Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0414(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0405/2017

Внесени текстове :

A8-0405/2017

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0339

Приети текстове
PDF 123kWORD 51k
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0826),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0534/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становищата относно проекта на законодателен акт, представени от Камарата на депутатите на Чешката република, Сената на Чешката република и Парламента на Испания,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правни въпроси (A8-0405/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2018 г., с оглед приемането на Директива (ЕС) 2018…на Европейския парламент и на Съвета за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред
P8_TC1-COD(2016)0414

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1673.)

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност