Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0102(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2018

Pateikti tekstai :

A8-0060/2018

Debatai :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0328

Priimti tekstai
PDF 136kWORD 49k
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos solidarumo korpusas ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0262),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 165 straipsnio 4 dalį ir į 166 straipsnio 4 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0162/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Europos solidarumo korpuso (2017/2629(RSP))(1),

–  atsižvelgdamas į Čekijos Senato, Ispanijos parlamento ir Portugalijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) PAVE dokumentą ir susijusį penkerių Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) 2015 m. peržiūros dokumentą „Padedančios rankos“,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 27 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Biudžeto komiteto, Regioninės plėtros komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0060/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 298, 2018 8 23, p. 68.
(2) OL C 81, 2018 3 2, p. 160.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES
P8_TC1-COD(2017)0102

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1475.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS BENDRAS PAREIŠKIMAS

Nedarant poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams, 80 proc. programai įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. skirto biudžeto turėtų būti leista panaudoti perskirstant tam tikras 2014–202 m. daugiametės finansinės programos (DFP) 1a pakategorės („Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) sumas ir perskirstant Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ir programos LIFE lėšas. Tačiau be Komisijos pasiūlyme (COM(2017)0262) nurodytos 231 800 000 EUR sumos programos „Erasmus +“ lėšos neperskirstomos.

Likę 20 proc. programai įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. skirto biudžeto turėtų būti skiriama iš turimos 2014–2020 m. DFT 1a pakategorės maržos.

Bendrai sutariama, kad Komisija užtikrins, kad bus leista subalansuotai ir apdairiai pasinaudoti reikiamais asignavimais per įprastą metinę biudžeto procedūrą.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija patvirtina, kad techninės pagalbos ištekliams skirti asignavimai Komisijos iniciatyva pagal Bendrųjų nuostatų reglamentą (visų pirma perskirstant lėšas iš Europos socialinio fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai), kad būtų galima finansuoti Europos solidarumo korpusą 2018 m., nebus naudojami Komisijos kaip precedentas po 2020 m. pateiksimam pasiūlymui dėl Europos solidarumo korpuso (COM(2018)0440)).

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika