Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0102(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0060/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0060/2018

Díospóireachtaí :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Vótaí :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0328

Téacsanna atá glactha
PDF 126kWORD 55k
Dé Máirt, 11 Meán Fómhair 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Meán Fómhair 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1288/2013, (AE) Uimh. 1293/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0262),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 165(4) agus 166(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0162/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint dá rún maidir le Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach an 6 Aibreán 2017, Uimh. 2017/2629(RSP)(1),

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Seanad na Seice, Parlaimint na Spáinne agus Parlaimint na Portaingéile, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Deireadh Fómhair 2017(2),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint do dhoiciméad Chlár Oibre Beartais Bhliain Eorpach na Saorálaíochta maidir le Saorálaíocht san Eoraip (PAVE) agus ar an athbhreithniú 5 bliana EYV2011 ó 2015, "Helping Hands", a bhaineann leis;

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Meitheamh 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas agus do na tuairimí ón gCoiste um um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste Coiste um Buiséid, ón gCoiste Coiste um Fhorbairt Réigiúnach agus on gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0060/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 298, 23.8.2018, lch. 68.
(2) IO C 81, 2.3.2018, lch. 160.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Meán Fómhair 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
P8_TC1-COD(2017)0102

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1475.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS COMHPHÁIRTEACH Ó PHARLAIMINT NA HEORPA, ÓN gCOMHAIRLE AGUS ÓN gCOIMISIÚN

Gan dochar do chumhachtaí an údaráis bhuiséadaigh, ba cheart 80% den bhuiséad do chur chun feidhme an Chláir in 2019 agus 2020 a chur ar fáil trí ath-imlonnuithe sonraithe faoi Fho-cheannteideal 1a (Iomaíochas don fhás agus do phoist) de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2014-2020 agus trí ath-imlonnuithe ó Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta agus ó chlár LIFE. Ní dhéanfar aon ath-imlonnuithe breise ó chlár Erasmus+, áfach, sa bhreis ar an méid 231 800 000 EUR dá dtagraítear sa togra ón gCoimisiún (COM(2017)0262).

Ba cheart an 20% atá fágtha den bhuiséad le haghaidh chur chun feidhme an Chláir in 2019 agus 2020 a thógáil ó na corrlaigh atá ar fáil faoi Fho-cheannteideal 1a de CAI 2014-2020.

Tá comhthuiscint ann go n-áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar na leithreasuithe is gá tríd an ngnáthnós imeachta buiséadach bliantúil ar bhealach cothrom agus stuama.

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN

Maidir le húsáid leithreasuithe ó acmhainní cúnaimh theicniúil ar thionscnamh an Choimisiúin faoin Rialachán maidir le Forálacha Comhchoiteanna (go háirithe ath-imlonnuithe ó Chiste Sóisialta na hEorpa agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe) chun an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a mhaoiniú in 2018, deimhníonn an Coimisiún nach n-úsáidfidh an Coimisiún an méid sin mar fhasach don togra maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach i ndiaidh 2020 (COM(2018)0440)).

An nuashonrú is déanaí: 17 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais