Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0312(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0258/2018

Внесени текстове :

A8-0258/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.13
CRE 11/09/2018 - 6.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0330

Приети текстове
PDF 199kWORD 65k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург
Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ *
P8_TA(2018)0330A8-0258/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0698),

—  като взе предвид член 7 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0009/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0258/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С цел да се осигури непрекъснатост на ядрените изследвания на общностно равнище е необходимо да се създаде програмата за научни изследвания и обучение на Общността за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. („Програмата на Евратом“). Програмата на Евратом следва да има същите цели като програмата за периода 2014 – 2018 г., да подпомага същите дейности и да използва същия метод на изпълнение, който е доказал, че е ефективен и подходящ за постигането на целите на програмата.
(4)  С цел да се осигури непрекъснатост на ядрените изследвания на общностно равнище и да се постигнат целите в тази област, е необходимо да се създаде програмата за научни изследвания и обучение на Общността за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. („Програмата на Евратом“). Програмата на Евратом следва да има същите цели като програмата за периода 2014 – 2018 г., да подпомага същите дейности и да използва същия метод на изпълнение, който е доказал, че е ефективен и подходящ за постигането на целите на програмата.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Независимо от потенциала на ядрената енергия за въздействие на енергийните доставки и икономическото развитие, сериозните ядрени аварии могат да бъдат заплаха за човешкото здраве. Следователно в програмата на Евратом следва да се обърне възможно най-голямо внимание на ядрената безопасност и, където е целесъобразно, на аспектите на сигурността, за които се грижи Съвместният изследователски център („JRC“).
(6)  Независимо от потенциала на ядрената енергия за въздействие на енергийните доставки и икономическото развитие, сериозните ядрени аварии могат да бъдат заплаха за човешкото здраве, както и за околната среда в средносрочен и дългосрочен план. Следователно в програмата на Евратом следва да се обърне възможно най-голямо внимание на ядрената безопасност и, където е целесъобразно, на аспектите на сигурността, за които се грижи Съвместният изследователски център („JRC“).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Европейският стратегически план за енергийните технологии (план SET), установен в заключенията от заседанието на Съвета от 28 февруари 2008 г. в Брюксел, ускорява разработването на пакет от технологии с ниски въглеродни емисии. На заседанието си от 4 февруари 2011 г. Европейският съвет постигна съгласие, че Съюзът и неговите държави членки ще насърчават инвестициите във възобновяеми източници на енергия, безопасни и устойчиви технологии с ниски нива на въглеродни емисии, както и че ще съсредоточат вниманието си върху изпълнението на технологичните приоритети, определени в плана SET. Всяка държава членка е свободна да избере вида технологии, които би желала да подкрепи.
(7)  Европейският стратегически план за енергийните технологии (план SET), установен в заключенията от заседанието на Съвета от 28 февруари 2008 г. в Брюксел, ускорява иновационния процес в областта на авангардните европейски технологии с ниски въглеродни емисии. На заседанието си от 4 февруари 2011 г. Европейският съвет постигна съгласие, че Съюзът и неговите държави членки ще насърчават инвестициите във възобновяеми източници на енергия, безопасни и устойчиви технологии с ниски нива на въглеродни емисии, включително ядрена енергия, както и че ще съсредоточат вниманието си върху изпълнението на технологичните приоритети, определени в плана SET. Действие 10 (ядрена енергия) на плана SET има за цел: поддържане на висока степен на безопасност на ядрените реактори и свързаните с тях горивни цикли по време на експлоатацията и извеждането от експлоатация, като същевременно се подобрява тяхната ефективност. Всяка държава членка е свободна да избере вида технологии, които би желала да подкрепи.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Тъй като всички държави членки разполагат с ядрени съоръжения или използват радиоактивни материали, в частност за медицински цели, Съветът призна в заключения от заседанието си в Брюксел на 1 и 2 декември 2008 г. непрестанната нужда от осигуряване на професионални умения в ядрената област, по-специално чрез подходящо образование и обучение, свързани с научните изследвания и координирани на равнището на Общността.
(8)  Тъй като всички държави членки разполагат с ядрени съоръжения или използват радиоактивни материали, в частност за медицински цели, Съветът призна в заключения от заседанието си в Брюксел на 1 и 2 декември 2008 г. непрестанната нужда от осигуряване на професионални умения в ядрената област, по-специално чрез подходящо образование и обучение на всички равнища и правилна координация с научноизследователските проекти на равнището на Съюза.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Всяка държава членка сама преценява дали да използва ядрена енергия или не, като същевременно се отчита, че ядрената енергия изпълнява различна роля в различните държави членки.
(9)  Всяка държава членка сама преценява дали да използва ядрена енергия или не, като същевременно се отчита, че ядрените изследвания изпълняват важна роля във всички държави членки, не на последно място в областта на човешкото здраве.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За да се превърне термоядреният синтез в реална възможност за производство на енергия с търговска цел, на първо място е необходимо успешното и навременно завършване на строежа и въвеждане в експлоатация на ITER. Освен това е необходимо да се изготви амбициозна, но реалистична пътна карта с цел започване на производството на електроенергия до 2050 г. Постигането на тези цели изисква европейската програма за термоядрен синтез да бъде пренасочена към съвместна програма от дейности в изпълнение на тази пътна карта. За да се осигури успех на протичащите научноизследователски дейности в областта на термоядрения синтез, както и поемане на дългосрочен ангажимент от заинтересованите страни в тази област и развитие на сътрудничество между тях, следва да се гарантира непрекъснатост на подпомагането по линия на Общността. Следва да се постави по-силен акцент преди всичко върху дейностите в подкрепа на ITER, но също и върху развитието в посока създаване на демонстрационен реактор, включително и по-сериозно участие на частния сектор, ако е целесъобразно. Подобно рационализиране и пренасочване не следва да застрашава водещата позиция на Европа в научната общност в областта на термоядрения синтез.
(11)  За да се превърне термоядреният синтез в реална възможност за производство на енергия с търговска цел, на първо място е необходимо успешното и навременно завършване на строежа и въвеждане в експлоатация на ITER и програмата на Евратом може да даде значителен принос. Освен това е необходимо да се изготви амбициозна, но реалистична пътна карта с цел започване на производството на електроенергия до 2050 г. Постигането на тези цели изисква европейската програма за термоядрен синтез да бъде пренасочена към съвместна програма от дейности в изпълнение на тази пътна карта. За да се осигури успех на протичащите научноизследователски дейности в областта на термоядрения синтез, както и поемане на дългосрочен ангажимент от заинтересованите страни в тази област и развитие на сътрудничество между тях, следва да се гарантира непрекъснатост на дългосрочното подпомагане по линия на Общността. Следва да се постави по-силен акцент преди всичко върху дейностите в подкрепа на ITER, но също и върху развитието в посока създаване на демонстрационен реактор, включително и по-сериозно участие на частния сектор, ако е целесъобразно. Подобно рационализиране и пренасочване не следва да застрашава водещата позиция на Европа в научната общност в областта на термоядрения синтез.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  СИЦ следва да продължава да предоставя независима и ориентирана към потребителите научна и технологична подкрепа при формулирането, разработката, изпълнението и мониторинга на политиките на Общността, по-специално по отношение на научноизследователската дейност и обучението в областта на ядрената безопасност и сигурност. С цел да се оптимизират човешките ресурси и да се избегне припокриването на научноизследователската дейност в Съюза, всяка нова дейност, осъществявана от СИЦ, следва да бъде анализирана, за да се провери съвместимостта ѝ със съществуващите дейности в държавите членки. Аспектите на сигурността в рамковата програма „Хоризонт 2020“ следва да се ограничават до преките действия на СИЦ.
(12)  СИЦ следва да продължава да предоставя независима и ориентирана към потребителите научна и технологична подкрепа при формулирането, разработката, изпълнението и мониторинга на политиките на Общността, по-специално по отношение на научноизследователската дейност и обучението в областта на ядрената безопасност, сигурност, предпазни механизми и неразпространение на ядрено оръжие. С цел да се оптимизират човешките ресурси и да се избегне припокриването на научноизследователската дейност в Съюза, всяка нова дейност, осъществявана от СИЦ, следва да бъде анализирана, за да се провери съвместимостта ѝ със съществуващите дейности в държавите членки. Аспектите на сигурността в рамковата програма „Хоризонт 2020“ следва да се ограничават до преките действия на СИЦ.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Ролята на Съюза е да разработи, в интерес на всички свои държави членки, рамка в подкрепа на съвместните авангардни научни изследвания, генерирането и съхраняването на знанията в областта на технологиите за ядрено делене, със специален акцент върху безопасността, сигурността, радиационната защита и неразпространението на ядреното оръжие. Това изисква независими научни данни, а в тази област JRC може да има решаващ принос. Това се признава в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ – Съюз за иновации“, в което тя заяви своето намерение да предоставя посредством JRC по-надеждни научни данни за определяне на политиката. JRC смята да посрещне това предизвикателство, като съобрази своята научноизследователска дейност в областта на ядрената безопасност и сигурност с политическите приоритети на Съюза.
(14)  Ролята на Съюза е да разработи, в интерес на всички свои държави членки, рамка в подкрепа на съвместните авангардни научни изследвания, генерирането и съхраняването на знанията в областта на технологиите за ядрено делене, със специален акцент върху безопасността, сигурността, преработването на ядрени отпадъци, радиационната защита и неразпространението на ядреното оръжие. Това изисква независими научни данни, а в тази област JRC може да има решаващ принос. Това се признава в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ – Съюз за иновации“, в което тя заяви своето намерение да предоставя посредством JRC по-надеждни научни данни за определяне на политиката. JRC смята да посрещне това предизвикателство, като съобрази своята научноизследователска дейност в областта на ядрената безопасност и сигурност с политическите приоритети на Съюза.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С цел да се задълбочават връзките между науката и обществото, както и да се укрепва общественото доверие в науката, програмата на Евратом следва да способства гражданите и гражданското общество да поемат информиран ангажимент по въпроси на научноизследователската дейност и иновациите, като се насърчава образованието по точни науки, като се повишава достъпността на научните знания, разработват се сериозни програми за научноизследователска дейност и иновации съобразно загрижеността и очакванията на гражданите и гражданското общество, и се улеснява участието им в дейности по програмата на Евратом.
(15)  С цел да се задълбочават връзките между науката и обществото, както и да се укрепва общественото доверие в науката, програмата на Евратом следва да гарантира по-добро предоставяне на информация, за да могат гражданите и гражданското общество да поемат информиран ангажимент по въпроси на научноизследователската дейност и иновациите, като се насърчава образованието по точни науки, като се повишава достъпността на научните знания, разработват се сериозни програми за научноизследователска дейност и иновации съобразно загрижеността и очакванията на гражданите и гражданското общество, и се улеснява участието им в дейности по програмата на Евратом.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  В резултатите от дебатите, проведени по време на симпозиума за „Ползите и ограниченията на научноизследователската дейност в областта на ядреното делене за икономиката с ниски въглеродни емисии“, подготвен от група за междудисциплинарни проучвания, с участието, inter alia, на експерти от областта на енергетиката, икономиката и социалните науки, организиран съвместно с Комисията и Европейския икономически и социален комитет в Брюксел на 26 и 27 февруари 2013 г., се отчита необходимостта научноизследователските дейности в ядрената област да продължат на европейско равнище..
(17)  В резултатите от дебатите, проведени по време на симпозиума за „Ползите и ограниченията на научноизследователската дейност в областта на ядреното делене за икономиката с ниски въглеродни емисии“, подготвен от група за междудисциплинарни проучвания, с участието, inter alia, на експерти от областта на енергетиката, икономиката и социалните науки, организиран съвместно с Комисията и Европейския икономически и социален комитет в Брюксел на 26 и 27 февруари 2013 г., се отчита необходимостта научноизследователските дейности в ядрената област, включително изследванията в областта на ядреното делене, да продължат на европейско равнище.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Програмата на Евратом следва да допринесе за привлекателността на научноизследователската професия в Съюза. Следва да се обърне внимание на Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи17, както и на други референтни рамки, определени в контекста на европейското научноизследователско пространство, като същевременно се зачита техният доброволен характер.
(18)  Програмата на Евратом следва да допринесе за привлекателността на научноизследователската професия в Съюза и да спомогне за насърчаването на младите хора да участват в научните изследвания в тази област. Следва да се обърне внимание на Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи17, както и на други референтни рамки, определени в контекста на европейското научноизследователско пространство, като същевременно се зачита техният доброволен характер.
_________________
_________________
17 Препоръка на Комисията от 11 март 2005 г. Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи (ОВ L 75, 22.3.2005 г., стр. 67).
17 Препоръка на Комисията от 11 март 2005 г. Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи (ОВ L 75, 22.3.2005 г., стр. 67).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  При дейностите, осъществявани по линия на програмата на Евратом, следва да се насърчава равенство между мъжете и жените в научноизследователската дейност и иновациите, като се обърне особено внимание на основните причини за неравновесието между половете, използва се целият потенциал както на жените, така и на мъжете изследователи, и свързаните с половете аспекти се включат в съдържанието на проекти с цел да се подобри качеството на научноизследователската дейност и да се стимулират иновациите. Дейностите следва да са насочени и към прилагането на принципите за равенство между жените и мъжете съгласно членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
(19)  Дейностите, осъществявани по линия на програмата на Евратом, трябва да съответстват на принципите на равенство между мъжете и жените в научноизследователската дейност и иновациите, като се обърне особено внимание на основните причини за неравновесието между половете, използва се целият потенциал както на жените, така и на мъжете изследователи, и свързаните с половете аспекти, като се подобрява техният достъп до научноизследователски програми, се включат в съдържанието на проекти с цел да се подобри качеството на научноизследователската дейност и да се стимулират иновациите. Дейностите следва да са насочени и към прилагането на принципите за равенство между жените и мъжете съгласно членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  При научноизследователските и иновационни дейности, подкрепяни от програмата на Евратом, следва да се спазват основните етични принципи. По подходящ начин следва да се вземат под внимание становищата по енергийните въпроси на Европейската група за етика в науката и новите технологии. При научноизследователските дейности следва да се вземе под внимание член 13 от ДФЕС и да се намали използването на животни с научноизследователска и изпитателна цел, с оглед в крайна сметка да се замени използването на животните. Всички дейности следва да се извършват при гарантиране на високо равнище на защита на човешкото здраве.
(20)  При научноизследователските и иновационни дейности, подкрепяни от програмата на Евратом, следва да се спазват основните етични принципи. По подходящ начин следва да се вземат под внимание становищата по енергийните въпроси на Европейската група за етика в науката и новите технологии. При научноизследователските дейности следва да се вземе под внимание член 13 от ДФЕС и да се замени използването на животни с научноизследователска и изпитателна цел, с оглед в крайна сметка да се забрани използването на животните. Всички дейности следва да се извършват при гарантиране на най-високо равнище на защита на човешкото здраве.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  По-голямо въздействие следва да се постигне и чрез съчетаването на програмата на Евратом със средства от частния сектор в рамките на публично-частни партньорства в ключови области, в които научноизследователската дейност и иновациите могат да допринесат за постигане на по-широките цели на Съюза по отношение на конкурентоспособността. Особено внимание следва да се отдели на участието на малки и средни предприятия.
(21)  По-голямо въздействие следва да се постигне и чрез съчетаването на програмата на Евратом със средства от частния сектор в рамките на публично-частни партньорства в ключови области, в които научноизследователската дейност и иновациите могат да допринесат за постигане на по-широките цели на Съюза по отношение на конкурентоспособността. Особено внимание следва да се отдели на участието на малки и средни предприятия, включително на новопоявяващи се иновативни участници в рамките на съответната област на научни изследвания.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, констатиране и разследване на нередностите, възстановяване на изгубените, погрешно изплатените или неправомерно използваните средства и в случаите, когато е необходимо, налагане на санкции. Преработена стратегия за контрол, при която ударението се премества от свеждането до минимум на процента на грешките към основан на риска контрол и откриване на измамите, следва да намали тежестта на контрола за участниците.
(25)  Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават чрез пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително посредством предотвратяване, констатиране и разследване на нередностите чрез процедури за съвместен одит, възстановяване на изгубените, погрешно изплатените или неправомерно използваните средства и в случаите, когато е необходимо, налагане на санкции. Преработена стратегия за контрол, при която ударението се премества от свеждането до минимум на процента на грешките към основан на риска контрол и откриване на измамите, основан на общи принципи и критерии на равнището на ЕС, следва да намали тежестта на контрола за участниците.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Важно е също да се осигури добро финансово управление на програмата на Евратом и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за потребителите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата на Евратом за всички участници. Необходимо е да се осигури съответствие със съответните разпоредби Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Финансов регламент“) 19 и с изискванията за опростяване и по-добро регулиране.
(26)  Важно е също да се осигури добро финансово управление на програмата на Евратом и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за потребителите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и потенциалните бенефициери биват надлежно уведомявани, така че да се увеличи достъпността на програмата на Евратом за всички участници. Необходимо е да се осигури съответствие със съответните разпоредби Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Финансов регламент“) 19 и с изискванията за опростяване и по-добро регулиране.
_________________
_________________
19 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Постигането на целите на програмата на Евратом в съответните области изисква подкрепа за междутематични дейности както в рамките на програмата на Евратом, така и съвместно с дейности по рамковата програма „Хоризонт 2020“.
(33)  Постигането на целите на програмата на Евратом в съответните области изисква подкрепа за междутематични дейности както в рамките на програмата на Евратом, така и съвместно с дейности по рамковата програма „Хоризонт 2020“, например в случая с дейностите за подкрепа на мобилността на научните изследователи по схемата „Мария Склодовска Кюри“.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата на Евратом е насочена към научноизследователски дейности и дейности по обучение в ядрената област с акцент върху постоянното подобряване на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, и по-специално осъществяване на потенциален принос за дългосрочното намаляване на въглеродния дял в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин. За нейното постигане способстват дейностите, посочени в приложение I, под формата на преки и непреки дейности, с които се търси постигането на конкретните цели, изложени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.
1.  Общата цел на програмата на Евратом е насочена към научноизследователски дейности и дейности по обучение в ядрената област с акцент върху постоянното подобряване на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, и по-специално осъществяване на принос за дългосрочното намаляване на въглеродния дял в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин. За нейното постигане способстват дейностите, посочени в приложение I, под формата на преки и непреки дейности, с които се търси постигането на конкретните цели, изложени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
а)  подкрепа за безопасността на ядрените системи;
а)  подкрепа за безопасността на ядрените системи, наред с другото, посредством структурни трансгранични проверки в случай на ядрени съоръжения в близост до една или повече национални граници с други държави членки;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  принос в разработването на безопасни дългосрочни решения за управление на крайни ядрени отпадъци, включително окончателно геоложко погребване, както и раздробяване и трансмутация;
б)  принос в сътрудничеството на равнището на ЕС и с трети държави при набелязването и разработването на безопасни дългосрочни решения за управление на крайни ядрени отпадъци, включително окончателно геоложко погребване, както и раздробяване и трансмутация;
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
а)  подобряване на ядрената безопасност, в това число: безопасност на ядрените реактори и гориво, управление на отпадъците, включително окончателно геоложко погребване, както и раздробяване и трансмутация; извеждането от експлоатация и аварийната готовност;
а)  подобряване на ядрената безопасност, включително: безопасност на ядрените реактори и гориво, управление на отпадъците, за да се предотвратят евентуални нежелани въздействия върху човека или околната среда, включително окончателно геоложко погребване, както и раздробяване и трансмутация; извеждането от експлоатация и аварийната готовност;
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  подобряване на ядрената сигурност, включително: ядрени гаранции, неразпространение на ядреното оръжие, борба с незаконния трафик и ядрена криминалистика;
б)  подобряване на ядрената сигурност, включително: ядрени гаранции, неразпространение на ядреното оръжие, борба с незаконния трафик и ядрена криминалистика, обезвреждане на изходни материали и радиоактивни отпадъци, предотвратяване на кибератаки и намаляване на риска от терористични атаки срещу атомни електроцентрали, както и структурни трансгранични проверки в случай на ядрени съоръжения в близост до една или повече национални граници с други държави членки на ЕС;
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква г
г)  грижа за управлението на знанията, образованието и обучението;
г)  грижа за управлението на знанията, образованието и обучението, включително дългосрочното професионално обучение, за да се отразяват постоянните промени, които са станали възможни благодарение на новите технологии;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4
4.  Програмата на Евратом се изпълнява по начин, който да гарантира, че приоритетите и подпомаганите дейности отговарят на променящите се нужди и са съобразени с развитието на науката, технологиите, иновациите, процеса на изграждане на политиката, пазарите и обществото, с цел оптимизиране на човешките и финансовите ресурси, и който да избегне дублиране при научноизследователската и развойната дейност в ядрената област в Съюза.
4.  Програмата на Евратом се изпълнява по начин, който да гарантира, че приоритетите и подпомаганите дейности отговарят на променящите се нужди и са съобразени с развитието на науката, технологиите, иновациите, процеса на изграждане на политиката, по-специално политиката в областта на енергетиката и на околната среда, пазарите и обществото, с цел оптимизиране на човешките и финансовите ресурси, за да се създаде по-голямо взаимодействие между съществуващите програми и проекти и да се избегне дублиране при научноизследователската и развойната дейност в ядрената област в Съюза.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Финансовият пакет за програмата на Евратом може да покрива разходи по дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценяване, които са необходими за управлението на тази програма и постигането на целите ѝ, в частност проучвания и срещи на експерти, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи за мрежи от областта на информационните технологии, свързани главно с обработката на информация и нейния обмен, както и разходи за друга техническа и административна помощ, направени от Комисията при управлението на програмата на Евратом. Разходите за продължителни и повтарящи се дейности като контрол, одит и ИТ мрежи, ще се покриват в рамките на административните разходи на Комисията, посочени в параграф 1.
2.  Финансовият пакет за програмата на Евратом може да покрива разходи по дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценяване, които са необходими за управлението на тази програма и постигането на целите ѝ, в частност проучвания и срещи на експерти, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, разходи за мрежи от областта на информационните технологии, свързани главно с обработката на информация и нейния обмен, и сигурността на тези мрежи, както и разходи за друга техническа и административна помощ, направени от Комисията при управлението на програмата на Евратом. Разходите за продължителни и повтарящи се дейности като контрол, одит и ИТ мрежи, ще се покриват в рамките на административните разходи на Комисията, посочени в параграф 1.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  държави и територии, асоциирани към Седмата рамкова програма на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2014 – 2018 г.
в)  държави и територии, асоциирани към Седмата рамкова програма на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2014 – 2018 г. или участващи в нея като държави членки.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  В работните програми, посочени в параграфи 1 и 2 се взема предвид състоянието на науката, технологиите и иновациите на национално и международно равнище и на равнището на Съюза, както и съответните тенденции в политиката, икономиката и обществото. Те се актуализират по подходящ начин и когато е необходимо.
3.  В работните програми, посочени в параграфи 1 и 2 се взема предвид състоянието на науката, технологиите и иновациите на национално и международно равнище и на равнището на Съюза, както и съответните тенденции в политиката, икономиката и обществото. Те се актуализират по подходящ начин и когато е необходимо, като се отчитат съответните препоръки на независимите експертни групи на Комисията, създадени за оценяване на програмата на Евратом.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
Особено внимание се отделя на осигуряването на адекватното участие в програмата на Евратом на малките и средните предприятия (МСП) и иновационното въздействие върху тях, както и на участието на частния сектор като цяло. Като част от механизмите за оценяване и наблюдение се предприема количествено и качествено оценяване на участието на МСП.
Особено внимание се отделя на осигуряването на адекватното участие в програмата на Евратом на малките и средните предприятия (МСП), включително новопоявяващите се иновативни участници в съответната област на научни изследвания, и иновационното въздействие върху тях, както и на участието на частния сектор като цяло. Като част от механизмите за оценяване и наблюдение се предприема количествено и качествено оценяване на участието на МСП.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  Комисията докладва и прави публично достояние резултатите от наблюдението, посочено в параграф 1.
2.  Комисията докладва и прави публично достояние резултатите от наблюдението, посочено в параграф 1, и ги предава на Парламента.
Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 2
Ядрената енергия е част от дебата относно борбата с изменението на климата и намаляването на зависимостта на Европа от вноса на енергия. В по-широкия контекст на намиране на устойчив енергиен микс за бъдещето, чрез своите научноизследователски дейности програмата на Евратом ще допринесе и за дебата относно ползите и ограниченията на енергията, получена от ядрено делене, за икономиката с ниски въглеродни емисии. Посредством гарантирането на все по-високи равнища на ядрена безопасност по-усъвършенстваните ядрени технологии биха могли да предложат възможност за съществени подобрения в ефикасността и използването на ресурсите и да генерират по-малко отпадъци в сравнение с настоящите системи. На аспектите на ядрената безопасност ще бъде отделено възможно най-голямо внимание.
Ядрената енергия допринася значително за борбата с изменението на климата и намаляването на зависимостта на Европа от вноса на енергия. В по-широкия контекст на намиране на устойчив енергиен микс за бъдещето, чрез своите научноизследователски дейности програмата на Евратом ще допринесе и за запазването на технологичните предимства на енергията, получена от ядрено делене, за икономиката с ниски въглеродни емисии. Посредством гарантирането на все по-високи равнища на ядрена безопасност по-усъвършенстваните ядрени технологии биха могли да предложат възможност за съществени подобрения в ефикасността и използването на ресурсите и да генерират по-малко отпадъци в сравнение с настоящите системи. На аспектите на ядрената безопасност ще бъде отделено възможно най-голямо внимание.
Изменение 31
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 6 – буква а – параграф 2
В съответствие с общата цел, подкрепа за съвместни научноизследователски дейности върху безопасното функциониране и извеждане от експлоатация на реакторните системи (включително съоръженията, свързани с горивния цикъл), които се използват в Съюза, или, доколкото това е необходимо, за съхраняване на широки експертни познания в областта на ядрената безопасност в рамките на Съюза, на видовете реактори, които могат да се използват в бъдеще, като ударението се поставя изключително върху аспекти на безопасността, включително всички аспекти на горивния цикъл, като например раздробяване и трансмутация.
В съответствие с общата цел, подкрепа за съвместни научноизследователски дейности върху безопасното функциониране и извеждане от експлоатация на реакторните системи (включително съоръженията, свързани с горивния цикъл), които се използват в Съюза, или, доколкото това е необходимо, за съхраняване на широки експертни познания в областта на ядрената безопасност в рамките на Съюза, на видовете реактори могат да се използват в бъдеще за всички аспекти на горивния цикъл, като например раздробяване и трансмутация.
Изменение 32
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 9 – буква а – параграф 2 - точка 3
(3)  обмен на опит със съответните заинтересовани лица за усъвършенстване капацитета на Съюза за реакция при ядрени аварии и инциденти чрез научни изследвания в областта на системите за предупреждение и моделите за радиоактивно разпространение във въздуха и чрез осигуряване на ресурси и експертни познания за анализ и моделиране на ядрени аварии.
(3)  обмен на опит със съответните заинтересовани лица за усъвършенстване капацитета на Съюза за реакция при ядрени аварии и инциденти чрез научни изследвания в областта на системите за предупреждение и моделите за радиоактивно разпространение в околната среда (въздух, води, почва) и чрез осигуряване на ресурси и експертни познания за анализ и моделиране на ядрени аварии.
Изменение 33
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 11
С оглед постигането на целите на програмата на Евратом ще се осигурят подходящи взаимовръзки, например съвместни покани за представяне на предложения, със специфичната програма на рамковата програма „Хоризонт 2020“.
С оглед постигането на целите на програмата на Евратом и създаването на полезни взаимодействия между ядрените и неядрените дейности и трансфера на знания в съответните области ще се осигурят подходящи взаимовръзки, например съвместни покани за представяне на предложения, със специфичната програма на рамковата програма „Хоризонт 2020“.
Изменение 34
Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква б – уводна част
б)  Принос в разработването на безопасни дългосрочни решения за управление на крайни ядрени отпадъци, включително окончателно геоложко погребване, разделяне и преобразуване
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – буква ж – уводна част
ж)  Стимулиране на новаторството и на конкурентоспособността в промишления сектор
ж)  Стимулиране на новаторството
Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност