Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0413(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0394/2017

Indgivne tekster :

A8-0394/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0338

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 51k
Onsdag den 12. september 2018 - Strasbourg
Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen ***I
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0825),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 33 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0001/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de bidrag, der er indsendt af det tjekkiske Deputeretkammer og de spanske domstole om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at de kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0394/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 246 af 28.7.2017, s. 22.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005
P8_TC1-COD(2016)0413

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1672.)

Seneste opdatering: 17. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik