anerkendelse og bedre forståelse af certifikater, eksamensbeviser og erhvervsmæssige og faglige kvalifikationer mellem naboregioner; opfordrer derfor til, at der medtages specifikke færdigheder i læseplanerne med det formål at øge beskæftigelsesmulighederne på tværs af grænserne, herunder validering og anerkendelse af kvalifikationer;

16.  opfordrer til forskellige foranstaltninger, der tager sigte på at bekæmpe alle former for forskelsbehandling i grænseregionerne og på at nedbryde barriererne for sårbare personer, når de skal finde beskæftigelse og integreres i samfundet; støtter i den forbindelse fremme og udvikling af sociale virksomheder i grænseregionerne som en kilde til jobskabelse, navnlig for sårbare grupper såsom unge arbejdsløse og personer med handicap;

17.  glæder sig over handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020(16) som et værktøj til at opnå en effektiv og inklusiv offentlig forvaltning, og anerkender den særlige værdi af denne plan for forenklingsforanstaltninger i grænseregioner; bemærker, at der er behov for interoperabilitet mellem de eksisterende e-forvaltningssystemer på de nationale, regionale og lokale administrative niveauer; er imidlertid bekymret over den mangelfulde gennemførelse af planen i nogle medlemsstater; er også bekymret over den ofte utilstrækkelige interoperabilitet mellem myndighedernes elektroniske systemer og det lave niveau af onlinetjenester til rådighed for udenlandske iværksættere, som begynder at drive virksomhed i et andet land; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at lette adgangen, herunder sprogværktøjer, til deres digitale tjenester for potentielle brugere fra naboområderne, og opfordrer myndighederne i grænseregioner til at oprette elektroniske portaler til udvikling af erhvervsinitiativer på tværs af grænserne; opfordrer indtrængende medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder til at øge deres indsats i forbindelse med e-forvaltningsprojekter, som vil have en positiv indvirkning på borgernes liv og arbejde;

18.  noterer sig, at nogle interne og eksterne grænseregioner står over for alvorlige migrationsudfordringer, som ofte går ud over grænseregionens kapacitet, og tilskynder til en hensigtsmæssig anvendelse af Interreg-programmer samt udveksling af god praksis mellem de lokale og regionale myndigheder i grænseområderne som led i integrationen af flygtninge under international beskyttelse; understreger behovet for støtte og koordinering på europæisk plan samt for, at de nationale regeringer bistår de lokale og regionale myndigheder med at tackle disse udfordringer;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge sin viden om håndteringen af de udfordringer, som de indre maritime grænseområder samt regionerne ved de ydre grænser står overfor; anmoder om yderligere støtte til grænseoverskridende projekter mellem regionerne ved EU's ydre grænser og grænseregioner i nabolande, navnlig regioner i de tredjelande, der er involveret i EU's integrationsproces; gentager i denne forbindelse, at de karakteristika og udfordringer, som alle grænseregionerne står overfor, i et vist omfang er fælles, men samtidig kræver en differentieret og skræddersyet tilgang; understreger behovet for at give særlig opmærksomhed og yde passende støtte til regionerne i den yderste periferi langs EU's ydre grænser;

20.  understreger, at den fremtidige samhørighedspolitik bør tage passende hensyn til og yde støtte til de EU-regioner, der er mest påvirket af følgerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, navnlig dem, der som følge heraf selv kommer til at befinde sig ved EU's (hav- eller land-)grænse;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at øge komplementariteten i deres sundhedstjenester i grænseregionerne og sikre et reelt samarbejde i forbindelse med levering af beredskabstjenester på tværs af grænserne som f.eks. sundhedspleje, politiarbejde og tjenesteydelser i forbindelse med brandberedskab for at sikre, at patienternes rettigheder overholdes, som fastsat i direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, og for at øge tilgængeligheden og kvaliteten af ydelserne; opfordrer medlemsstaterne, regionerne og kommunerne til at indgå bilaterale eller multilaterale rammeaftaler om grænseoverskridende sundhedssamarbejde og henleder i den forbindelse opmærksomheden på de såkaldte ZOAST-områder (zone Organisées d'Accès aux Soins transfronliers), hvor indbyggere i grænseområder kan modtage sundhedsydelser på begge sider af grænsen i udpegede sundhedsinstitutioner uden administrative eller finansielle hindringer, og som er blevet benchmarks for grænseoverskridende sundhedssamarbejde i Europa;

22.  opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet og overvinde hindringer for den regionale udvikling ved de ydre grænser til naboregioner, navnlig til regionerne i de lande, der forbereder sig til tiltrædelse af EU;

23.  understreger betydningen af små og grænseoverskridende projekter, når det drejer sig om at bringe folk sammen og på den måde skabe et nyt potentiale for lokaludvikling;

24.  understreger betydningen af at tage ved lære af og i højere grad anvende potentialet i succeshistorier fra visse grænseregioner;

25.  understreger vigtigheden af sport som et redskab til at fremme integrationen af samfund, der bor i grænseregioner, og opfordrer medlemsstaterne og Europa-Kommissionen til at afsætte passende økonomiske ressourcer til territoriale samarbejdsprogrammer til finansiering af lokal sportsinfrastruktur;

Udnyttelse af EU's redskaber til at skabe bedre sammenhæng

26.  understreger den meget vigtige og positive rolle, som programmerne for europæisk territorialt samarbejde spiller, og navnlig programmerne for grænseoverskridende samarbejde, i den økonomiske og sociale udvikling og samhørighed i grænseregioner, herunder maritime og ydre grænseområder; glæder sig over, at europæiske territorialt samarbejde i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 bevares som et vigtigt mål med en mere særskilt rolle inden for samhørighedspolitikken efter 2020, og opfordrer til et væsentligt forøget budget, navnlig for den grænseoverskridende komponent; understreger den mærkbare europæiske merværdi af europæisk territorialt samarbejde og opfordrer Rådet til at vedtage de foreslåede bevillinger i denne henseende; understreger på samme tid behovet for at forenkle programmerne, sikre bedre overensstemmelse mellem europæisk territorialt samarbejde og EU's overordnede mål og give programmerne den fleksibilitet, der er nødvendig for bedre at kunne håndtere lokale og regionale udfordringer, mindske de administrative byrder for støttemodtagerne og fremme flere investeringer i bæredygtige infrastrukturprojekter gennem samarbejdsprogrammer på tværs af grænserne; opfordrer myndighederne i grænseregionerne til at gøre mere intensiv brug af den støtte, der ydes gennem disse programmer;

27.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at forelægge Europa-Parlamentet en rapport om de hindringer, der er blevet fjernet inden for grænseoverskridende samarbejde; opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af eksisterende innovative værktøjer, som bidrager til den igangværende modernisering og udvidelse af det grænseoverskridende samarbejde, såsom grænsekontaktpunkter, et styrket Solvit-system samt den fælles digitale portal, hvis formål er at tilvejebringe ekspertise og rådgivning om grænseoverskridende regionale aspekter, og til yderligere at udvikle nye værktøjer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til så vidt muligt at gøre offentlige forvaltninger digitale for at sikre borgerne og virksomhederne i grænseregioner digitale offentlige end-to-end-tjenester;

28.  understreger betydningen af, at Kommissionen indsamler oplysninger om interaktion på tværs af grænserne med henblik på en bedre og mere oplyst beslutningsproces i samarbejde med medlemsstaterne, regionerne og kommunerne og støtter og finansierer pilotprojekter, programmer, undersøgelser, analyser og territorial forskning;

29.  opfordrer til en bedre udnyttelse af potentialet i EU's makroregionale strategier til løsning af de udfordringer, der er knyttet til grænseregioner;

30.  mener, at samhørighedspolitikken bør være mere gearet til at investere i mennesker, eftersom økonomierne i grænseregionerne kan fremmes ved en effektiv blanding af investeringer i innovation, menneskelig kapital, god forvaltning og institutionel kapacitet;

31.  beklager, at potentialet i den europæiske gruppe for territorialt samarbejde ikke udnyttes fuldt ud, hvilket dels kan skyldes de lokale og regionale myndigheders forbehold, dels deres frygt for en overførsel af kompetencer og et vedvarende manglende kendskab til deres respektive kompetencer; opfordrer til, at andre mulige årsager til denne situation hurtigt identificeres og behandles; opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til at fjerne hindringerne for en effektiv anvendelse af dette instrument; minder om, at Kommissionens primære rolle i programmerne under det europæiske territoriale samarbejde bør være at lette samarbejdet mellem medlemsstaterne;

32.  opfordrer indtrængende til, at der tages hensyn til erfaringerne i de mange euroregioner, der findes og opererer på tværs af EU's interne og eksterne grænseregioner med henblik på at fremme mulighederne for økonomisk og social udvikling og livskvalitet for de borgere, der bor i grænseregioner; opfordrer til, at der foretages en vurdering af euroregionernes arbejde med hensyn til regionalt samarbejde og deres forhold til initiativerne og arbejdet i EU's grænseregioner med henblik på at koordinere og optimere resultaterne af deres arbejde på dette område;

33.  understreger, at de territoriale konsekvensanalyser bidrager til en bedre forståelse af den geografiske virkning af politikker; opfordrer Kommissionen til at overveje at give territoriale konsekvensanalyser en mere fremtrædende rolle, når der fremlægges EU-lovgivningsinitiativer;

34.  er overbevist om, at en europæisk grænseoverskridende aftale, som i tilfælde af en territorialt afgrænset grænseoverskridende infrastruktur eller tjenesteydelse (f.eks. et hospital eller en tramline) ville gøre det muligt at anvende de nationale normative rammer og/eller standarder fra blot et af de to eller flere berørte lande, yderligere ville mindske hindringer på tværs af grænserne; glæder sig i denne forbindelse over det nyligt offentliggjorte forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373);

35.  afventer det kommende forslag til forordning fra Kommissionen om et grænseoverskridende samarbejdsstyringsværktøj med henblik på at vurdere dets nytteværdi for de pågældende regioner;

o
o   o

36.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes nationale og regionale parlamenter og EØSU.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259.
(3) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19.
(4) EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0067.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0105.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0254.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0245.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0222.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0053.
(11) EUT C 207 af 30.6.2017, s. 19.
(12) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0320.
(13) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0321.
(14) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0211.
(15) Annual Report on European SMEs 2016/2017, s. 6.
(16) Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen "EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020: Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling" (COM(2016)0179).

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik