Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0102(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0060/2018

Ingediende teksten :

A8-0060/2018

Debatten :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Stemmingen :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0328

Aangenomen teksten
PDF 134kWORD 55k
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Europees Solidariteitskorps ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0262),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 165, lid 4, en artikel 166, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0162/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien zijn resolutie over het Europees Solidariteitskorps van 6 april 2017 (2017/2629(RSP))(1),

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Tsjechische senaat, het Spaanse parlement en het Portugese parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2017(2),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de Beleidsagenda voor vrijwilligerswerk in Europa (PAVE) in het kader van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 (EYV2011) en de bijbehorende vijfjaarlijkse evaluatie van het EYV2011 van 2015, getiteld "Helping Hands",

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 27 juni 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Begrotingscommissie, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0060/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 298 van 23.8.2018, blz. 68.
(2) PB C 81 van 2.3.2018, blz. 160.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 september 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU
P8_TC1-COD(2017)0102

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/1475.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

Onverminderd de bevoegdheden van de begrotingsautoriteit wordt 80 % van de middelen voor de uitvoering van het programma in 2019 en 2020 beschikbaar gesteld door middel van gespecificeerde herschikkingen onder rubriek 1a (Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid) van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020, en herschikkingen van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en het LIFE-programma. Herschikkingen van het Erasmus+-programma, andere dan voor het in het voorstel van de Commissie (COM(2017)0262) vermelde bedrag van 231 800 000 EUR, vinden evenwel niet plaats.

Voor de resterende 20 % van het budget voor de uitvoering van het programma in 2019 en 2020 wordt gebruik gemaakt van de beschikbare marges onder rubriek 1a van het MFK 2014-2020.

Men is het erover eens dat de Commissie ervoor zal zorgen dat de noodzakelijke kredieten via de normale jaarlijkse begrotingsprocedure op evenwichtige en weloverwogen wijze beschikbaar worden gesteld.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

De Commissie bevestigt dat het gebruik van kredieten uit middelen voor technische bijstand op initiatief van de Commissie onder de verordening gemeenschappelijke bepalingen (in het bijzonder herschikkingen van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling) voor de financiering van het Europees Solidariteitskorps in 2018 door de Commissie niet als precedent zal worden gebruikt voor het voorstel betreffende het Europees Solidariteitskorps voor de periode na 2020 (COM(2018)0440)).

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid