Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0102(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0328

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 142kWORD 54k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0262),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0162/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, της 6ης Απριλίου 2017, αριθ. 2017/2629(RSP)(1),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Τσεχική Γερουσία, το Ισπανικό Κοινοβούλιο και το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2017(2),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής ατζέντας για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη (PAVE) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού 2011 (ΕΕΕ) και τη σχετική πενταετή επισκόπηση του 2015 για το ΕΕΕ2011, με τίτλο “Helping Hands”,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0060/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 298 της 23.8.2018, σ. 68.
(2) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 160.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ
P8_TC1-COD(2017)0102

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1475.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το 80 % του προϋπολογισμού για την υλοποίηση του προγράμματος το 2019 και το 2020 θα πρέπει να διατεθούν μέσω ειδικών ανακατανομών στον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ) και ανακατανομών από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και το πρόγραμμα LIFE. Ωστόσο, δεν πραγματοποιούνται περαιτέρω ανακατανομές από το πρόγραμμα Erasmus+, επιπλέον του ποσού των 231 800 000 EUR που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2017)0262).

Το εναπομένον 20 % του προϋπολογισμού για την υλοποίηση του προγράμματος το 2019 και 2020 θα πρέπει να προέλθει από τα διαθέσιμα περιθώρια στον υποτομέα 1α του ΠΔΠ 2014-2020.

Υπάρχει συναντίληψη ως προς το ότι η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι διατίθενται οι απαραίτητες πιστώσεις στο πλαίσιο της συνήθους ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού με ισόρροπο και συνετό τρόπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή βεβαιώνει ότι η χρήση πιστώσεων από πόρους τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ιδίως οι ανακατανομές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης το 2018 δεν θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή ως προηγούμενο για την πρόταση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο μετά το 2020 (COM(2018)0440)).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου