Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0334(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0227/2018

Předložené texty :

A8-0227/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Přijaté texty
PDF 140kWORD 45k
Úterý, 11. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0825),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 175 a čl. 197 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0433/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. března 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. dubna 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. července 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0227/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společná prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 53.
(2) Úř. věst. C 247, 13.7.2018, s. 54.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem zvýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
P8_TC1-COD(2017)0334

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1671.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

Ve věci financování navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a aniž by byly dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly takto:

1.  Částka ve výši 40 milionů EUR bude financována z rozpočtové položky programu na podporu strukturálních reforem, která je zařazena do okruhu 1b (13.08.01) VFR (Hospodářská, sociální a územní soudržnost), a to uvolněním celkového rozpětí na závazky v souladu s článkem 14 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 o VFR v rámci rozpočtového procesu podle článku 314 Smlouvy o fungování EU;

2.  Částka ve výši 40 milionů EUR bude financována z rozpočtové položky programu na podporu strukturálních reforem, která je zařazena do okruhu 2 (13.08.02) VFR (Udržitelný růst: přírodní zdroje), a to přerozdělením v rámci uvedeného okruhu s výjimkou technické pomoci a oddílu Rozvoj venkova, aniž by došlo k využití rezerv. Konkrétní zdroje určené k přerozdělení budou s ohledem na jednání o procesu týkajícím se rozpočtu na rok 2019 dále včas upřesněny.

PROHLÁŠENÍ KOMISE

(bude zveřejněno v řadě C Úředního věstníku)

Komise určí a navrhne přerozdělení prostředků ve výši 40 milionů EUR v okruhu 2 VFR (Udržitelný růst: přírodní zdroje) v návrhu na změnu k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2019.

Komise hodlá navrhnout uvolnění celkového rozpětí pro závazky v souladu s článkem 14 nařízení o VFR (EU, Euratom) č. 1311/2013 v rámci rozpočtového procesu na rok 2020 podle článku 314 Smlouvy o fungování EU.

Poslední aktualizace: 17. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí