Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0312(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.13
CRE 11/09/2018 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0330

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 192kWORD 64k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» *
P8_TA(2018)0330A8-0258/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2019-2020) με το οποίο συμπληρώνεται το «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία» (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0698),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0009/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0258/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της πυρηνικής έρευνας σε επίπεδο Κοινότητας, είναι απαραίτητη η θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Κοινότητας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 («πρόγραμμα Ευρατόμ»). Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να έχει τους ίδιους στόχους με το πρόγραμμα της περιόδου 2014-2018, να παρέχει στήριξη στις ίδιες δραστηριότητες και να χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο υλοποίησης, ο οποίος αποδείχθηκε αποδοτικός και κατάλληλος για τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του προγράμματος.
(4)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της πυρηνικής έρευνας σε επίπεδο Κοινότητας και η επίτευξη των στόχων στον τομέα αυτό, είναι απαραίτητη η θέσπιση του προγράμματος έρευνας και εκπαίδευσης της Κοινότητας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 («πρόγραμμα Ευρατόμ»). Το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να έχει τους ίδιους στόχους με το πρόγραμμα της περιόδου 2014-2018, να παρέχει στήριξη στις ίδιες δραστηριότητες και να χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο υλοποίησης, ο οποίος αποδείχθηκε αποδοτικός και κατάλληλος για τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του προγράμματος.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές προστασίας για τις οποίες αρμόδιο είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ.
(6)  Παρά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της πυρηνικής ενέργειας στην προσφορά ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη, τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία καθώς και το περιβάλλον, σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές προστασίας για τις οποίες αρμόδιο είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών («σχέδιο ΣΕΤ»), που εκτίθεται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2008 στις Βρυξέλλες, επιταχύνει τη συγκρότηση μιας δέσμης τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Στη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ασφαλείς και αειφόρες τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο ΣΕΤ. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να επιλέξει το είδος της τεχνολογίας που θα υποστηρίξει.
(7)  Το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών («σχέδιο ΣΕΤ»), που εκτίθεται στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2008 στις Βρυξέλλες, επιταχύνει τη διαδικασία καινοτομίας στον τομέα των προηγμένων ευρωπαϊκών τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Στη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα προωθήσουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ασφαλείς και αειφόρες τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, και θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο ΣΕΤ. Η δράση 10 (πυρηνική ασφάλεια) του σχεδίου ΣΕΤ έχει ως στόχο: τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων και των σχετικών κύκλων καυσίμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και του παροπλισμού, με ταυτόχρονη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να επιλέξει το είδος της τεχνολογίας που θα υποστηρίξει.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Καθώς όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούν ραδιενεργά υλικά ιδιαίτερα για ιατρικούς σκοπούς, το Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματα της συνεδρίασής του της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες τη συνεχιζόμενη ανάγκη για δεξιότητες στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζεται με την έρευνα και υπόκειται σε συντονισμό σε επίπεδο Κοινότητας.
(8)  Καθώς όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή χρησιμοποιούν ραδιενεργά υλικά ιδιαίτερα για ιατρικούς σκοπούς, το Συμβούλιο αναγνώρισε στα συμπεράσματα της συνεδρίασής του της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2008 στις Βρυξέλλες τη συνεχιζόμενη ανάγκη για δεξιότητες στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα και μέσω κατάλληλου συντονισμού με ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει μόνο του αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι την πυρηνική ενέργεια, αναγνωρίζεται επίσης ότι η πυρηνική ενέργεια έχει διαφορετικό ρόλο στα διάφορα κράτη μέλη.
(9)  Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει μόνο του αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι την πυρηνική ενέργεια, αναγνωρίζεται επίσης ότι η πυρηνική έρευνα έχει σημαντικό ρόλο σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα της ανθρώπινης υγείας.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική παραγωγή ενέργειας, είναι καταρχάς αναγκαία η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του ITER και η έναρξη της λειτουργίας του. Κατά δεύτερον, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός χάρτης πορείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης πρέπει να προσανατολιστεί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του εν λόγω χάρτη πορείας. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα επιτεύγματα των εν εξελίξει ερευνητικών δραστηριοτήτων σύντηξης αλλά και η μακροπρόθεσμη δέσμευση και η συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της σύντηξης, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής στήριξης από την Κοινότητα. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση καταρχάς στις δραστηριότητες υποστήριξης του ITER αλλά και στις εξελίξεις προς τον αντιδραστήρα επίδειξης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κατά περίπτωση. Ο εν λόγω εξορθολογισμός και επαναπροσδιορισμός θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση της Ευρώπης στην επιστημονική κοινότητα σύντηξης.
(11)  Προκειμένου να καταστεί η σύντηξη αξιόπιστη επιλογή για την εμπορική παραγωγή ενέργειας, είναι καταρχάς αναγκαία η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής του ITER και η έναρξη της λειτουργίας του, και το πρόγραμμα Ευρατόμ μπορεί να συμβάλει σημαντικά. Κατά δεύτερον, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί ένας φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός χάρτης πορείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύντηξης πρέπει να προσανατολιστεί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του εν λόγω χάρτη πορείας. Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα επιτεύγματα των εν εξελίξει ερευνητικών δραστηριοτήτων σύντηξης αλλά και η μακροπρόθεσμη δέσμευση και η συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της σύντηξης, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής μακροπρόθεσμης στήριξης από την Κοινότητα. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση καταρχάς στις δραστηριότητες υποστήριξης του ITER αλλά και στις εξελίξεις προς τον αντιδραστήρα επίδειξης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κατά περίπτωση. Ο εν λόγω εξορθολογισμός και επαναπροσδιορισμός θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ηγετική θέση της Ευρώπης στην επιστημονική κοινότητα σύντηξης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το JRC θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη προσανατολισμένη στον πελάτη για τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι και να εξασφαλιστεί ότι δεν πραγματοποιούνται επικαλυπτόμενες έρευνες στην ΕΕ, οι τυχόν νέες δραστηριότητες του JRC θα πρέπει να αναλύονται ώστε να ελέγχεται η συνοχή τους με τις δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσουν τα κράτη μέλη. Στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», οι πτυχές που αφορούν την προστασία θα πρέπει να περιορίζονται στις άμεσες δράσεις του JRC.
(12)  Το JRC θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη προσανατολισμένη στον πελάτη για τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι και να εξασφαλιστεί ότι δεν πραγματοποιούνται επικαλυπτόμενες έρευνες στην Ένωση, οι τυχόν νέες δραστηριότητες του JRC θα πρέπει να αναλύονται ώστε να ελέγχεται η συνοχή τους με τις δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσουν τα κράτη μέλη. Στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», οι πτυχές που αφορούν την προστασία θα πρέπει να περιορίζονται στις άμεσες δράσεις του JRC.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών, ο ρόλος της Ένωσης είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υποστήριξη της από κοινού έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την προστασία, την ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία, για τη συγκέντρωση των οποίων η συμβολή του JRC μπορεί να είναι καθοριστική. Αυτό έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση Καινοτομίας», στην οποία η Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τα επιστημονικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής μέσω του JRC. Το JRC προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα που διεξάγει στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης.
(14)  Προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών, ο ρόλος της Ένωσης είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υποστήριξη της από κοινού έρευνας αιχμής, της δημιουργίας γνώσεων και της διατήρησης των γνώσεων σχετικά με τις τεχνολογίες πυρηνικής σχάσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την προστασία, την επεξεργασία πυρηνικών αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Αυτό απαιτεί ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία, για τη συγκέντρωση των οποίων η συμβολή του JRC μπορεί να είναι καθοριστική. Αυτό έχει αναγνωριστεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ένωση Καινοτομίας», στην οποία η Επιτροπή διατύπωσε την πρόθεσή της να ενισχύσει τα επιστημονικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής μέσω του JRC. Το JRC προτίθεται να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, εστιάζοντας την έρευνα που διεξάγει στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στις προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη ενασχόληση των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών με ζητήματα έρευνας και καινοτομίας μέσω της προώθησης της επιστημονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, της ανάπτυξης υπεύθυνων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών και μέσω της διευκόλυνσης της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του προγράμματος Ευρατόμ.
(15)  Με στόχο την εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην επιστήμη, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να εξασφαλίσει την καλύτερη παροχή πληροφοριών για να καταστήσει δυνατή την τεκμηριωμένη ενασχόληση των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών με ζητήματα έρευνας και καινοτομίας μέσω της προώθησης της επιστημονικής εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, της ανάπτυξης υπεύθυνων προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών και μέσω της διευκόλυνσης της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες του προγράμματος Ευρατόμ.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Στα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο με τίτλο «Οφέλη και περιορισμοί της έρευνας πυρηνικής σχάσης για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο διεπιστημονικής μελέτης με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της ενέργειας, των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών και συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2013, αναγνωρίζεται η ανάγκη να συνεχιστεί η πυρηνική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
(17)  Στα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο με τίτλο «Οφέλη και περιορισμοί της έρευνας πυρηνικής σχάσης για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο διεπιστημονικής μελέτης με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της ενέργειας, των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών και συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2013, αναγνωρίζεται η ανάγκη να συνεχιστεί η πυρηνική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας στον τομέα της σχάσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Αναμένεται ότι το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συμβάλει στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του ερευνητή στην Ένωση. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών17, καθώς και σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, τηρουμένου του προαιρετικού χαρακτήρα τους.
(18)  Αναμένεται ότι το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συμβάλει στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του ερευνητή στην Ένωση και την ενθάρρυνση των νέων για ενασχόληση με ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και στον Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών17, καθώς και σε άλλα σχετικά πλαίσια αναφοράς που ορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, τηρουμένου του προαιρετικού χαρακτήρα τους.
_________________
_________________
17 Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (ΕΕ L 75, 22.3.2005, σ. 67).
17 Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (ΕΕ L 75 της 22.3.2005, σ. 67).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία, πιο συγκεκριμένα μέσω της αντιμετώπισης των υποκείμενων αιτίων των διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών ερευνητών και μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των έργων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να ενισχυθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην εφαρμογή των αρχών που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
(19)  Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της ισότητας μεταξύ των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία, πιο συγκεκριμένα μέσω της αντιμετώπισης των υποκείμενων αιτίων των διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών ερευνητών, και της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε ερευνητικά προγράμματα ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να ενισχυθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην εφαρμογή των αρχών που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζει το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές. Θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες σε θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ και να περιορίζουν τη χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την αντικατάσταση της χρήσης ζώων. Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
(20)  Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζει το πρόγραμμα Ευρατόμ θα πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές. Θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες σε θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 ΣΛΕΕ και να υποκαθιστούν τη χρήση ζώων στην έρευνα και τις δοκιμές, με απώτερο στόχο την απαγόρευση της χρήσης ζώων. Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται διασφαλίζοντας το ύψιστο επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Μεγαλύτερος αντίκτυπος αναμένεται ότι θα επιτευχθεί με τον συνδυασμό του προγράμματος Ευρατόμ με ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων επιδιώξεων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
(21)  Μεγαλύτερος αντίκτυπος αναμένεται ότι θα επιτευχθεί με τον συνδυασμό του προγράμματος Ευρατόμ με ιδιωτικά κεφάλαια στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων επιδιώξεων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων, αναδυόμενων καινοτόμων παραγόντων στον σχετικό ερευνητικό τομέα.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον χρειάζεται, της επιβολής ποινών. Μια αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχου, στην οποία η εστίαση θα μετατίθεται από την ελαχιστοποίηση των ποσοστών σφάλματος στον έλεγχο βάσει των κινδύνων και στον εντοπισμό της απάτης, αναμένεται να μειώσει τον φόρτο του ελέγχου για τους συμμετέχοντες.
(25)  Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω κατάλληλων μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης παρατυπιών μέσω κοινών ελεγκτικών διαδικασιών, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον χρειάζεται, της επιβολής ποινών. Μια αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχου, στην οποία η εστίαση θα μετατίθεται από την ελαχιστοποίηση των ποσοστών σφάλματος στον έλεγχο βάσει των κινδύνων και στον εντοπισμό της απάτης, βάσει κοινών αρχών και κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ, αναμένεται να μειώσει τον φόρτο του ελέγχου για τους συμμετέχοντες.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προγράμματος Ευρατόμ και της υλοποίησής του με τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, με παράλληλη μέριμνα για την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και προσβασιμότητας του προγράμματος από κάθε συμμετέχοντα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»)19 και με τις απαιτήσεις της απλούστευσης και της βελτίωσης της νομοθεσίας.
(26)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προγράμματος Ευρατόμ και η υλοποίησή του με τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, με παράλληλη μέριμνα για την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και την κατάλληλη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων με στόχο να αυξηθεί η προσβασιμότητα του προγράμματος για κάθε συμμετέχοντα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 («δημοσιονομικός κανονισμός») και με τις απαιτήσεις της απλούστευσης και της βελτίωσης της νομοθεσίας.
_________________
_________________
19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ όσο και από κοινού με τις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
(33)  Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρατόμ στους σχετικούς τομείς απαιτεί την υποστήριξη εγκάρσιων δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρατόμ όσο και από κοινού με τις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», για παράδειγμα στην περίπτωση των δράσεων Marie Skłodowská Curie που στηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Γενικός στόχος του προγράμματος Ευρατόμ είναι η άσκηση δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και της ακτινοπροστασίας, και ιδίως η δυνητική συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Ο γενικός στόχος υλοποιείται μέσω των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι υπό τη μορφή άμεσων και έμμεσων δράσεων που προωθούν τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
1.  Γενικός στόχος του προγράμματος Ευρατόμ είναι η άσκηση δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και της ακτινοπροστασίας, και ιδίως η συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Ο γενικός στόχος υλοποιείται μέσω των δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι υπό τη μορφή άμεσων και έμμεσων δράσεων που προωθούν τους ειδικούς στόχους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  υποστήριξη της ασφάλειας των πυρηνικών συστημάτων·
α)  υποστήριξη της ασφάλειας των πυρηνικών συστημάτων, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωτικών διασυνοριακών επιθεωρήσεων σε περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε εθνικά σύνορα μίας ή περισσότερων χωρών με άλλα κράτη μέλη·
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόμενων πυρηνικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης καθώς και του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης·
β)  συμβολή στη συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο και με τρίτες χώρες όσον αφορά τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη ασφαλών μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόμενων πυρηνικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης καθώς και του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων και καυσίμων, διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης καθώς και του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης· παροπλισμός και ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·
α)  βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται: ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων και καυσίμων, διαχείριση αποβλήτων με στόχο την αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών στον άνθρωπο ή το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης καθώς και του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης· παροπλισμός και ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  βελτίωση της πυρηνικής προστασίας, στην οποία περιλαμβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, μη διάδοση όπλων, καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας και εγκληματολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά·
β)  βελτίωση της πυρηνικής προστασίας, στην οποία περιλαμβάνονται: πυρηνικές διασφαλίσεις, μη διάδοση πυρηνικών όπλων, καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας και εγκληματολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά, διάθεση πρώτων υλών και ραδιενεργών αποβλήτων, αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και μείωση των κινδύνων από τρομοκρατικές επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και διαρθρωτικές διασυνοριακές επιθεωρήσεις σε περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε εθνικά σύνορα μίας ή περισσότερων χωρών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
δ)  ενίσχυση της διαχείρισης γνώσεων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης επαγγελματικής κατάρτισης για να λαμβάνονται υπόψη οι μόνιμες εξελίξεις που έχουν καταστεί δυνατές λόγω των νέων τεχνολογιών·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Το πρόγραμμα Ευρατόμ υλοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της χάραξης πολιτικών, των αγορών και της κοινωνίας, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι και να αποφευχθεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση.
4.  Το πρόγραμμα Ευρατόμ υλοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες και δραστηριότητες που λαμβάνουν στήριξη ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της χάραξης πολιτικών – ιδίως στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος – των αγορών και της κοινωνίας, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, να δημιουργηθούν μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων και έργων και να αποφευχθεί η επικάλυψη δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος Ευρατόμ μπορεί να καλύψει δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων του, ιδίως μελέτες και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής στις οποίες υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος Ευρατόμ. Οι δαπάνες για τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δράσεις, π.χ. λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι και δίκτυα ΤΠ καλύπτονται εντός των ορίων των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής που καθορίζονται στην παράγραφο 1.
2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος Ευρατόμ μπορεί να καλύψει δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων του, ιδίως μελέτες και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών με επίκεντρο την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, και την ασφάλεια των εν λόγω δικτύων, καθώς και όλες τις άλλες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος Ευρατόμ. Οι δαπάνες για τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δράσεις, π.χ. λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι και δίκτυα ΤΠ καλύπτονται εντός των ορίων των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής που καθορίζονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  χώρες ή εδάφη που είναι συνδεδεμένες με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρατόμ ή το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ για την περίοδο 2014-2018.
γ)  χώρες ή εδάφη που συνδέονται με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρατόμ ή το πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ, ή συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα ως κράτη μέλη, για την περίοδο 2014-2018.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στην ασκούμενη πολιτική, την αγορά και την κοινωνία. Επικαιροποιούνται όποτε και όπως κρίνεται σκόπιμο.
3.  Τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις σχετικές εξελίξεις στην ασκούμενη πολιτική, την αγορά και την κοινωνία. Επικαιροποιούνται όποτε και όπως κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις σχετικές συστάσεις που διατυπώνονται από τις ανεξάρτητες ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, οι οποίες έχουν συσταθεί για να αξιολογήσουν το πρόγραμμα Ευρατόμ.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και του ιδιωτικού τομέα εν γένει στο πρόγραμμα Ευρατόμ καθώς και του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές. Οι ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις της συμμετοχής των ΜΜΕ πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αξιολόγησης και παρακολούθησης.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της επαρκούς συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων νέων, αναδυόμενων καινοτόμων παραγόντων στον σχετικό ερευνητικό τομέα, καθώς και του ιδιωτικού τομέα εν γένει στο πρόγραμμα Ευρατόμ καθώς και του αντίκτυπου της καινοτομίας σε αυτές. Οι ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις της συμμετοχής των ΜΜΕ πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αξιολόγησης και παρακολούθησης.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και θέτει στη διάθεση του κοινού τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις και θέτει στη διάθεση του κοινού τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 2
Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα στοιχείο της συζήτησης σχετικά με την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Στο ευρύτερο πλαίσιο της εξεύρεσης βιώσιμου ενεργειακού μείγματος για το μέλλον, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συμβάλει εξάλλου μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της ενέργειας από την πυρηνική σχάση για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, οι πλέον προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη χρήση των πόρων, καθώς και την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων σε σχέση με τις σημερινές τεχνικές. Θα δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στις πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας.
Η πυρηνική ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Στο ευρύτερο πλαίσιο της εξεύρεσης βιώσιμου ενεργειακού μείγματος για το μέλλον, το πρόγραμμα Ευρατόμ θα συμβάλει εξάλλου μέσω των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στη διατήρηση των τεχνολογικών πλεονεκτημάτων της ενέργειας από την πυρηνική σχάση για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, οι πλέον προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη χρήση των πόρων, καθώς και την παραγωγή λιγότερων αποβλήτων σε σχέση με τις σημερινές τεχνικές. Θα δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στις πτυχές της πυρηνικής ασφάλειας.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 6 – στοιχείο α – εδάφιο 2
Σύμφωνα με τον γενικό στόχο, υποστήριξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με την ασφαλή λειτουργία και τον παροπλισμό των συστημάτων αντιδραστήρων (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κύκλου καυσίμων) που χρησιμοποιούνται στην Ένωση ή, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευρύτερης εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας στην Ένωση, των τύπων αντιδραστήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, με έμφαση αποκλειστικά σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών του κύκλου καυσίμου, όπως είναι ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση.
Σύμφωνα με τον γενικό στόχο, υποστήριξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με την ασφαλή λειτουργία και τον παροπλισμό των συστημάτων αντιδραστήρων (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων κύκλου καυσίμων) που χρησιμοποιούνται στην Ένωση ή, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευρύτερης εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας στην Ένωση, των τύπων αντιδραστήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για όλες τις πτυχές του κύκλου καυσίμου, όπως είναι ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 9 – στοιχείο α – εδάφιο 2 - σημείο 3
(3)  συνεργασία με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της Ένωσης σε πυρηνικά ατυχήματα και συμβάντα μέσω της έρευνας σχετικά με συστήματα και υποδείγματα προειδοποίησης για τη διασπορά ακτινοβολίας στον αέρα και μέσω της κινητοποίησης πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για την ανάλυση πυρηνικών ατυχημάτων και την ανάπτυξη σχετικών μοντέλων.
(3)  συνεργασία με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της Ένωσης σε πυρηνικά ατυχήματα και συμβάντα μέσω της έρευνας σχετικά με συστήματα και υποδείγματα προειδοποίησης για τη διασπορά ακτινοβολίας στο περιβάλλον (στον αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος) και μέσω της κινητοποίησης πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για την ανάλυση πυρηνικών ατυχημάτων και την ανάπτυξη σχετικών μοντέλων.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 11
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος Ευρατόμ, θα διασφαλιστούν κατάλληλοι σύνδεσμοι και διεπαφές, όπως για παράδειγμα κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με το ειδικό πρόγραμμα του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος Ευρατόμ, να δημιουργηθεί συνέργεια μεταξύ πυρηνικών και μη πυρηνικών δραστηριοτήτων και να μεταδοθούν γνώσεις στους σχετικούς τομείς, θα διασφαλιστούν κατάλληλοι σύνδεσμοι και διεπαφές, όπως για παράδειγμα κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, με το ειδικό πρόγραμμα του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020».
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  Συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόμενων πυρηνικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης, του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης
β)  Συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών, μακροπρόθεσμων λύσεων για τη διαχείριση των τελικώς παραγόμενων πυρηνικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής γεωλογικής διάθεσης, του διαχωρισμού και της μεταστοιχείωσης
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – στοιχείο ζ – εισαγωγικό μέρος
ζ)  Προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
ζ)  Προώθηση της καινοτομίας
Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου