Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0102(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2018

Predkladané texty :

A8-0060/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0328

Prijaté texty
PDF 140kWORD 53k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky zbor solidarity ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0262),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0162/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2017 o európskom zbore solidarity, 2017/2629(RSP)(1),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality českým Senátom, španielskym Parlamentom a portugalským Republikovým zhromaždením, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2017(2),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na dokument o politickom programe dobrovoľníctva v Európe (PAVE), ktorý vypracovala Aliancia pre Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011, a súvisiace hodnotenie z roku 2015 po piatich rokoch od Európskeho roku dobrovoľníckej práce 2011 s názvom Helping Hands;

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0060/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 68.
(2) Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 160.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ
P8_TC1-COD(2017)0102

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1475.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, by sa 80 % rozpočtu na vykonávanie programu v rokoch 2019 a 2020 malo zabezpečiť prostredníctvom osobitných presunov v rámci podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 a presunov z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a programu LIFE. Okrem sumy 231 800 000 EUR uvedenej v návrhu Komisie (COM(2017)0262) sa však neuskutočnia žiadne ďalšie presuny z programu Erasmus+.

Zvyšných 20 % rozpočtu na vykonávanie programu v rokoch 2019 a 2020 by sa malo získať z dostupných rezerv v rámci podokruhu 1a VFR na roky 2014 – 2020.

Spoločne bolo dohodnuté, že Komisia vyváženým a obozretným spôsobom zabezpečí potrebné rozpočtové prostriedky prostredníctvom bežného ročného rozpočtového postupu.

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia potvrdzuje, že využitie rozpočtových prostriedkov zo zdrojov technickej pomoci z iniciatívy Komisie v rámci nariadenia o spoločných ustanoveniach (najmä presuny z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) na financovanie Európskeho zboru solidarity v roku 2018 nepoužije ako precedens v súvislosti s návrhom týkajúcim sa Európskeho zboru solidarity po roku 2020 (COM(2018)0440)).

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia