Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0334(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2018

Texte depuse :

A8-0227/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Texte adoptate
PDF 130kWORD 50k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0825),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 și articolul 197 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0433/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 martie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 aprilie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 iulie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru bugete, cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0227/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 237, 6.7.2018, p. 53.
(2) JO C 247, 13.7.2018, p. 54.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia
P8_TC1-COD(2017)0334

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1671.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISALTIVĂ

DECLARAȚIA COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

În ceea ce privește finanțarea creșterii pachetului financiar pentru Programul de sprijin pentru reforme structurale și fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit după cum urmează:

1.  40 de milioane EUR vor fi finanțate prin linia bugetară a PSRS de la rubrica 1b (13.08.01) din CFM (Coeziune economică, socială și teritorială), mobilizând marja globală pentru angajamente în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind CFM (UE, Euratom) nr. 1311/2013 în cadrul procedurii bugetare în temeiul articolul 314 din TFUE;

2.  40 de milioane EUR vor fi finanțate prin linia bugetară a PSRS de la rubrica 2 (13.08.02) din CFM (Creștere durabilă: resurse naturale) prin redistribuiri altele decât asistența tehnică și dezvoltare rurală din cadrul acestei rubrici și fără să recurgă la marje. Sursele exacte pentru aceste redistribuiri vor fi ulterior detaliate în timp util, în contextul negocierilor privind procedura bugetară pentru bugetul 2019.

DECLARAȚIA COMISIEI

(care urmează să fie publicată în JO, seria C)

Comisia va identifica și va propune redistribuirea a 40 de milioane EUR la rubrica 2 din CFM (Creștere durabilă: resurse naturale) în scrisoarea rectificativă la proiectul de buget general pentru 2019.

Comisia intenționează să propună mobilizarea marjei globale pentru angajamente, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, privind CFM, în cadrul procedurii bugetare pentru 2020, în temeiul articolului 314 din TFUE.

Ultima actualizare: 17 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate