Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0334(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0227/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0227/2018

Debates :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Pieņemtie teksti
PDF 133kWORD 50k
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0825),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. pantu un 197. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0433/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 14. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 3. aprīļa atzinumu(2),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 18. jūlija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, kā arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A8-0227/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 237, 6.7.2018., 53. lpp.
(2) OV C 247, 13.7.2018., 54. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi
P8_TC1-COD(2017)0334

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1671.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Attiecībā uz Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējuma palielinājuma finansēšanu un neskarot budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir vienojušies šādi:

1.  EUR 40 miljonus finansēs no DFS 1.b izdevumu kategorijā (Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija) iekļautās Strukturālo reformu atbalsta programmas budžeta pozīcijas (13 08 01), saskaņā ar LESD 314. pantu īstenotajā budžeta procedūrā izmantojot vispārējo rezervi saistībām atbilstoši DFS regulas (Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013) 14. pantam.

2.  EUR 40 miljonus finansēs no DFS 2. izdevumu kategorijā (Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi) iekļautās Strukturālo reformu atbalsta programmas budžeta pozīcijas (13 08 02), šajā izdevumu kategorijā pārdalot līdzekļus, kas nav paredzēti tehniskajai palīdzībai un lauku attīstībai, un neizmantojot rezerves. Konkrēti šādu pārdalāmu līdzekļu avoti tiks precīzāk norādīti laika gaitā, ņemot vērā budžeta procedūrā notiekošās sarunas par 2019. gada budžetu.

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

(kurš jāpublicē OV C sērijā)

Komisija 2019. gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstulē noteiks un ierosinās pārvietot 40 miljonus euro daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2. izdevumu kategorijā (Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi .

Saskaņā ar LESD 314. pantu 2020. gada budžeta procedūras ietvaros Komisija plāno ierosināt vispārējās rezerves saistībām izmantošanu atbilstoši DFS regulas (Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013) 14. pantam.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika