Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0334(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0227/2018

Indgivne tekster :

A8-0227/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 45k
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0825),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og artikel 197, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0433/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 14. marts 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 3. april 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. juli 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0227/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 237 af 6.7.2018, s. 53.
(2) EUT C 247 af 13.7.2018, s. 54.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning
P8_TC1-COD(2017)0334

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1671.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

Hvad angår finansieringen af forhøjelsen af finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer, og uden at det berører budgetmyndighedens beføjelser, er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen blevet enige om følgende:

1.  40 mio. EUR vil blive finansieret via budgetposten for støtteprogrammet for strukturreformer under udgiftsområde 1b (13.08.01) i FFR (Økonomisk, social og territorial samhørighed) ved at mobilisere den samlede margen for forpligtelser i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordningen (EU, Euratom) nr. 1311/2013 inden for rammerne af budgetproceduren i henhold til artikel 314 i TEUF.

2.  40 mio. EUR vil blive finansieret via budgetposten for støtteprogrammet for strukturreformer under udgiftsområde 2 (13.08.02) i FFR (Bæredygtig vækst: Naturressourcer) ved andre omfordelinger end teknisk bistand og udvikling af landdistrikter under dette udgiftsområde og uden anvendelse af margenerne. De nøjagtige kilder til sådanne omfordelinger vil blive nærmere specificeret på et senere tidspunkt under hensyntagen til forhandlingerne om budgetproceduren for 2019-budgettet.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

(til offentliggørelse i C-udgaven af EUT)

Kommissionen vil identificere og foreslå omfordelinger på 40 mio. EUR under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme (Bæredygtig vækst: Naturressourcer) i ændringsskrivelsen til udkastet til almindeligt budget 2019.

Kommissionen agter at foreslå, at den samlede margen for forpligtelser mobiliseres i overensstemmelse med artikel 14 i FFR-forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 inden for rammerne af budgetproceduren for 2020 i henhold til artikel 314 i TEUF.

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik