Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0334(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 131kWORD 46k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0825),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 175 και 197 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0433/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Απριλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 18ης Ιουλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0227/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 237 της 6.7.2018, σ. 53.
(2) ΕΕ C 247 της 13.7.2018, σ. 54.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος
P8_TC1-COD(2017)0334

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1671.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αύξησης του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν τα εξής:

1.  40 εκατομμύρια EUR θα χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού του ΠΣΔΜ που εντάσσεται στον τομέα 1β (13 08 01) του ΠΔΠ (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), με την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 314 ΣΛΕΕ·

2.  40 εκατομμύρια EUR θα χρηματοδοτηθούν μέσω της γραμμής προϋπολογισμού του ΠΣΔΜ που εντάσσεται στον τομέα 2 (13 08 02) του ΠΔΠ (Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι) με ανακατανομές εκτός της παροχής τεχνικής βοήθειας και της ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα και χωρίς προσφυγή στα περιθώρια. Οι ακριβείς πηγές για αυτές τις ανακατανομές θα προσδιοριστούν περαιτέρω σε εύθετο χρόνο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2019.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(προς δημοσίευση στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας)

Η Επιτροπή θα προσδιορίσει και θα προτείνει την ανακατανομή 40 εκατ. EUR στο πλαίσιο του τομέα 2 του ΠΔΠ (Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι) στη διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού του 2019.

Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2020, δυνάμει του άρθρου 314 ΣΛΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου