Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0249/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0249/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 28
CRE 10/09/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.16
CRE 11/09/2018 - 6.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0333

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 87k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
P8_TA(2018)0333A8-0249/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (2018/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης, του Σεπτεμβρίου του 2001, για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) και τις εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (VPA) όσον αφορά την FLEGT με τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 208 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά(1) (κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμπραξη του Μπουσάν του 2011, για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2015-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που συνήφθη κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της μελέτης της Επιτροπής με τίτλο «Οι επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών: Διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών» (2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών, που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής (2017),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας» (COM(2008)0645),

–  έχοντας υπόψη το Consumer Goods Forum (φόρουμ καταναλωτικών αγαθών), του 2010, ένα παγκόσμιο κλαδικό δίκτυο εμπόρων λιανικής πώλησης, κατασκευαστών και παρόχων υπηρεσιών, το οποίο έθεσε ως στόχο την επίτευξη μηδενικής αποψίλωσης των δασών στις αλυσίδες εφοδιασμού των μελών του έως το 2020,

–  έχοντας υπόψη την πρόκληση της Βόννης, του 2011, μια παγκόσμια προσπάθεια αποκατάστασης 150 εκατομμυρίων εκταρίων αποψιλωμένης και υποβαθμισμένης γης έως το 2020 και 350 εκατομμυρίων εκταρίων έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη την Tropical Forest Alliance 2020 (συμμαχία για την προστασία των τροπικών δασών),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης σχετικά με τα δάση και το θεματολόγιο δράσης του 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2016, σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του Άμστερνταμ, του Δεκεμβρίου του 2015, με τίτλο «Προς την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τις αλυσίδες βασικών γεωργικών προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες»,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» της Επιτροπής (2015),

–  έχοντας υπόψη τον μηχανισμό του προγράμματος REDD+ των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση (UNSPF) για την περίοδο 2017-2030, το οποίο προσδιορίζει έξι παγκόσμιους στόχους για τα δάση και 26 συναφείς στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 1994,

–  έχοντας υπόψη το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) όσον αφορά εθνικές βιώσιμες πλατφόρμες βασικών προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη τον διμερή μηχανισμό συνεργασίας με την Κίνα για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (BCM-FLEG), του 2009,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Αμερικανική Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του 1969,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών του 1987,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 1989 περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 2007 για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών (UNDRIP),

–  έχοντας υπόψη τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (VGGT) του 2012 του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές υπεύθυνης επένδυσης στα γεωργικά και επισιτιστικά συστήματα, που δημοσίευσε ο FAO το 2014,

–  έχοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη έκθεση για τα όρια του πλανήτη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1973 για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα και το συνοδευτικό Πρωτόκολλο της Καρθαγένης του 2000 για τη βιοασφάλεια, καθώς και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια του 2010 για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τον ισόρροπο και δίκαιο καταμερισμό των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενέκρινε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2011, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που επικαιροποιήθηκαν το 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών του Απριλίου 2018 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία των δασών,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και των δασών, που εκπόνησε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος (UNDOC),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0249/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή των βιοποικίλων δασών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 300 εκατομμύρια άτομα ζουν σε δάση και 1,6 δισεκατομμύρια άτομα εξαρτώνται άμεσα από τα δάση για τη διαβίωσή τους, μεταξύ άλλων και πάνω από 2 000 αυτόχθονες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι τα δάση φιλοξενούν το 80 % όλων των χερσαίων ειδών και συνιστούν, ως εκ τούτου, ένα σημαντικό απόθεμα βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, ετησίως χάνονται περίπου 13 εκατομμύρια εκτάρια δασών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών σημειώνονται κυρίως στο νότιο ημισφαίριο και στην τροπική ζώνη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση αποτρέπουν την υποβάθμιση του εδάφους και την απερήμωση και μειώνουν, ως εκ τούτου, τον κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και ξηρασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη γεωργία και βελτιώνουν την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση παρέχουν επίσης απαραίτητες υπηρεσίες οικοσυστήματος που υποστηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία, με τη ρύθμιση των ροών των υδάτων, τη σταθεροποίηση των εδαφών, τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, τη ρύθμιση του κλίματος και την παροχή βιώσιμου οικοτόπου για άγριους επικονιαστές και θηρευτές γεωργικών παρασίτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δασικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 1 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση των δασών αποτελεί μία από τις βασικές στρατηγικές για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 βαθμούς Κελσίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν μέτρα για τη μείωση του κόστους των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανθρωπογενής αιτία ανθρακούχων εκπομπών και ευθύνεται για το 20 % σχεδόν των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καυσόξυλα εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο δασικό προϊόν σε αναπτυσσόμενες χώρες και τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας σε πολλές χώρες της Αφρικής και της Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, τέσσερις στους πέντε ανθρώπους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ξύλα για το μαγείρεμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρωτογενή δάση έχουν πλούσια βιοποικιλότητα και αποθηκεύουν 30 έως 70 τοις εκατό περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με τα υλοτομημένα ή υποβαθμισμένα δάση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαφείς, συνεκτικές και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τη δασική κάλυψη είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση και την επιβολή της νομοθεσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχουν αποδειχθεί πολύτιμες, διότι συμβάλλουν στη βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης, οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT-VPA) εξακολουθούν να έχουν πολλά ελαττώματα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FLEGT-VPA εστιάζουν στη βιομηχανική υλοτομία, ενώ η συντριπτική πλειονότητα της παράνομης υλοτομίας προέρχεται από βιοτεχνικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της «νομιμότητας» στις FLEGT-VPA είναι πολύ στενός και συχνά παραβλέπει καίρια ζητήματα όσον αφορά τη γαιοκτησία και τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι FLEGT-VPA, το πρόγραμμα REDD+ και η πιστοποίηση παραμένουν χωριστές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να συντονιστούν περαιτέρω·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των στόχων της FLEGT εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίου ξυλείας, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, και από τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν την παράνομη υλοτομία και την εμπορία παράνομων προϊόντων ξυλείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς πολιτικοί διάλογοι με αυτούς τους εταίρους έχουν αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι στιγμής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR) επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν διατίθεται παράνομη ξυλεία στην ενωσιακή αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση του 2016 του EUTR κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή και η επιβολή του κανονισμού ήταν ελλιπείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του έτους δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση για ενδεχόμενη τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του EUTR·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε στρατηγικής προσέγγισης για τη διατήρηση της άγριας ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να λειτουργούν ως ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς πόλοι οικονομικής ανάπτυξης, με βάση τη βιώσιμη γεωργία, την ενέργεια, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, και να προωθούν την ανάπτυξη της χρηστής διακυβέρνησης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη πάρκων στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, με σεβασμό στα δικαιώματα των δασικών κοινοτήτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεφθαρμένοι και αδύναμοι φορείς αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην προστασία και στη διατήρηση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή έκθεση, του 2016, του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και της INTERPOL(5) αναγνωρίζει τα εγκλήματα κατά των δασών ως μία από τις πέντε κύριες προκλήσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ και αναφέρει ότι η παράνομη υλοτομία αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 15 και 30 % του παγκόσμιου νόμιμου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι χώρες που πλήττονται χάνουν ετησίως περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ λόγω της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα κατά των δασών μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η παράνομη εκμετάλλευση ειδών ξύλου υψηλής αξίας που απειλούνται με εξαφάνιση (και απαριθμούνται στη CITES), η παράνομη υλοτομία για την παραγωγή ξυλείας για οικοδομικά υλικά και έπιπλα, η παράνομη υλοτόμηση και νομιμοποίηση ξυλείας μέσω φυτειών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συνιστούν προπέτασμα, για την προμήθεια πολτού στη χαρτοβιομηχανία και τη χρήση τού σε μεγάλο βαθμό μη ελεγχόμενου εμπορίου καυσόξυλων και ξυλάνθρακα με στόχο την απόκρυψη της παράνομης υλοτομίας εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστικοποίηση, η κακή διακυβέρνηση, και η μεγάλης κλίμακας αποψίλωση των δασών για λόγους γεωργίας, εξόρυξης και ανάπτυξης υποδομών προκαλούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταστροφικό αντίκτυπο στους πληθυσμούς των δασών και στις τοπικές κοινότητες, όπως αρπαγή της γης, βίαιες εκδιώξεις, παρενοχλήσεις από την αστυνομία, αυθαίρετες συλλήψεις και ποινικοποίηση των επικεφαλής των κοινοτήτων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών θέτει ως στόχο την ανάσχεση και αντιστροφή της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση αυτή επαναλαμβάνεται στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και δεν θα πρέπει να αναβληθεί·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 15 αναφέρει ρητά την ανάγκη για την καλή διαχείριση των δασών, ενώ τα δάση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη πολλών από τους άλλους ΣΒΑ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα REDD+ έχει αποφέρει περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έως την αγροτική ανάπτυξη και τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει επικριθεί διότι ασκεί πιέσεις στις δασικές κοινότητες·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των κοινοτήτων οδηγεί στη μείωση της αποψίλωσης των δασών και στην πιο βιώσιμη διαχείριση των δασών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία ευθύνεται για το 80 % της αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα η κτηνοτροφία και οι μεγάλες βιομηχανικές φυτείες σόγιας και φοινικέλαιου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αποψίλωση των δασών, ιδιαίτερα στις τροπικές χώρες, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα αυτά σε αναπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες και της παγκόσμιας επέκτασης της βιομηχανικής γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 2013, η ΕΕ των 27 ήταν παγκοσμίως ο μεγαλύτερος καθαρός εισαγωγέας ενσωματωμένης αποψίλωσης των δασών (από το 1990 έως το 2008)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει αποφασιστικό ρόλο να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ζήτηση και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς βασικά γεωργικά προϊόντα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της καλλιέργειας σόγιας έχει προκαλέσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η διάβρωση του εδάφους, η εξάντληση των υδάτων, η μόλυνση από φυτοφάρμακα και η αναγκαστική μετατόπιση πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες κοινότητες συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση των φυτειών για την παραγωγή φοινικέλαιου έχει προκαλέσει μαζική καταστροφή δασών και κοινωνικές συγκρούσεις που φέρνουν σε αντιπαράθεση τις εταιρείες εκμετάλλευσης των φυτειών με αυτόχθονες ομάδες και τοπικές κοινότητες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται στον ιδιωτικό τομέα μια αυξανόμενη δέσμευση για την προστασία των δασών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 400 εταιρείες έχουν δεσμευτεί για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τα προϊόντα και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης σχετικά με τα δάση, με ιδιαίτερη έμφαση σε βασικά προϊόντα όπως το φοινικέλαιο, η σόγια, το βόειο κρέας και η ξυλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέτρα όσον αφορά γεωργικά προϊόντα παραμένουν, παρόλα αυτά, σχετικά σπάνια·

1.  υπενθυμίζει ότι το θεματολόγιο του 2030 αναγνωρίζει ότι τα βιοποικίλα δάση παίζουν κρίσιμο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού· επαναλαμβάνει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση των δασών και η υπεύθυνη χρήση των βασικών δασικών προϊόντων αποτελούν το πλέον αποδοτικό και χαμηλού κόστους φυσικό σύστημα για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα·

2.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των στόχων για τη διακυβέρνηση των δασών και των γαιών στις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές των αναπτυσσόμενων χωρών που καλύπτονται από δάση·

3.  υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Παρισιού απαιτεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των δασών·

4.  επισημαίνει ότι η ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και η προώθηση της ανανέωσης των δασών ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 30 % όλων των δράσεων μετριασμού που απαιτούνται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C(6)·

5.  επισημαίνει ότι η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 11 % των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων·

6.  επιβεβαιώνει ότι το είδος της διαχείρισης των δασών συνδέεται με το ισοζύγιο άνθρακα στην τροπική ζώνη, όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατα έγγραφα(7), στα οποία καταδεικνύεται ότι πολύ σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε πάνω από το ήμισυ των εκπομπών, πιθανόν να αποτελούν, όχι μόνο η αποψίλωση των δασών σε μεγάλη κλίμακα, όπως είχε θεωρηθεί στο παρελθόν, αλλά και πιο ήπιες μορφές υποβάθμισης·

7.  επισημαίνει ότι η αναδάσωση, η αποκατάσταση των υφιστάμενων υποβαθμισμένων δασών και η αυξανόμενη δενδροκάλυψη των γεωργικών τοπίων μέσω της αγροδασοκομίας αποτελούν τις μόνες διαθέσιμες πηγές αρνητικών εκπομπών με σημαντική δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

8.  υπενθυμίζει την πρόκληση της Βόννης(8), η οποία έχει ως στόχο την αποκατάσταση 350 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης και αποψιλωμένης γης έως το 2030, που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως σε καθαρά οφέλη από την προστασία των λεκανών απορροής, τη βελτιωμένη απόδοση των εσοδειών και τα βελτιωμένα δασικά προϊόντα, και θα μπορούσε να δεσμεύσει έως 1,7 γιγατόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως·

9.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων εκείνες που ανέλαβε στο πλαίσιο της COP21, του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση (UNFF), της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση και του ΣΒΑ 15, και ιδιαίτερα του στόχου 15.2 για την προώθηση της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης των δασών κάθε είδους, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και τη σημαντική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020·

10.  υπενθυμίζει συγκεκριμένα ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους στόχους του Aichi της ΣΒΠ, που απαιτούν τη διατήρηση του 17 % όλων των οικοτόπων, την αποκατάσταση του 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και τον μηδενισμό σχεδόν της απώλειας δασών, ή τη μείωσή της τουλάχιστον κατά το ήμισυ, έως το 2020·

11.  επισημαίνει ότι η αεροπορική βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω των δασών· τονίζει, ωστόσο, ότι ασκείται έντονη κριτική όσον αφορά την αντιστάθμιση μέσω των δασών, καθώς είναι δύσκολο να μετρηθεί και αδύνατον να διασφαλιστεί· πιστεύει ότι η αντιστάθμιση μέσω των δασών δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στον μηχανισμό CORSIA (σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)·

12.  υπογραμμίζει ότι οι παράγοντες της αποψίλωσης των δασών δεν περιορίζονται στον δασικό τομέα αυτόν καθαυτόν, αλλά συνδέονται με ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γαιών, η προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, οι γεωργικές πολιτικές και η κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των FLEGT-VPA και να αντιμετωπίσει ολιστικά την αποψίλωση των δασών, μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής, διασφαλίζοντας δηλαδή ότι αναγνωρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο και γίνονται σεβαστά τα γαιοκτητικά δικαιώματα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, ιδιαίτερα σε περίπτωση που χορηγείται ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση, καθώς και κατά τη διαδικασία ελέγχου των FLEGT-VPA, και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η διαβίωση των τοπικών κοινοτήτων μέσω της δασοκομίας, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η διατήρηση των οικοσυστημάτων·

13.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ανά διετία έκθεση σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου δράσης FLEGT· τονίζει ότι η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της VPA, προγραμματισμένες προθεσμίες, τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν και μέτρα που ελήφθησαν ή καταρτίστηκαν·

14.  σημειώνει ότι η εφαρμογή των VPA έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εάν προβλέπει την παροχή πιο στοχευμένης στήριξης σε ευάλωτες ομάδες που συμμετέχουν στη διαχείριση πόρων ξυλείας (μικροϊδιοκτήτες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης στον άτυπο τομέα απασχόλησης)· τονίζει τη σημασία να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης σέβονται τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων ομάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση των δασών·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία να καταπολεμηθεί η παράνομη εμπορία τροπικής ξυλείας· προτείνει στην Επιτροπή οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής FLEGT για εξακριβωμένα νόμιμα προϊόντα ξυλείας που εξάγονται στην ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία του ινδονησιακού συστήματος, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2016· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αυτόνομη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή του ινδονησιακού συστήματος διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που συνιστά η ξυλεία από ζώνες συγκρούσεων, ώστε να διασφαλίσουν ότι η ξυλεία αυτή ορίζεται παράνομη μέσω της διαδικασίας της VPA· πιστεύει ότι ο ορισμός της νομιμότητας που περιλαμβάνεται στο σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των κοινοτήτων, σε όλες τις VPA·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον προτεινόμενο «διαρθρωμένο διάλογο FLEGT» για να αξιολογήσουν δεόντως τους κινδύνους διαφθοράς στον δασικό τομέα και να αναπτύξουν μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας, ως στοιχεία μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

18.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια πολιτική προμήθειας οικολογικής ξυλείας, για την υποστήριξη της προστασίας και της αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων σε όλον τον κόσμο·

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο δασικός τομέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στην πλημμελή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων στη διαφθορά, στην απάτη και στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από ατιμωρησία· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, ακόμα και στις χώρες που διαθέτουν καλή δασική νομοθεσία, η εφαρμογή της είναι ανεπαρκής·

20.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα εγκλήματα κατά των δασών, όπως η παράνομη υλοτομία, αντιπροσώπευαν αξία ύψους 50 έως 152 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2016, έχοντας σημειώσει αύξηση από αξία ύψους 30 έως 100 δισεκατομμυρίων το 2014, και κατατάσσονται στην πρώτη θέση μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων όσον αφορά τα έσοδα· επισημαίνει ότι η παράνομη υλοτομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και, ως εκ τούτου, στερεί πόρους σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνήσεις, τα έθνη και τις τοπικές κοινότητες λόγω μη εισπραχθέντων εσόδων(9)·

21.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι σημειώνονται συχνότερα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρπαγές γαιών και κατασχέσεις γαιών αυτόχθονων πληθυσμών, λόγω της επέκτασης των υποδομών, των φυτειών μονοκαλλιεργειών για την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και ινών, της υλοτομίας και των δράσεων περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα, όπως τα βιοκαύσιμα, το φυσικό αέριο ή τα υδροηλεκτρικά έργα μεγάλης κλίμακας·

22.  επισημαίνει με προβληματισμό ότι περίπου 300 000 αυτόχθονες (αποκαλούμενοι και «πυγμαίοι» ή «batwas») που κατοικούν στο βροχοδάσος της Κεντρικής Αφρικής βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτοφανείς πιέσεις όσον αφορά τις γαίες, τους δασικούς πόρους και τις κοινωνίες τους, καθώς τα δάση υλοτομούνται, αποψιλώνονται για γεωργικούς σκοπούς ή μετατρέπονται σε περιοχές αποκλειστικής διατήρησης της άγριας ζωής·

23.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα σημεία που επισήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(10), μεταξύ άλλων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν· καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να δρομολογήσει τα μέτρα που ζητήθηκαν στο εν λόγω ψήφισμα όσον αφορά τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, όταν οι ενέργειες αυτές συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας κράτους μέλους·

24.  τονίζει ότι η παράνομη υλοτομία ευθύνεται για την απώλεια φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες· αποδοκιμάζει, ιδιαίτερα, την εκμετάλλευση εξωχώριων φορολογικών παραδείσων και συστημάτων φοροαποφυγής για τη χρηματοδότηση εταιρειών-προπετασμάτων και θυγατρικών μεγάλων εταιρειών χαρτοπολτού, υλοτομίας και εξόρυξης που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών, όπως επιβεβαιώνουν τα έγγραφα του Παναμά και τα Paradise Papers, δεδομένου ότι η ανεξέλεγκτη χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διατήρηση των δασών και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί εκ νέου την ΕΕ να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες·

25.  επικροτεί τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τις επιλογές για την ενίσχυση της ενωσιακής δράσης κατά της αποψίλωσης των δασών(11), που ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επισημαίνει ότι η μελέτη αυτή εστιάζει κυρίως σε επτά βασικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, και συγκεκριμένα στο φοινικέλαιο, τη σόγια, το καουτσούκ, το βόειο κρέας, τον αραβόσιτο, το κακάο και τον καφέ, και αναγνωρίζει ότι «η ΕΕ είναι σαφώς μέρος του προβλήματος της αποψίλωσης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο»·

26.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να δρομολογήσει αμέσως διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων και ειλικρινή διαβούλευση με συμφεροντούχους, όπου θα συμμετέχουν ιδιαίτερα τοπικοί πληθυσμοί και γυναίκες, με στόχο την κατάρτιση ουσιώδους ενωσιακού σχεδίου δράσης όσον αφορά την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα και συνεκτικά ρυθμιστικά μέτρα, μεταξύ άλλων και μηχανισμό παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία αλυσίδα εφοδιασμού ή χρηματοπιστωτική συναλλαγή που συνδέεται με την ΕΕ δεν ευθύνεται για την αποψίλωση ή την υποβάθμιση των δασών ή για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί το εν λόγω σχέδιο δράσης να προωθεί την παροχή ενισχυμένης χρηματοδοτικής και τεχνικής συνδρομής στις χώρες παραγωγής, με συγκεκριμένο στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών και των οικοσυστημάτων ζωτικής σημασίας και τη βελτίωση των βιοποριστικών μέσων των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση·

27.  υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες γυναίκες και οι αγρότισσες στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία την απουσία συμμετοχής και ενδυνάμωσης των γυναικών στη διαδικασία διαχείρισης των φυσικών πόρων· αποδοκιμάζει την έλλειψη εκπαίδευσης στον κλάδο της δασοκομίας· πιστεύει ότι η ισότητα των φύλων στον κλάδο της δασοκομίας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, πράγμα που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο ενωσιακό σχέδιο δράσης·

28.  επισημαίνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ξυλεία· κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η δυνατότητα επιλογής στο ερωτηματολόγιο να μειωθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, δεδομένου ότι το παράνομο εμπόριο ακμάζει στο πλαίσιο του υφιστάμενου πεδίου εφαρμογής του κανονισμού· επισημαίνει, επίσης, τη θέση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Επεξεργασίας Ξύλου υπέρ της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ώστε να καλύπτει όλα τα προϊόντα ξυλείας·

29.  επισημαίνει ότι κατά την αναθεώρηση, του 2016, του EUTR (SWD(2016)0034), δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές οι κυρώσεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, καθώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής· αμφισβητεί την εφαρμογή, από ορισμένα κράτη μέλη, του κριτηρίου των «εθνικών οικονομικών συνθηκών» για τον καθορισμό κυρώσεων, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τύπος εγκλήματος έχει διεθνή διάσταση και κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να επιβάλουν τον EUTR και να μεριμνήσουν ώστε ο κανονισμός να καλύπτει όλα τα προϊόντα που είναι ή ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από ξύλο και περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν ξύλο· τονίζει την απαίτηση διενέργειας επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων, μεταξύ άλλων σε σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και σε εισαγωγές από χώρες επεξεργασίας, και ζητεί να επιβάλλονται αυστηρές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες, δεδομένου ότι πρόκειται για διεθνές έγκλημα που αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

31.  επισημαίνει ότι αποκαλύφθηκε ότι οι άδειες εξαγωγής FLEGT επιτρέπουν την ανάμειξη ξυλείας παράνομης προέλευσης με νόμιμη ξυλεία, και ότι ως εκ τούτου η εν λόγω ξυλεία θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται προς την ΕΕ ως σύμφωνη με τον EUTR(12)·

32.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον EUTR, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υλοτομία από ζώνες συγκρούσεων και να προτείνει πιο λεπτομερή μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου, ούτως ώστε να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων με την απαίτηση για ενίσχυση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας από φορείς εκμετάλλευσης που εισάγουν από περιοχές οι οποίες πλήττονται από συγκρούσεις ή από περιοχές υψηλού κινδύνου, με τον προσδιορισμό όρων και προϋποθέσεων κατά της δωροδοκίας στις συμβάσεις με προμηθευτές, με την εφαρμογή διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και με λογιστικούς ελέγχους κατά της διαφθοράς·

Διακυβέρνηση των δασών και των γαιών

33.  αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που συντελείται στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) όσον αφορά την παγκόσμια βιώσιμη διαχείριση των δασών, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στο βιώσιμο εμπόριο δασικών προϊόντων·

34.  καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ισχυρότερη συνεργασία και αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις με σημαντικές χώρες κατανάλωσης ξυλείας και με διεθνείς συμφεροντούχους, όπως ο ΟΗΕ, και ιδιαίτερα ο FAO, το Κέντρο Διεθνών Δασικών Ερευνών (CIFOR) και το πρόγραμμα για τα δάση (PROFOR) της Παγκόσμιας Τράπεζας, με στόχο την αποτελεσματικότερη μείωση της παράνομης εμπορίας υλοτομημένης ξυλείας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνολική βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης·

35.  τονίζει ότι τα δευτερογενή δάση, τα οποία αναγεννώνται σε μεγάλο βαθμό μέσω φυσικών διεργασιών αφότου τα πρωτογενή δάση υποστούν σημαντικές ανθρωπογενείς ή φυσικές διαταραχές, επίσης παρέχουν, παράλληλα με τα πρωτογενή δάση, ζωτικής σημασίας υπηρεσίες οικοσυστήματος και βιοποριστικά μέσα για τους τοπικούς πληθυσμούς και αποτελούν πηγή ξυλείας· θεωρεί ότι καθώς η επιβίωσή τους απειλείται επίσης από την παράνομη υλοτομία, οποιαδήποτε δράση αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τη διαχείριση των δασών θα πρέπει να στοχεύει όχι μόνο στα πρωτογενή δάση, αλλά και στα δευτερογενή·

36.  τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχικής και κοινοτικής διαχείρισης των δασών μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών και έργων για τη διαχείριση των δασών, της ευαισθητοποίησης και της διασφάλισης ότι από τα οφέλη που αποφέρουν οι δασικοί πόροι επωφελούνται και οι τοπικές κοινότητες·

37.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η επισφαλής γαιοκτησία των κοινοτήτων πληθυσμών των δασών συνιστά βασικό εμπόδιο για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών·

38.  υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη διακυβέρνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γαιών και δασών είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση κοινωνικής σταθερότητας, βιώσιμης αξιοποίησης του περιβάλλοντος και υπεύθυνων επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη·

39.  επισημαίνει την ύπαρξη προτύπων κοινοτικής δασοκομίας/εθιμικών καθεστώτων ιδιοκτησίας, τα οποία μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη(13), μεταξύ άλλων την αύξηση των δασικών εκτάσεων και των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας μέσω της θέσπισης σαφών κανόνων για την πρόσβαση στην ξυλεία, και ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης των δασών· προτείνει να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες και να παρασχεθεί στήριξη για την ανάπτυξη νομικών πλαισίων σχετικά με την κοινοτική δασοκομία·

40.  καλεί τις χώρες εταίρους να αναγνωρίσουν και να προστατεύουν το δικαίωμα των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση και των αυτόχθονων πληθυσμών, ιδιαίτερα των αυτόχθονων γυναικών, όσον αφορά την εθιμική ιδιοκτησία και τον έλεγχο των γαιών, των εδαφών και των φυσικών πόρων τους, σύμφωνα με διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, η UNDRIP και η σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες εταίρους στην προσπάθεια αυτή και στην επιμελή εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης σε μεγάλης κλίμακας αγορές γης·

41.  καταγγέλλει τον συρρικνούμενο χώρο για την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές κοινότητες και τις αυξανόμενες παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασής τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση των δασών·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (VGGT) του FAO δεσμευτικές στο πλαίσιο του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου· τονίζει ότι η συμμόρφωση με τις VGGT απαιτεί την ύπαρξη αποτελεσματικής ανεξάρτητης παρακολούθησης και επιβολής, περιλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών για την επίλυση διαφορών και την υποβολή καταγγελιών· επιμένει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρότυπα για το καθεστώς ιδιοκτησίας των γαιών στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην ετήσια υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα έργα και να καταστούν δεσμευτικά για το σύνολο της ενωσιακής εξωτερικής δράσης που χρηματοδοτείται από επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·

43.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν άμεσα έναν αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για θύματα παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από ΕΑΒ, προκειμένου να κινούνται διαδικασίες διερεύνησης και διακανονισμού· τονίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τυποποιημένες διαδικασίες και να έχει διοικητικό χαρακτήρα, και ως εκ τούτου να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους δικονομικούς μηχανισμούς, ενώ οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα μπορούσαν να δρουν ως σημεία εισόδου·

44.  καλεί την ΕΕ να εγκρίνει διάταξη για την υποχρεωτική γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αποψίλωση των δασών που να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά οικονομικές επενδύσεις οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή ή τη μεταποίηση βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·

45.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2013/50/ΕΕ για τη διαφάνεια, η οποία εισάγει απαίτηση γνωστοποίησης πληρωμών που πραγματοποιούνται προς τις κυβερνήσεις από εισηγμένες και μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον εξορυκτικό κλάδο, περιλαμβανομένης της υλοτόμησης πρωτογενών (φυσικών και ημιφυσικών) δασών, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 27 Νοεμβρίου 2018 στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο· επισημαίνει επιπλέον ότι η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση· ενόψει πιθανής αναθεώρησης, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης σε άλλους κλάδους που επηρεάζουν τα δάση και σε άλλα δάση πλην των πρωτογενών·

46.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ανεπαρκής τοπική συμμετοχή και η έλλειψη συμφωνιών με τις κοινότητες των δασών όσον αφορά την οριοθέτηση ζωνών για τη χρήση της γης και την κατανομή παραχωρήσεων αποτελούν κοινό φαινόμενο σε πολλές χώρες· είναι της άποψης ότι το TLAS θα πρέπει να περιλαμβάνει διαδικαστικές διασφαλίσεις που να ενδυναμώνουν τις κοινότητες, με στόχο να μειωθεί η πιθανότητα κατανομής ή μεταβίβασης γαιών που είναι αποτέλεσμα διαφθοράς ή αδικίας·

47.  τονίζει ότι η διαφάνεια των δεδομένων, η καλύτερη χαρτογράφηση, η ανεξάρτητη παρακολούθηση, τα εργαλεία ελέγχου και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διεθνούς συνεργασίας και για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις μηδενικής αποψίλωσης των δασών· καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την παροχή οικονομικής και τεχνικής στήριξης προς χώρες εταίρους, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να τις συνδράμει στην ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωσίας για τη βελτίωση των τοπικών δομών διακυβέρνησης των δασών και της λογοδοσίας·

Υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού και υπεύθυνη χρηματοδότηση

48.  επισημαίνει ότι οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικότερα στα ενωσιακά σύνορα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα όντως συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα κριτήρια εισόδου στην ΕΕ·

49.  επισημαίνει ότι πάνω από τα μισά βασικά προϊόντα που παράγονται και εξάγονται στην παγκόσμια αγορά είναι προϊόντα παράνομης αποψίλωσης των δασών· τονίζει ότι, συνυπολογίζοντας τα βασικά γεωργικά προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, εκτιμάται ότι το 65 % και το 9 % των εξαγωγών βόειου κρέατος της Βραζιλίας και της Αργεντινής αντιστοίχως, καθώς και το 41 %, το 5 % και το 30 % των εξαγωγών σόγιας της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Παραγουάης αντιστοίχως, συνδέονται ενδεχομένως με την παράνομη αποψίλωση των δασών· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί εισάγουν σημαντικές ποσότητες ζωοτροφών και πρωτεϊνών από αναπτυσσόμενες χώρες(14)·

50.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στην επίτευξη των διεθνών στόχων για τα δάση, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης των δασών· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και χρηματοπιστωτικές ροές στηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τη νόμιμη, βιώσιμη παραγωγή μηδενικής αποψίλωσης και δεν οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

51.  επικροτεί το γεγονός ότι σημαντικοί παράγοντες του ιδιωτικού τομέα (πολύ συχνά από την ΕΕ) έχουν δεσμευτεί να εξαλείψουν την αποψίλωση των δασών από τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδύσεις τους· σημειώνει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση και να ενισχύσει τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα, μέσω πολιτικών και κατάλληλων μέτρων που θα δημιουργήσουν μια κοινή βάση για όλες τις εταιρείες και θα εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού· θεωρεί ότι αυτό θα ενισχύσει τις δεσμεύσεις, θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και θα καταστήσει τις εταιρείες πιο υπεύθυνες ως προς τις δεσμεύσεις τους·

52.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην εν λόγω διαδικασία·

53.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανομή γαιοκτητικών δικαιωμάτων, και να διευρύνουν τα συστήματά τους για την εξωτερική παρακολούθηση των εργασιακών προτύπων, ώστε να περιλαμβάνουν ευρύτερες δεσμεύσεις σχετικά με την αποψίλωση των δασών·

54.  καλεί την ΕΕ να εισαγάγει υποχρεωτικές απαιτήσεις, ούτως ώστε ο χρηματοπιστωτικός τομέας να δείχνει άρτια δέουσα επιμέλεια κατά την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και συναφών με τη διακυβέρνηση κινδύνων· ζητεί εξίσου τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, τουλάχιστον μέσω της ετήσιας υποβολής εκθέσεων των επενδυτών·

55.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει την παγκόσμια αποψίλωση των δασών με τη ρύθμιση της ευρωπαϊκής εμπορίας και κατανάλωσης βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, ο ευκάλυπτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο, βάσει διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από το σχέδιο δράσης FLEGT, τον κανονισμό για την ξυλεία, τον κανονισμό για τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων, την οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη νομοθεσία για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη (ΠΑΑ) αλιεία και άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση των αλυσίδων εφοδιασμού·

56.  το εν λόγω ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει:

   α) να θεσπίζει υποχρεωτικά κριτήρια για βιώσιμα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης·
   β) να επιβάλλει δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας σε φορείς εκμετάλλευσης τόσο στα αρχικά όσο και στα τελικά στάδια των αλυσίδων εφοδιασμού βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση·
   γ) να επιβάλλει την ιχνηλασιμότητα των βασικών προϊόντων και τη διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·
   δ) να απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διερευνούν και να διώκουν τους υπηκόους της ΕΕ ή τις εταιρείες με έδρα στην ΕΕ που επωφελούνται από την παράνομη αλλαγή χρήσης γαιών στις χώρες παραγωγής·
   ε) να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβεται τα εθιμικά δικαιώματα, όπως ορίζουν οι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και να εξασφαλίζει την ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση όλων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος·

57.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται και το κανονιστικό πλαίσιο δεν δημιουργούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς και δεν εμποδίζουν την πρόσβασή τους στις αγορές και στο διεθνές εμπόριο·

58.  καλεί επίσης την ΕΕ να προωθήσει παρόμοιο δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο και να εντάξει τη διπλωματία για τα δάση στην πολιτική της για το κλίμα, με στόχο να ενθαρρύνει τις χώρες που επεξεργάζονται ή/και εισάγουν σημαντικές ποσότητες τροπικής ξυλείας, όπως η Κίνα και το Βιετνάμ, να εγκρίνουν αποτελεσματική νομοθεσία που να απαγορεύει την εισαγωγή παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και να υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια (όπως ορίζει κατά παρόμοιο τρόπο ο EUTR)· για τον σκοπό αυτόν, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις συζητήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του διμερούς μηχανισμού συνεργασίας με την Κίνα για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (BCM-FLEG)·

59.  αποδοκιμάζει την αμφισβήτηση, από πλευράς της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), της αναστολής χορήγησης, σε δύο κινεζικές εταιρείες, νέων αδειών υλοτομίας στα τροπικά βροχοδάση της ΛΔΚ· ζητεί να διατηρηθεί η εν λόγω αναστολή μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία οι εταιρείες υλοτομίας, η κυβέρνηση και οι τοπικές κοινότητες που εξαρτώνται από τα δάση, όσον αφορά πρωτόκολλα που να εξασφαλίζουν μια ικανοποιητική περιβαλλοντική και κοινωνιακή διαχείριση·

60.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει κριτήρια πολλαπλής συμμόρφωσης για τις ζωοτροφές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες επιδοτήσεις χορηγούνται μόνο για βιώσιμα τρόφιμα μηδενικής αποψίλωσης και να μειωθούν οι εισαγωγές καλλιεργειών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και ζώων, και παράλληλα να διαφοροποιηθεί και να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, ούτως ώστε να καταργηθεί η άμεση ή έμμεση στήριξη για την εισαγωγή βασικών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα δάση (π.χ. σόγια, αραβόσιτος) στη μελλοντική επισιτιστική και γεωργική πολιτική της Ένωσης·

61.  τονίζει ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

62.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες των ΣΒΑ για την εκτίμηση των εξωτερικών επιπτώσεων της ΚΓΠ, όπως πρότεινε ο ΟΟΣΑ·

63.  υπενθυμίζει ότι η Μαλαισία και η Ινδονησία αποτελούν τους βασικούς παραγωγούς φοινικέλαιου, με εκτιμώμενο ποσοστό 85-90 % της παγκόσμιας παραγωγής, και ότι η αυξανόμενη ζήτηση για το προϊόν αυτό οδηγεί σε αποψίλωση των δασών, ασκεί πιέσεις όσον αφορά τη χρήση των γαιών και έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες, στην υγεία και την κλιματική αλλαγή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με την Ινδονησία και τη Μαλαισία, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης επί τόπου·

64.  όσον αφορά το φοινικέλαιο, αναγνωρίζει τη θετική συνεισφορά των υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης, αλλά διαπιστώνει με λύπη ότι η στρογγυλή τράπεζα για το βιώσιμο φοινικέλαιο (RSPO), το σύστημα της Ινδονησίας και της Μαλαισίας για το βιώσιμο φοινικέλαιο (ISPO και MSPO αντιστοίχως) και όλα τα άλλα αναγνωρισμένα κύρια συστήματα πιστοποίησης δεν απαγορεύουν αποτελεσματικά στα μέλη τους τη μετατροπή βροχοδασών ή τυρφώνων σε φυτείες φοινικόδεντρων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα εν λόγω κύρια συστήματα πιστοποίησης αδυνατούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη δημιουργία και τη λειτουργία των φυτειών και συνεπώς να αποτρέψουν μεγάλες πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος και παρακολούθηση των εν λόγω συστημάτων πιστοποίησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι το φοινικέλαιο που διατίθεται στην ενωσιακή αγορά συμμορφώνεται με όλα τα απαραίτητα πρότυπα και είναι βιώσιμο· επισημαίνει ότι το ζήτημα της βιωσιμότητας στον τομέα του φοινικέλαιου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα και πολιτικές εθελοντικού χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει επίσης οι εταιρείες εκμετάλλευσης φοινικέλαιου να υπόκεινται σε δεσμευτικούς κανόνες και σε υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης·

65.  τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αξιοπιστία των συστημάτων εθελοντικής πιστοποίησης, μέσω της σήμανσης, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι στην ενωσιακή αγορά εισέρχεται μόνο φοινικέλαιο που δεν συνδέεται με την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών, την παράνομη ιδιοποίηση γης και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(15), και ότι συστήματα όπως η RSPO καλύπτουν όλες τις τελικές χρήσεις του φοινικέλαιου· τονίζει επιπλέον την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η μη βιώσιμη παραγωγή φοινικέλαιου στο περιβάλλον, με απώτερο στόχο την σημαντική μείωση της κατανάλωσης φοινικέλαιου·

66.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμα πράξει να επιδιώξουν τη δέσμευση ολόκληρης της ΕΕ όσον αφορά την προμήθεια αποκλειστικά πιστοποιημένου βιώσιμου φοινικέλαιου έως το 2020, μεταξύ άλλων με την υπογραφή και την εφαρμογή της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Προς την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών από τις αλυσίδες βασικών γεωργικών προϊόντων στις οποίες συμμετέχουν ευρωπαϊκές χώρες», και να επιδιώξουν τη δέσμευση του κλάδου, μεταξύ άλλων με την υπογραφή και την εφαρμογή της διακήρυξης του Άμστερνταμ με τίτλο «Υπέρ μιας πλήρως βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού φοινικέλαιου έως το 2020»·

Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

67.  υπενθυμίζει ότι οι ΣΒΑ μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν καταστούν βιώσιμες οι αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ πολιτικών· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ζωοτροφών με τη μορφή καρπών σόγιας ευθύνεται για την αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό· εκφράζει ανησυχία για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αυξανόμενων εισαγωγών βιομάζας και της αυξανόμενης ζήτησης για ξύλο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια· καλεί την ΕΕ να συμμορφωθεί με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, καθώς συνιστά θεμελιώδη πτυχή της ενωσιακής συμβολής στην εφαρμογή του θεματολογίου του 2030, της Συμφωνίας του Παρισιού και της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της για την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη γεωργία, την ενέργεια και το κλίμα·

68.  καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει και να συντονίσει καλύτερα τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας στο πλαίσιο των διαφόρων ενωσιακών πολιτικών, καθώς και των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην κατάρτιση των εν λόγω πολιτικών· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί τη συμπερίληψη προτύπων για την εισαγωγή ξυλείας στις μελλοντικές διμερείς ή πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες, ούτως ώστε να μην υπονομευθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί με τις χώρες παραγωγής ξυλείας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης FLEGT·

69.  υπενθυμίζει ότι το 80 % των δασών αποτελούν γαίες και εδάφη που ανήκουν παραδοσιακά σε αυτόχθονες πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες· επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών έχει αναφέρει ότι λαμβάνει όλο και περισσότερες καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις στις οποίες έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, και ιδιαίτερα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η παραγωγή βιοκαυσίμων και η κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν τα γαιοκτητικά δικαιώματα των τοπικών δασικών κοινοτήτων, περιλαμβανομένων των εθιμικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι ενισχύσεις βάσει αποτελεσμάτων και το πρόγραμμα REDD+ αποτελούν ευκαιρία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των δασών, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης και των βιοποριστικών μέσων·

70.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να σέβονται τη γνώση και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών ως διασφαλίσεις για την εφαρμογή του REDD+· καλεί επιτακτικά τις χώρες εταίρους να εφαρμόσουν μέτρα για την αποτελεσματική συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών σε μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού της·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ της FLEGT-VPA και του REDD+·

72.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επέκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης των δασών σε μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ενέργειας μέσω μονοκαλλιεργιών, γεγονός που επιταχύνει την παγκόσμια απώλεια της βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

73.  υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή πολιτική για τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ και με την αρχή της ΣΑΠ· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταργήσει σταδιακά όλες τις πολιτικές παροχής κινήτρων για τα αγροκαύσιμα το αργότερο έως το 2030·

74.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RED II) δεν θεσπίζει κριτήρια κοινωνικής αειφορίας και άλλες έμμεσες συνέπειες της χρήσης γης, συνυπολογίζοντας τους κινδύνους αρπαγής της γης· υπενθυμίζει ότι η οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα περί ιδιοκτητικών δικαιωμάτων, ήτοι τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ, τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για το καθεστώς ιδιοκτησίας της γης και τις αρχές του FAO για υπεύθυνες επενδύσεις στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων· τονίζει εξίσου την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων για τη δασική βιομάζα, ώστε να αποφευχθεί η προώθηση βιοενέργειας που ευθύνεται για την αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό·

75.  επισημαίνει το σύνολο των ακράδαντων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η μετατροπή τροπικού δάσους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτείες και γη άλλων χρήσεων προκαλεί σημαντική απώλεια ειδών, και ιδιαίτερα των αποκλειστικά δασικών ειδών· τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθούν τα φυσικά, βιοποικίλα δάση ως μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας, όπως ορίζουν οι στόχοι του θεματολογίου του 2030, και ιδιαίτερα ο στόχος 15· θεωρεί ότι τα προγράμματα αποκατάστασης των δασών θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα τοπικά εθιμικά γαιοκτητικά δικαιώματα, να αποφεύγουν τους αποκλεισμούς, να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, να προάγουν λύσεις με βάση τη φύση, όπως η αποκατάσταση του δασικού τοπίου (FLR), για την εξισορρόπηση των χρήσεων της γης, περιλαμβανομένων προστατευόμενων περιοχών, συστημάτων αγροδασοκομίας, γεωργικών συστημάτων, φυτειών μικρής κλίμακας και οικισμών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζεται ο αντίκτυπος της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών στο εξωτερικό, υπό το πρίσμα των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020·

76.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει πρωτοβουλίες πλούσιων σε δάση αναπτυσσόμενων χωρών που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση της απρόσκοπτης επέκτασης των γεωργικών πρακτικών και των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν δυσμενή αντίκτυπο στη διαχείριση των δασών, στις συνθήκες διαβίωσης και στην πολιτιστική ακεραιότητα των αυτόχθονων λαών, καθώς και επιζήμιες επιπτώσεις στην κοινωνική σταθερότητα και στην επισιτιστική κυριαρχία των γεωργών·

77.  επαναλαμβάνει ότι οι βιώσιμες αλυσίδες αξίας ξύλου, το οποίο προέρχεται από δάση που τελούν υπό βιώσιμη διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων δασικών φυτειών και οικογενειακών δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των ΣΒΑ και των δεσμεύσεων για την κλιματική αλλαγή· δεδομένου ότι η υποβάθμιση ή διαταραχή των δασών αντιστοιχεί στο 68,9 τοις εκατό της συνολικής απώλειας διοξειδίου του άνθρακα στα τροπικά οικοσυστήματα(16), επιμένει να μην χρηματοδοτείται καθόλου από δημόσια ταμεία για το κλίμα και την ανάπτυξη η επέκταση της γεωργίας, της υλοτομίας βιομηχανικής κλίμακας, της εξόρυξης μεταλλευμάτων και πόρων ή η ανάπτυξη υποδομών σε άθικτες δασικές εκτάσεις, ενώ παράλληλα η χρηματοδότηση από δημόσια ταμεία θα πρέπει να εξαρτάται από αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίσουν τις πολιτικές των χορηγών(17)·

78.  θεωρεί ότι οι προσπάθειες για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ενισχύσεις και στήριξη για την πλέον αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, που θα εφαρμόζονται σε συνδυασμό με την προσέγγιση του «έξυπνου χωριού»· αναγνωρίζει ότι οι αγροοικολογικές πρακτικές έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη μεγιστοποίηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα, με την αξιοποίηση συνδυασμού μεθόδων φύτευσης, αγροδασοκομίας και μόνιμων καλλιεργειών μεγάλης ποικιλίας ειδών, που είναι σημαντικές και για καλλιέργειες όπως το φοινικέλαιο, το κακάο ή το καουτσούκ, και αποφέρουν επίσης πρόσθετα οφέλη από πλευράς κοινωνικών αποτελεσμάτων και διαφοροποίησης της παραγωγής και της παραγωγικότητας, χωρίς να χρησιμοποιείται ως λύση η αλλαγή χρήσης περαιτέρω δασικών γαιών·

Δασική εγκληματικότητα

79.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το UNEP και την INTERPOL, η παράνομη υλοτομία και εμπορία ξυλείας συνιστούν έναν από τους πέντε σημαντικότερους κλάδους της περιβαλλοντικής εγκληματικότητας στον οποίο εμπλέκονται όλο και περισσότερο διεθνικές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος·

80.  τονίζει ότι η καταπολέμηση του παράνομου διεθνούς εμπορίου απαιτεί συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση, για να σταματήσουν η καταστροφή, η αποψίλωση των δασών, η παράνομη υλοτομία και να καταπολεμηθούν η απάτη, η σφαγή και η ζήτηση για δασικά προϊόντα και άγρια ζώα·

81.  υπογραμμίζει ότι τα εγκλήματα κατά των δασών, από την ανεξέλεγκτη ή παράνομη καύση ξυλάνθρακα έως τα μεγάλης κλίμακας εταιρικά εγκλήματα που αφορούν ξυλεία, χαρτί και χαρτοπολτό, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στα υδάτινα αποθέματα, στην απερήμωση και στις διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων·

82.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την κοινή έκθεση του UNEP και της INTERPOL, η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων κρίνεται ανεπαρκής σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης εμπειρογνωσίας και προσωπικού, των χαμηλών προστίμων ή της μη επιβολής ποινικών κυρώσεων κ.λπ., που συνιστούν φραγμούς στην αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών·

83.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής πραγματικά αποτρεπτικών και αποτελεσματικών κυρώσεων κατά της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας στις χώρες παραγωγής·

84.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(18), ώστε να συμπεριλαμβάνει και την παράνομη υλοτομία·

85.  ενθαρρύνει την ΕΕ να παράσχει στήριξη για την ενίσχυση της παρακολούθησης της αποψίλωσης των δασών και των παράνομων δραστηριοτήτων·

86.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του περιβαλλοντικού εγκλήματος, όπως η φτώχεια, η διαφθορά και η κακή διακυβέρνηση, με μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση που να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή χρηματοπιστωτική συνεργασία και να αξιοποιεί όλα τα σχετικά μέσα για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, και μεταξύ άλλων την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

87.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα εθνικά νομικά πλαίσια, να υποστηριχτεί η δημιουργία εθνικών δικτύων επιβολής του νόμου και να αναβαθμιστεί η εφαρμογή και η επιβολή του διεθνούς δικαίου που συνδέεται με την προώθηση της διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης των δασών, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αυστηρές απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, αξιόπιστες εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην αειφορία και συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, συνυπολογίζοντας την ανάγκη προστασίας των δασοφυλάκων· ζητεί να ενισχυθεί η διατομεακή και διυπηρεσιακή συνεργασία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα με την INTERPOL και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικαστική συνεργασία, καθώς και με τη διεύρυνση της αρμοδιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ώστε να καλύπτει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα·

88.  υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόσβαση στα τελωνειακά δεδομένα σχετικά με τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τις απαιτήσεις για τα τελωνειακά δεδομένα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο εξαγωγέας και ο κατασκευαστής στα υποχρεωτικά δεδομένα, με στόχο να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Εμπορικά ζητήματα

89.  τονίζει ότι οι ενωσιακές εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις της Ένωσης να αναλάβει δράση για τη μείωση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και να ενισχύσει τα δασικά αποθέματα άνθρακα στις αναπτυσσόμενες χώρες·

90.  τονίζει την ανάγκη να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για την πρόληψη, την παρακολούθηση και την επαλήθευση του αντίκτυπου που έχουν οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση επαληθεύσιμων δεικτών και ανεξάρτητων πρωτοβουλιών από πλευράς κοινοτήτων για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων·

91.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει πάντα στα κεφάλαιά της για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις με στόχο την αναχαίτιση της παράνομης υλοτομίας, της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, της αρπαγής γαιών και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες αποτελούν αντικείμενο κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, και να εξετάσει διάφορες μεθόδους επιβολής, μεταξύ άλλων έναν μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και διατάξεις που εξασφαλίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προηγούμενη διαβούλευση και την εν επιγνώσει συναίνεση· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη ρήτρα αναθεώρησης για να συμπεριλάβει τις εν λόγω διατάξεις, και ιδιαίτερα τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, σε ΣΕΣ που έχουν ήδη συναφθεί· τονίζει τη σημασία παρακολούθησης των εν λόγω διατάξεων και την ανάγκη να δρομολογούνται χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες διαβούλευσης με την κυβέρνηση, σε περίπτωση που οι εμπορικοί εταίροι περιφρονούν τους κανόνες αυτούς, και να ενεργοποιούνται οι υφιστάμενοι μηχανισμοί επιβολής, όπως οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

92.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις ειδικά για τα δάση σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ· τονίζει ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής που θα επιτρέπουν στα άτομα και στις κοινότητες, εκτός ή εντός της ΕΕ, να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη·

93.  τονίζει ότι η διαφθορά που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις ΣΕΣ που συνάπτει εκτελεστές διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς που συνδέεται με την παράνομη υλοτομία, οι οποίες να εφαρμόζονται αποτελεσματικά και πλήρως·

94.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει παράνομες δασικές πρακτικές –όπως η υποτίμηση του ξύλου σε παραχωρήσεις, η υλοτομία προστατευόμενων δέντρων από εμπορικές επιχειρήσεις, η λαθραία διακίνηση δασικών προϊόντων μεταξύ χωρών, η παράνομη υλοτομία και επεξεργασία δασικών πρώτων υλών χωρίς άδεια– στο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστών διατάξεων των ΣΕΣ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

95.  σημειώνει ότι ο κανονισμός για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) έχει ακόμη περιορισμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την προστασία και την υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις που αφορούν τα δάση και καλύπτονται από τα συστήματα ΣΓΠ και ΣΓΠ+ παρακολουθούνται δεόντως, μεταξύ άλλων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δασών στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου θέσπισης μηχανισμού καταγγελίας για να διασφαλιστεί ότι εξετάζονται δεόντως οι καταγγελίες που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, τα δικαιώματα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση, καθώς και τα δικαιώματα που εκχωρούνται δυνάμει της Σύμβασης C169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση, κατά περίπτωση·

96.  υπενθυμίζει τη σημασία να έχουν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος σε χώρες εξαγωγής φυσικών πόρων επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στα ένδικα μέσα και σε αποτελεσματική προστασία, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα οποιασδήποτε νομοθεσίας ή πρωτοβουλίας·

o
o   o

97.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0098.
(3) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0330.
(5) Nellemann, C. (αρχισυντάκτης)· Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., και Barrat, S. (συντάκτες), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος – Μια όλο και μεγαλύτερη απειλή κατά των φυσικών πόρων, της ειρήνης και της ασφάλειας, Αξιολόγηση ταχείας απόκρισης του UNEP και της INTERPOL), UNEP και RHIPTO Rapid Response – Norwegian Center for Global Analyses (www.rhipto.org), 2016.
(6) Goodman, R.C. και Herold, M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Γιατί η διατήρηση των τροπικών δασών είναι απαραίτητη και κατεπείγουσα για τη διατήρηση ενός σταθερού κλίματος), έγγραφο εργασίας 385, Κέντρο Παγκόσμιας Ανάπτυξης (CGDev), Ουάσινγκτον, 2014· McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών), 2009· McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve (Δρόμοι προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών: 2η εκδοχή της καμπύλης για το κόστος περιορισμού των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου), 2013.
(7) Baccini, A. et al., ‘Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss’ (Τα τροπικά δάση αποτελούν καθαρή πηγή διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με υπέργειες θετικές και αρνητικές μετρήσεις), Science, τόμος 358, τεύχος 6360, 2017, σ. 230-234.
(8) Βλ. https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge
(9) Nellemann, C. (αρχισυντάκτης)· Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., και Barrat, S. (συντάκτες), The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος – Μια όλο και μεγαλύτερη απειλή κατά των φυσικών πόρων, της ειρήνης και της ασφάλειας, Αξιολόγηση ταχείας απόκρισης του UNEP και της INTERPOL), UNEP και RHIPTO Rapid Response – Norwegian Center for Global Analyses (www.rhipto.org), 2016.
(10) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
(11) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
(12) Σύμφωνα με την έκθεση του 2014 του οργανισμού περιβαλλοντικών ερευνών (Environmental Investigation Agency/EIA) και του ινδονησιακού δικτύου παρακολούθησης των δασών (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) με τίτλο Permitting Crime (Επιτρέποντας το έγκλημα), ορισμένες εταιρείες με άδεια TLAS εμπλέκονται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης της παράνομης ξυλείας, καθώς αναμιγνύουν ξυλεία παράνομης προέλευσης με νόμιμη ξυλεία. Σήμερα, η ξυλεία αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να εξάγεται στην ΕΕ ως ξυλεία με άδεια FLEGT. Διατίθεται στον ιστότοπο: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick με πρωτογενή πηγή: https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
(13) Μία περίπτωση από το Νεπάλ, όπως παρουσιάζεται από την ClientEarth, που διατίθεται στον ιστότοπο https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/
(14) Forest Trends Report Series (σειρά εκθέσεων για τις τάσεις που αφορούν τα δάση), 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (Καταναλωτικά αγαθά και αποψίλωση των δασών: ανάλυση των διαστάσεων και του χαρακτήρα της παρανομίας όσον αφορά τη μετατροπή δασικών εκτάσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και φυτείες ξυλείας), 2014.
(15) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
(16) Baccini, A. et al., ‘Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss’ (Τα τροπικά δάση αποτελούν καθαρή πηγή διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με υπέργειες θετικές και αρνητικές μετρήσεις), Science, τόμος 358, τεύχος 6360, 2017, σ. 230-234, http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962
(17) Baccini, A. et al., ό.π.
(18) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου