Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2054(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0266/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0266/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 29
CRE 10/09/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0327

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 64k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
P8_TA(2018)0327A8-0266/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ (2018/2054(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 4, 162, 174 ως 178 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» (COM(2017)0534),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» (SWD(2017)0307),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 7η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στην πολιτική συνοχή της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ(10),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 8ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Αποκατάσταση των ελλειπόντων συνδετικών κρίκων των μεταφορών στις παραμεθόριες περιφέρειες»(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πολιτική συνοχής και τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)(14),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0266/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι άμεσοι γείτονές της στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) αριθμούν 40 εσωτερικές συνοριογραμμές και εσωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, και ότι αυτές οι περιφέρειες της ΕΕ καλύπτουν το 40 % του εδάφους της Ένωσης, αντιστοιχούν στο 30 % του πληθυσμού της ΕΕ και παράγουν περίπου το ένα τρίτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραμεθόριες περιφέρειες, ιδίως εκείνες με χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού, τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολότερες συνθήκες για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και γενικά έχουν λιγότερο καλές επιδόσεις από οικονομική άποψη σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες εντός των κρατών μελών και το πλήρες οικονομικό δυναμικό τους μένει αναξιοποίητο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικοί και/ή οι γεωγραφικοί φραγμοί συμβάλλουν επίσης στον περιορισμό της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των παραμεθόριων περιφερειών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, ιδίως δε στην περίπτωση των ορεινών περιφερειών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια – κυρίως διοικητικοί, γλωσσικοί και νομικοί φραγμοί – που παρακωλύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη συνοχή μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών και εντός αυτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής το 2017, η άρση μόνο του 20 % των υφιστάμενων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες θα επιφέρει αύξηση του ΑΕγχΠ τους κατά 2 %, ή περίπου 91 δισεκατομμύρια EUR, κάτι το οποίο συνεπάγεται περίπου ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, έχει αναγνωριστεί ευρέως ως παράγοντας που δημιουργεί πραγματική και ορατή προστιθέμενη αξία, ιδίως για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των διασυνοριακών εργαζομένων και σπουδαστών που δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι περίπου 2 εκατομμύρια, εκ των οποίων 1,3 εκατομμύρια είναι εργαζόμενοι και αντιστοιχούν στο 0,6 % του συνόλου των εργαζομένων στην ΕΕ των 28·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) το 95 % των κονδυλίων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) διατίθεται για τους κεντρικούς διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ, ενώ μικρά έργα στο εκτεταμένο δίκτυο και παρεμβάσεις που συνδέονται με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, παρότι είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων και οικονομιών, συχνά δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση ή για εθνική χρηματοδότηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τη θέση της σχετικά με τις εσωτερικές θαλάσσιες παραμεθόριες περιφέρειες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εγκρίνει μια θέση σχετικά με τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των αγροτικών περιοχών, των περιοχών στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και των περιοχών της Ένωσης που είναι απομακρυσμένες, νησιωτικές ή πλήττονται από άλλα σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ», η οποία είναι το αποτέλεσμα διετούς έρευνας και διαλόγου και παρέχει μια πολύτιμη εικόνα όσον αφορά τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εσωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται και να δημοσιοποιούνται ορθές πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα, όπως στην εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής, με την οποία ζητείται επίσης να υπάρξει συνέχεια με παρόμοια ανάλυση για τις εξωτερικές παραμεθόριες περιοχές της ΕΕ·

Αντιμετώπιση των επίμονων εμποδίων

2.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, εκ παραλλήλου με την ανάπτυξή τους, είναι ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό των εσωτερικών παραμεθόριων περιοχών, ο οποίος ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια κατοίκους, και παρεμποδίζεται συχνά λόγω των πολλών νομικών και διοικητικών φραγμών, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών φραγμών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους και να εντείνουν τη συνεργασία για την άρση αυτών των φραγμών, καθώς και να προωθήσουν και να καθιερώσουν την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδίως όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες υγείας, τις μεταφορές, την κατασκευή ζωτικών υλικών υποδομών, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις επικοινωνίες, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, το περιβάλλον, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο, το διασυνοριακό εμπόριο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων·

3.  υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιφέρειες είναι κοινά σε κάποιον βαθμό, αλλά διαφέρουν από τη μία περιφέρεια στην άλλη ή μεταξύ των κρατών μελών και εξαρτώνται από τις νομικές, διοικητικές, οικονομικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες μιας δεδομένης περιφέρειας, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια εξατομικευμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων· αναγνωρίζει, εντούτοις, το γεγονός ότι οι διασυνοριακές περιφέρειες ευνοούνται γενικά από ένα κοινό αναπτυξιακό δυναμικό· ενθαρρύνει την εφαρμογή εξατομικευμένων, ολοκληρωμένων και με τοπική διάσταση προσεγγίσεων, όπως είναι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)·

4.  υπογραμμίζει ότι τα διαφορετικά νομικά και θεσμικά πλαίσια των κρατών μελών μπορούν να οδηγήσουν σε ανασφάλεια δικαίου στις παραμεθόριες περιφέρειες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου που απαιτείται και του κόστους υλοποίησης των έργων, και συνιστά πρόσθετο εμπόδιο για πολίτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις στις παραμεθόριες περιφέρειες, δημιουργώντας συχνά εμπόδια για τις θετικές πρωτοβουλίες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι επιθυμητά στοιχεία είναι η μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα, ο καλύτερος συντονισμός και η επικοινωνία, η διαλειτουργικότητα και η βούληση για την αντιμετώπιση των φραγμών μεταξύ των κρατών μελών, ή τουλάχιστον σε επίπεδο παραμεθόριων περιφερειών·

5.  αναγνωρίζει ότι είναι ιδιαίτερη η κατάσταση των διασυνοριακών εργαζομένων, οι οποίοι επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα προβλήματα που υφίστανται στις παραμεθόριες περιοχές, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα, της αναγνώρισης των πτυχίων και άλλων επαγγελματικών προσόντων που αποκτούνται μετά από επανεκπαίδευση, της υγειονομικής περίθαλψης, των μεταφορών και της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με κενές θέσεις εργασίας, και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να υπερβούν αυτά τα εμπόδια και να δώσουν ευρύτερες αρμοδιότητες, κονδύλια και επαρκή ευελιξία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των παραμεθόριων περιφερειών, για τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών νομικών και διοικητικών συστημάτων όμορων χωρών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των διασυνοριακών εργαζομένων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διάδοσης και της χρήσης βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι τα προβλήματα αυτά είναι ακόμη πιο πολύπλοκα για διασυνοριακούς εργαζόμενους που μετακινούνται προς ή από χώρες εκτός ΕΕ·

6.  επισημαίνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις παραμεθόριες περιφέρειες, ιδίως όσον αφορά τη θέσπιση και την εφαρμογή του εργατικού και εμπορικού δικαίου, τη φορολογία, τις δημόσιες συμβάσεις ή τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ευθυγραμμίσουν ή να εναρμονίσουν καλύτερα τις σχετικές νομικές διατάξεις με τα προβλήματα που προκύπτουν στις διασυνοριακές περιφέρειες, να προωθήσουν τη συμπληρωματικότητα και να επιτύχουν σύγκλιση όσον αφορά τα κανονιστικά πλαίσια, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερη νομική συνοχή και ευελιξία κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και να βελτιώσουν τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με διασυνοριακά ζητήματα, π.χ. με τη δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης ώστε οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, όπως απαιτεί το νομοθετικό σύστημα του κράτους μέλους όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους· ζητεί καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων λύσεων και εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις υφιστάμενες δομές συνεργασίας·

7.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν περιλάμβανε ειδική αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον στήριξης που μπορεί να τους παρασχεθεί· πιστεύει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, προβλήματα που αφορούν τη γλώσσα, τη διοικητική ικανότητα, τις πολιτισμικές διαφορές και τις αποκλίσεις από νομικής πλευράς· τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ απασχολούν το 67 % των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στους μη χρηματοπιστωτικούς επιχειρηματικούς τομείς της ΕΕ και παράγουν το 57 % της προστιθέμενης αξίας(15)·

8.  επισημαίνει ότι στις διασυνοριακές περιφέρειες, και ιδιαίτερα σε αυτές με χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού, οι μεταφορές, ιδίως όσον αφορά υπηρεσίες δημόσιων διασυνοριακών μεταφορών, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες και συντονισμένες, εν μέρει λόγω ανύπαρκτων ή εγκαταλελειμμένων συνδέσεων, γεγονός που εμποδίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης· τονίζει, επιπλέον, ότι οι υποδομές διασυνοριακών μεταφορών επίσης πλήττονται ιδιαίτερα από τις περίπλοκες κανονιστικές και διοικητικές ρυθμίσεις· υπογραμμίζει το υφιστάμενο δυναμικό ανάπτυξης βιώσιμων μεταφορών, πρωτίστως με βάση τις δημόσιες συγκοινωνίες, και στο πλαίσιο αυτό αναμένει την προσεχή μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις ελλείπουσες σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι κάθε τέτοια μελέτη ή μελλοντική σύσταση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να βασίζεται στις πληροφορίες και την εμπειρία των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και να λαμβάνει υπόψη τυχόν προτάσεις για διασυνοριακή συνεργασία και, όπου ήδη συμβαίνει αυτό, για καλύτερες διασυνοριακές συνδέσεις και καλεί τις διασυνοριακές περιφερειακές αρχές να προτείνουν λύσεις προκειμένου να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα κενά στα δίκτυα μεταφορών· υπενθυμίζει ότι ορισμένες υφιστάμενες σιδηροδρομικές υποδομές εγκαταλείπονται λόγω έλλειψης στήριξης· τονίζει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες η περαιτέρω ανάπτυξη των πλωτών μεταφορών· ζητεί να διατεθεί ένας άξονας της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», με επαρκή προϋπολογισμό, για την κάλυψη των ελλειπουσών συνδέσεων σε βιώσιμες υποδομές μεταφορών στις παραμεθόριες περιφέρειες· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές, τα οποία παρεμποδίζουν οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός και τα ταξίδια των πολιτών·

9.  επισημαίνει ότι η ελκυστικότητα των διασυνοριακών περιοχών όσον αφορά τη διαβίωση και τις επενδύσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα ζωής, τη διαθεσιμότητα δημόσιων και εμπορικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και από την ποιότητα των μεταφορών –προϋποθέσεις που μπορούν να πληρούνται και να διατηρούνται μόνο μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και επιχειρήσεων στις δύο πλευρές των συνόρων·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαφορετικές και περίπλοκες διαδικασίες προέγκρισης για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οι μέθοδοι πληρωμής και επιστροφής εξόδων που χρησιμοποιούνται, η διοικητική επιβάρυνση για ασθενείς που επισκέπτονται ειδικευμένους γιατρούς στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι ασυμβατότητες στη χρήση της τεχνολογίας και στην ανταλλαγή δεδομένων ασθενών, καθώς και η έλλειψη ενοποιημένων προσβάσιμων πληροφοριών, όχι μόνο περιορίζουν την προσβασιμότητα από αμφότερες τις πλευρές των συνόρων και, επομένως, παρεμποδίζουν την πλήρη χρήση των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, αλλά επίσης εμποδίζουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διάσωσης να πραγματοποιούν τις διασυνοριακές επεμβάσεις τους·

11.  τονίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον και τη διατήρησή του, καθώς η περιβαλλοντική ρύπανση και οι φυσικές καταστροφές έχουν συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα διασυνοριακά έργα για την προστασία του περιβάλλοντος στις εξωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, δεδομένου ότι οι περιφέρειες αυτές συχνά αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνται από διαφορετικά περιβαλλοντικά πρότυπα και νομική ρύθμιση στις γειτονικές χώρες της ΕΕ· ζητεί επίσης βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού στη διαχείριση των εσωτερικών υδάτων για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες·

12.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει επειγόντως τα προβλήματα που απορρέουν από την ύπαρξη φυσικών και γεωγραφικών φραγμών μεταξύ παραμεθόριων περιφερειών·

Ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης

13.  θεωρεί ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η πολιτική βούληση και μια ευέλικτη προσέγγιση μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε διάφορα επίπεδα, από τοπικό σε εθνικό επίπεδο, έχουν ζωτική σημασία για την υπέρβαση των προαναφερθέντων επίμονων εμποδίων· πιστεύει ότι η αξία της πολιτικής συνοχής για τις παραμεθόριες περιφέρειες βασίζεται στον στόχο της ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανάπτυξης και ότι η δράση αυτή πρέπει να δρομολογηθεί σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ζητεί, συνεπώς, καλύτερο συντονισμό και διάλογο, αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εν λόγω συνεργασία και να παράσχουν χρηματοδότηση για δομές συνεργασίας προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή λειτουργική και οικονομική αυτονομία των αντίστοιχων τοπικών και περιφερειακών αρχών·

14.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, και ιδίως των ευκαιριών για να ενταθούν οι προσπάθειες προώθησης της πολυγλωσσίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου στις παραμεθόριες περιφέρειες· τονίζει τις δυνατότητες των σχολείων και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τις προσπάθειες αυτές και παροτρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων να εισαγάγουν τη διδασκαλία των γλωσσών γειτονικών χωρών στα προγράμματα διδασκαλίας ήδη από την προσχολική εκπαίδευση· τονίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί μια πολυγλωσσική προσέγγιση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα·

15.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την αμοιβαία αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση των πιστοποιητικών, των διπλωμάτων, της επαγγελματικής επιμόρφωσης και των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ γειτονικών περιφερειών· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη συμπερίληψη ειδικών δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την επικύρωση και αναγνώριση δεξιοτήτων, με στόχο την αύξηση των ευκαιριών διασυνοριακής απασχόλησης·

16.  ενθαρρύνει τη λήψη διάφορων μέτρων με στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων στις παραμεθόριες περιφέρειες και την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ευάλωτα άτομα στην εύρεση απασχόλησης και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στις παραμεθόριες περιφέρειες ως πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι νέοι άνεργοι και τα άτομα με αναπηρίες·

17.  επικροτεί το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020(16) ως μέσο για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιας διοίκησης, και αναγνωρίζει την ιδιαίτερη αξία του εν λόγω σχεδίου για τη λήψη μέτρων απλούστευσης στις παραμεθόριες περιφέρειες· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διοίκησης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για την έλλειψη ομοιόμορφης εφαρμογής του σχεδίου σε ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη συχνά ελλιπή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων των αρχών καθώς και για το χαμηλό επίπεδο των διαθέσιμων επιγραμμικών υπηρεσιών για αλλοδαπούς επιχειρηματίες, προκειμένου να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών εργαλείων, στις ψηφιακές υπηρεσίες τους για δυνητικούς χρήστες από γειτονικές περιοχές και καλεί τις αρχές των διασυνοριακών περιφερειών να δημιουργήσουν διαδικτυακές πύλες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε διασυνοριακό επίπεδο· καλεί τις αρχές των κρατών μελών και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή και την εργασία των πολιτών σε παραμεθόριες περιφέρειες·

18.  σημειώνει ότι ορισμένες εσωτερικές και εξωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη μετανάστευση, τα οποία συχνά υπερβαίνουν τις ικανότητες των παραμεθόριων περιφερειών, και ενθαρρύνει την ενδεδειγμένη χρήση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών στις παραμεθόριες περιοχές, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των προσφύγων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία· υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης και συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παράσχουν στήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών·

19.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις ιδέες της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εσωτερικές θαλάσσιες παραμεθόριες περιφέρειες και οι εξωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες· ζητεί επιπλέον στήριξη για διασυνοριακά έργα μεταξύ εξωτερικών παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ και παραμεθόριων περιφερειών των γειτονικών χωρών, ιδίως δε περιφερειών εκείνων των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι παραμεθόριες περιφέρειες είναι κοινά σε κάποιον βαθμό, ενώ απαιτείται μια διαφοροποιημένη, εξατομικευμένη προσέγγιση· τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και επαρκής στήριξη στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες ως εξωτερικές παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ·

20.  τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να λάβει επαρκώς υπόψη και να παράσχει στήριξη στις περιφέρειες της ΕΕ που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε εκείνες που θα μετατραπούν, λόγω του Brexit, σε παραμεθόριες περιφέρειες (με θαλάσσια ή χερσαία σύνορα) της ΕΕ·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν σε παραμεθόριες περιφέρειες και να διασφαλίσουν πραγματική συνεργασία στον τομέα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οι επεμβάσεις αστυνομίας και πυροσβεστικής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των ασθενών γίνονται σεβαστά, όπως προβλέπεται στην οδηγία περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα και ποιότητα των υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους να συνάψουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες-πλαίσια για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την προσοχή στις λεγόμενες περιοχές ZOAST (Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers - οργανωμένες ζώνες διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης), στις οποίες μπορούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών και από τις δύο πλευρές των συνόρων σε καθορισμένα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς κανέναν διοικητικό ή οικονομικό φραγμό, και οι οποίες έχουν καταστεί σημεία αναφοράς για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη·

22.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας και υπέρβασης των εμποδίων στην περιφερειακή ανάπτυξη στα εξωτερικά σύνορα με τις γειτονικές περιφέρειες, ιδίως δε με τις περιφέρειες των χωρών που προετοιμάζονται για ένταξη στην ΕΕ·

23.  τονίζει τη σημασία των έργων μικρής κλίμακας και των διασυνοριακών έργων για την προσέγγιση των λαών και τη δημιουργία με αυτόν τον τρόπο νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της άντλησης διδαγμάτων και της περαιτέρω αξιοποίησης του δυναμικού επιτυχημένων παραδειγμάτων από ορισμένες παραμεθόριες περιοχές·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία του αθλητισμού ως εργαλείου για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης κοινοτήτων που ζουν σε παραμεθόριες περιφέρειες και καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσουν τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας για τη χρηματοδότηση των τοπικών αθλητικών υποδομών·

Αξιοποίηση των εργαλείων της ΕΕ για τη βελτίωση της συνοχής

26.  υπογραμμίζει τον πολύ σημαντικό και θετικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, και ειδικότερα τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη συνοχή των παραμεθόριων περιφερειών, μεταξύ άλλων των θαλάσσιων και των εξωτερικών παραμεθόριων περιφερειών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το ΠΔΠ για το 2021-2027 η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, με πιο διακριτό ρόλο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020, και ζητεί σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή συνιστώσα· υπογραμμίζει τη σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την αναγκαία χρηματοδότηση που προτείνεται εν προκειμένω· υπογραμμίζει παράλληλα ότι είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν τα προγράμματα, να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη συνοχή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας με τους γενικούς στόχους της ΕΕ και να αποκτήσουν τα προγράμματα ευελιξία για την καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών και περιφερειακών προκλήσεων, μειώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και διευκολύνοντας τη μεγαλύτερη ροή επενδύσεων σε βιώσιμα έργα υποδομής μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας· ζητεί από τις αρχές των διασυνοριακών περιφερειών εντατικότερη αξιοποίηση της υποστήριξης που παρέχεται μέσω αυτών των προγραμμάτων·

27.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με κατάλογο των εμποδίων που έχουν αρθεί στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων καινοτόμων εργαλείων, τα οποία συμβάλλουν στον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό και την εδραίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως το Σημείο Επαφής για τα Σύνορα, το ενισχυμένο SOLVIT και η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, που έχουν ως στόχο την οργάνωση των ειδικών γνώσεων και της παροχής συμβουλών για διασυνοριακές περιφερειακές πτυχές, και να συνεχίσει να αναπτύσσει νέα εργαλεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις δημόσιες διοικήσεις εξ ορισμού ψηφιακές, προκειμένου να εξασφαλίσουν διατερματικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις σε παραμεθόριες περιφέρειες·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση για μια καλύτερη διαδικασία λήψης πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους, και να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί δοκιμαστικά σχέδια, προγράμματα, μελέτες, αναλύσεις και εδαφικές έρευνες·

29.  ζητεί να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με τις παραμεθόριες περιοχές·

30.  πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένου ότι οι οικονομίες των παραμεθόριων περιφερειών μπορούν να ενισχυθούν μέσω ενός αποτελεσματικού συνδυασμού επενδύσεων στην καινοτομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη χρηστή διακυβέρνηση και στη θεσμική ικανότητα·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας δεν αξιοποιείται πλήρως, κάτι που μπορεί να οφείλεται εν μέρει στις επιφυλάξεις των περιφερειακών και τοπικών αρχών και εν μέρει στον φόβο τους για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και στη συνεχιζόμενη έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους· ζητεί να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν ταχύτατα οποιεσδήποτε άλλες πιθανές αιτίες αυτής της κατάστασης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την άρση των εμποδίων όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέσου· υπενθυμίζει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·

32.  ζητεί να εξεταστεί η εμπειρία των διάφορων ευρωπεριφερειών που υπάρχουν και λειτουργούν μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και η ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές· ζητεί να αξιολογηθεί το έργο των ευρωπεριφερειών στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και η σχέση τους με τις πρωτοβουλίες και το έργο των παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ, προκειμένου να συντονιστούν και να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους στον τομέα αυτόν·

33.  υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση εδαφικού αντικτύπου συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των χωροταξικών επιπτώσεων των πολιτικών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθεί σημαντικότερος ρόλος στην αξιολόγηση εδαφικού αντικτύπου όταν υποβάλλονται νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ·

34.  πιστεύει ακράδαντα ότι μια ευρωπαϊκή διασυνοριακή σύμβαση (ECBC), η οποία θα επέτρεπε, στην περίπτωση μιας εδαφικά καθορισμένης διασυνοριακής υποδομής ή υπηρεσίας (π.χ. νοσοκομείο ή γραμμή τραμ), να εφαρμόζεται το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο ή/και τα πρότυπα μόνο μίας από τις δύο ή περισσότερες εμπλεκόμενες χώρες, θα μείωνε περαιτέρω τα διασυνοριακά εμπόδια· εκφράζει εν προκειμένω ικανοποίηση για την πρόσφατα δημοσιευθείσα πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (COM(2018)0373

35.  αναμένει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το εργαλείο διαχείρισης της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρησιμότητά του για τις εν λόγω περιφέρειες·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην ΕΟΚΕ.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(3) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19.
(4) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0067.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0105.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0254.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0245.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0222.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0053.
(11) ΕΕ C 207 της 30.6.2017, σ. 19.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0320.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0321.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0211.
(15) Ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ 2016/2017, σ. 6.
(16) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με θέμα «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 – Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» (COM(2016)0179).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου