Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0334(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0227/2018

Predkladané texty :

A8-0227/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Prijaté texty
PDF 138kWORD 44k
Utorok, 11. septembra 2018 - Štrasburg
Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0825),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 197 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0433/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. marca 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 3. apríla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. júla 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0227/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 237, 6.7.2018, s. 53.
(2) Ú. v. EÚ C 247, 13.7.2018, s. 54.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ
P8_TC1-COD(2017)0334

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1671.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

Pokiaľ ide o financovanie zvýšenia finančného krytia programu na podporu štrukturálnych reforiem a bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli takto:

1.  40 miliónov EUR sa bude financovať z rozpočtového riadku programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), ktorý sa nachádza v okruhu 1b (13.08.01) VFR (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) prostredníctvom mobilizácie celkovej rezervy na záväzky v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ;

2.  40 miliónov EUR sa bude financovať z rozpočtového riadku programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), ktorý sa nachádza v okruhu 2 (13.08.02) VFR (Udržateľný rast: Prírodné zdroje) prostredníctvom iných presunov ako technická pomoc a rozvoj vidieka v rámci tohto okruhu a bez použitia rezerv. Presné zdroje pre takéto presuny budú ďalej spresnené v náležitom čase so zreteľom na rokovania o rozpočtovom postupe pre rozpočet na rok 2019.

VYHLÁSENIE KOMISIE

(na uverejnenie v sérii C úradného vestníka)

Komisia určí a navrhne prerozdelenie 40 miliónov EUR v okruhu 2 VFR (Udržateľný rast: prírodné zdroje) v opravnom liste k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2019.

Komisia plánuje navrhnúť mobilizáciu celkovej rezervy na záväzky v súlade s článkom 14 nariadenia o VFR (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 v rámci rozpočtového postupu na rok 2020 podľa článku 314 ZFEÚ.

Posledná úprava: 17. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia